Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Andere Friese schutters

SCHUTTERS TIJDENS DE BELGISCHE OPSTAND NIET VOORKOMENDE OP DE LIJSTEN VAN DEELNEMERS AAN DE TIENDAAGSE VELDTOCHT.

 

Bron: Tresoar Toegang 48 indien niet aangegeven: inv.nr.91 (controleregister 1834); BS Eindhoven;

 

Adema, Jarig Gerbens geb. Holwerd 23.01.1801 z.v. Gerben en Rinskje Jarigs; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 08.05.1834 uit de dienst ontslagen; 

Agema, Feike Feiks geb.Oudkerk 06.10.1806 z.v. Feike en Johanna Douwes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 

Albronda, Willem geb.Groningen 23.07.1794 z.v. Berend en Anna Sloterbeek; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Alma, Gosse Sakes geb. Blija 14.07.1807 wonende te Ternaard z.v. Sake en Jetske Jans; 27.02.1834 korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 

Assen, Seye Durks van, geb. Zwaagwesteinde 14.01.1807 z.v. Durk en Klaaske Seyes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.;

Bakker, Pieter Cornelis geb. Ameland 08.03.1807 z.v. Cornelis en Grieje Pieters; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Bakker,  Rinze Jans geb. Hallum 18.11.1806 z.v. Jan en Tietje Klazes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Bakker, Uilke Dirks geb. Leeuwarden 05.03.1792 z.v. Dirk en Elske Willems; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Bams, Leonardus geb. Leeuwarden 10.12.1802 z.v. Leonardus en Wilhelmina Mouts; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 13.08.1834 vermist en 14.081834 afgevoerd als deserteurs; 

Bandsma, Cornelis Everts geb. Wierum 1806 z.v. Evert en Tjitske Cornels; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Barteling, Pieter geb. Harlingen 11.03.1797 z.v. Arend en Maria Sophia Bisschop; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; sedert 05.12.1831 voor de krijgsraad te Den Bosch;  inv.nr.54 nr.66

Berghuistra, Daniel Willems geb. (O)Nijkerk 09.5.1806 wonende te Nes (WD) z.v. Willem en Aukje Bosma, 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Bijlsma, Hendrik Jacobus geb. Oldehove 1703.1806 wonende te Warfstermolen; z.v. Jacobus en Geertruida Sintinga; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Bildt, Cornelis Sjoerds de, geb.St.Annaparochie z.v. Sjoerd Johannes en Baukje Everts; 1e afd., 2e bataljon; overl. Eindhoven (hospitaal) 23.0.1832; BS Eindhoven overl.akte 1832 nr.31;

Bloemhof, Sake Wybes geb. Oudeschoot 09.01.1802 wonende te Akkrum z.v. Wybe Sakes en Neeltje Beenes; 2e afd., 2e bat., 1e comp.inv.nr.114;

Bloemsma, Jan Jansen geb. Franeker 10.011799 z.v. Jan Jans Bloemsma en Neeltje Cornelis; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114

Blok, Izaäc geb. Vlooke 1800 wonende te Sneek z.v. Jacob en Johanna de Leeuw; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr63;

Blom, Gerben geb. Harlingen 23.06.1800 z.v. Lieuwe en Grietje Tabes; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr. 54 nr.86

Boekholt, Dirk geb. Birdaard 25.04.1804 wonende te Akkrum z.v. Gerrit en Fokje Gerks; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.63;

Boer, Evert Simons de, geb. Waaxens 21.06.1806 wonende te Wierum, z.v. Simon en Rimkje Cornelis; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; broer van Simon Simons de Boer;

Boer, Oeble Tjeerds geb. Drachten 23.11.1806 wonende te Akkerwoude z.v. Tjeerd en Guitske Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Boer, Rinze Aukes de, geb. Kollum 07.04.1796 wonende te Stiens .z.v. Auke en Rinskje Rinze; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; 

Booi, Jannes Sakes geb. Rottevalle 14.04.1802 wonende te Drogeham z.v. Sake en Aukje Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Bos, Hendrik Gerardus geb. Franeker 04.04.1802 wonende te Leeuwarden, z.v. Gerardus en Grietje Fekkes; mogelijk vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 26.09.1832 uit de dienst ontslagen wegens zwangerschap van zijn vrouw; inv.nr.26;

Boonstra, Pier Pieters geb. Lieve Vrouwenparochie 06.11.1802  z.v. Pieter Piers en Neeltje Jacobs; 3e afd., 2e bat.; overl  Eindhoven (hospitaal) 25.05.1831; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.48;

Boonstra, Sipke Klazes geb. Suawoude 09.12.1807 z.v. Klaas en Janke Gabes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 

Bos, Marten geb. Bolsward 10.08.1803 z.v. Jan en Lutsche Salverda, 1e afd, 1e bat., 6e comp.; 20.01.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.72;

Boshuier, Tobias geb. Leeuwarden 12.01.1800 z.v. Lodewijk en Elizabeth Eeltjes; 1e afd., 1e at., 4e comp.; inv.nr.127; 

Bosma, Berend Jans geb. Eestrum, 10.1803 z.v. Jan en Tjeerds; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 

Bosma, Jentje Lolkes, geb. Akkrum 27.09.1803 wonende te Irnsum z.v. Lolke Jentjes en Geertje Sjoerds; 2e afd., 2e bat., 1e bat., inv.nr.114;

Bosma, Rinze Andries geb. Rinsumageest 18.05.1807 z.v. Andries en Trijnje Rinzes; Uiterdijk, Jurjen Dreeuwes geb. Rinsumageest 13.03.1807 wonende te Ternaard z.v. Dreeuwes en Grietje Willems; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Bottema, Meint Jacobs geb. Oudkerk 15.01.1807 wonende te Bergum z.v. Jacob en Janke Meints, 1e afd., 3e bat., 3e comp., 18.03.1834 bevorderd tot korporaal;   inv.nr.32 en 177;

Bouma, Gerben Binnerts geb. Damwoude 09.06.1806 z.v. Binnert en Jelske Gerbens; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Bouma, Wobbe Tjibbes en Opeinde (Sm.) 15.01.1806 z.v. Tjibbe en Jitske Wobbes;  1e afd., 3e bat., 3e comp.;  

Braams, Jan Jurjens geb. Harlingen 26.05.1796 wonende te Franeker z.v. Jurjen en Maria Jochums; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Brik, Johannes Jacobus geb. Leeuwarden 22.01.1792 z.v. Paulus en Hiltje Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen en vervangen door de geremplaçeerde Veninga; 

Bron, Jan Gabes geb. Oostermeer 21.01.1802 z.v. Gabe en Trijntje Andries; korporaal 1e afd., 3e bat., 3e comp.;11.08.1834 in de ziekenzaal te Bergen op Zoom achtergebleven en aldaar 21.08.1834 overleden BS Tietjerksteradeel overl.akte 1834 blad nr.23;

Brouwer, Aebele Gerrits geb. Veenwouden 223.02.1800 z.v. Gerrit en Aaltje Aebeles; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; broer van Johannes Gerrits Brouwer;

Bouwer, Johannes Gerrits geb. Veenwouden 06.1807 z.v. Gerrit en Aaltje Aebeles, 1e afd., 3e bat., 5 e comp.; broer van Aebele Gerrits Brouwer;

Bruggen, Hendrik Sytzes geb. Noordhorn 31.01.1807 wonende te Kollum z.v. Sytze en Fokje Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Buren, Hendrik van, geb. Leeuwarden 02.10.1813 z.v. Petrus en Johanna Amma; 01.10.1832 hoornblazer 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.44; ;

Buwalda, Anne Paulus geb. Lioessens 18.11.1805 wonende te Westergeest z.v. Paulus en Hiltje Harmens; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Buwalda, Jan Jans geb. Ee 03.04.1803 wonende te Betterwird; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

 

Deinum, Sake Sybrens geb. Workum 10.05.1802 wonende te Leeuwarden; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Dijkstra, Anne Geerts geb. Westergeest 31.12.1806 wonende te Burum z.v. Geert en Maaike Sjoerds; 1e afd., 3e bat., 4e comp.;

Dijkstra, Frans Douwes geb. Pingjum 20.01.1799 z.v. Douwe Franzes en HIeke Klazes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

Dijkstra, Jacob Feikes geb. Bolsward 12.09.1796 z.v. Feike en Richtje van der Werf; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.72; 

Dijk, Kornelis Anthony geb. 's Gravenhage 24.03.1806 wonende te Munnekezijl z.v. Anthony en Maaike Hendriks; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Dijkman, Fokke Klazes geb. Holwerd 13.12.187 z.v. Klaas en Bramkje Fokkes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Dijkstra, Johannes Minnolts geb. Murmerwoude 03.06.1805 wonende te Damwoude z.v. Minnolt en Antje Jeens; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Dijkstra, Sint Alles geb. Rien 29.04.1802 wonende te Tjerkwerd .v. Alle Klazes en Trijntje Sints; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114

Dijkstra, Tabe Harmens geb. Nes (WD) 12.0.1803 z.v.Harmen en Antje; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Dik, Geert Pietes geb. Veendam 02.08.1798 wonende te Leeuwarden z.v.  Pieter en Dirks en Geertje Roels Schipper; hoornblazer, 01.11.1832 schutter 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Dillema, Gerrit Hinnes geb. Lekkum 14.07.1806 wonende te Rijperkerk, z.v. Hinne en Lidia Jochums; 1e afd., 3e bat., 3e comp.;    

Domna Fokele geb. Stavoren 17.061806 wonende te Leeuwarden z.v.Cornelis en Johanna van der Meulen;  1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34

Donema, Douwe Hendriks geb.Schiermonnikoog 25.05.1802 z.v. Douwe Hendriks en Janke Arends; 1e afd.; 3e bat., 5e comp.; sedert 24.07.1832 bij de marine;

Douma, Age Ruurds geb. Akkerwoude 08.03.1806 z.v. Ruurd en Geertje Reinders; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Draaisma, Sipke Sipkes geb. Joure 09.01.1806 wonende te Leeuwarden, z.v. Sipke en Anke Jans Prins; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Drieso, Willem geb. Harlingen 08.12.1793 z.v. Machiel Drieso en Sibbel Swart;2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

Driesum, Pier Pieters van, geb. Driesum 05.06.1804 z.v. Pieter en Aafke Piers; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Droesum (?), Jan Lammerts geb. Leeuwarden 13.10.1795 z.v. Lammert en Maria Peel; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 11.10.1834 uit de dienst ontslagen door opkomst van de geremplaçeerde van der Bij;

Eldering, Hermanus geb. Workum 16.01.1787 wonende te Leeuwarden z.v. Johannes en Liskje Tomée; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.54;

 

Vaderloos, Jan Jans geb. Wierum 04.08.1806 z.v. Jan Jans en Iemkje Izaäks; 1e afd., 1e bat.,5e comp.;  

Faber, Jan Jans geb. Harlingen 15.05.1801 z.v. Jan en Gerritje Jans; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.54,

Falsch, Ype Geerts van, geb. Harlingen z.v. Geert Yppes en Klaaske Tjerks; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; 14.10.1832 overgegaan naar het regiment lichte dragonders nr.5; inv.nr.114

Feddes, Marius geb. Leeuwarden 01.01.1806 z.v. Minze en Janke Dijkstra; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 02.05.1832 vervangen door Josephus Dames; inv.nr.34

Veen, Gooitzen Andries van der, geb. Heerenveen in 1793 z.v. Andries Meines en Jantje Rieuwerts; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.114;

Veening, Tjalling Lucas geb. Leeuwarden 16.03.1817 z.v.Lucas en Anna NN; tamboer 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Veenstra, Albert Sjoerds geb. Amsterdam 16.006.1798 wonende te Bergum; z.v. Sjoerd en Ulkje Johannes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 

Feitsma, Anne Jans geb. Ternaard 05.12.1807 wonende te Wierum  z.v. Jan en Antje Cornelis; 1e afd., 3e bat., 4e comp.;

Visser, Fokke geb. Harlingen 11.11.1793 ( Tresoar geeft aan: 07.07.1793) z.v. Ruurd en Fettje Fokkes; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; van 10. tot 26.04.1832 in het hospitaal; 26.06.1832 in het kamp te Oirschot overleden; inv.nr.72

Visser, Frederik Jans geb. Paesens 17.01.1802 z.v. Jan en Tjitske Visser; 1e afd., 4e comp.; sedert 09.01.1833 gedetacheerd bij de marine; 

Visser, Hidde Dirks geb. Makkum 30.04.1799 z.v. Dirk Haukes en Maaike Hiddes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; 30.09.1832 bij het depot van de 7e afd. infanterie te Zwolle gedesigneerd; 04.10.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr. 114;

Visser, Jacob Tjerks geb. Wierum 25.08.1806 z.v. Tjerk en Maartje Sytzes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Visser, Jan Thomas, geb. Tietjerk 12.051806 z.v. Thomas en Antje Johannes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Visser, Jochum Gosses, geb.Tietjerk 06.03.1796 z.v. Gosse en Trijntje Jacobs; plaatsvervanger (?) 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Visser, Klaas Tjerks geb. Veenwouden 22.06.1806 wonende te Rijperkerk; z.v. Tjerk en Romkje Rinzes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Visser, Pieter Piers geb. Amelan 07.01.1807 z.v. Pier en Sijke Pieters; 1e afd., 3e bat., 4e comp., 

Visser, Sjoerd Cornelis geb. Wierum 08.03.1807 z.v. Conrelis en Trijntje Jitses; 1e afd., 3e bat., 5e comp.

Visser, Sjoerd Sipkes geb. Wierum 27.05.1807 z.v. Sipke en Tjeerdtje Visser; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Visser, Sjolle Pieters geb. Nes (WD) 11.08.1806 z.v. Pieter en Bregtje Jans; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; inv.nr.91

Visser, Ulbe geb. Leeuwarden 08.04.1787 z.v. Auke en Aukje Ulbes; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.72;

Vries, Berend Jacobus de, geb. Terhorne 08.1801 z.v. Jacobus Berends en Antje Hanzes de Jong; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.114;

Vries, Fedde Jans geb. Dokkum 30.03.1806 wonende te Holwerd; z.v. Jan en Ettje Harmens; korporaal 1e afd., 3e at., 4e comp.; 

Vries, Gerrit Gerrits geb. Nes (WD) 22.02.1806 z.v. Gerrit en Riemke Hendriks; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Vries, Gooitze geb. Franeker 31.10.1806 z.v. Jan en Jantje Douwes; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.63

Vries, Romke Martens geb. Wartena 16.07.1806 wonende te Eernewoude; z.v. Marten en Corneliske Andries; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Vrij, Boele de, geb. Dokkum 01.07.1805 wonende te Anjum z.v. Pieter Jans en Liefke Dijkstra; 1e bat., 1e afd., 5e comp.; inv.nr.63

Vrij, Gerrit Binnes de, geb. Rottevalle 05.01.1807 z.v. Binne en Taapke Joh.Boom; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 30.12.1832 gedetacheerd bij de marine;

 

Gasinjet, Reinier Cornelis, vrijwilliger bij het 1e bat. rang niet vermeld; januari 1831 in dienst getreden  en maart 1831 ontslagen; heeft niet deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht; 2e afd. 1e bat.; inv.nr.132

Gerritsen, Leendert Cornelis geb. Leeuwarden 25.10.1793 z.v. Cornelis en Jesina Christianus; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Geulmans, Jan Jacob geb. Ternaard 16.08.1806 z.v. Jacob en Richtje; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Glas, Gerrit Pieters van der, geb. Lutjegast 19.09.1805 wonende te Oostermeer z.v. Pieter en Ytje Jans Blom; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Glinstra, Tjeerd Jans geb. (O)Nijkerk 12.07.1798 wonende te Ezumazijl z.v. Jan en Inkje (?) Antjes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 24.08.1834 uit de dienst ontslagen en vervangen door de geremplaçeerde Klave

Gorcum, Johannes Dirks geb. Leeuwarden 21.02.1791 wonende te Bolsward z.v. Dirk Filippus en Antje Frank; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

Gortersma, Piebe Oenes geb. Veenwouden 08.05.1806 wonende te Rinsumageest z.v. Oene en Doetje Klazes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Graafsma, Sibbele Folkerts geb. Heeg 1802 wonende te Makkum z.v. Folkert Rintjes en Liesbeth Hylkes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Groenewoud, Jacob geb. Franeker 04.07.1803 z.v. Johannes en Bergitta Meil; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;inv.nr.63

Grijpstra, Pieter Harmens geb. Hantumhuizen 13.01.1805 z.v. Harmen en Grietje Jacobs; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; inv.nr.63; 

Groenje, Louw Lolles geb. Holwerd 01.11.1806 wonende te Brantgum z.v. Lolle en Aukje Louws; 1e afd., 3e bat.; 5e comp.; broer van Pieter Lolles Groenje;

Grounouw, Machiel geb. Sneek 23.04.1798 z.v. Jonas en Jacobje Roels; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.114

 

Haan, Gerrit geb. Rottevalle 28.091798 wonende te Leeuwarden z.v. Marten en Ylkje de Haan; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.54;

Haan, Rinze Jans de geb. Eestrum 13.10.1805 z.v. Jan en Sibbeltje Andries; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; niet duidelijk of hij heeft deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht; 20.06.1833 met verlof voor onbepaalde tijd;  

Haan, Rinze Lammerts de, geb. Foudgum 31.12.1803 z.v.Lammert en Rimkje; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Heegstra, Hendrik Melles geb. Burum 17.08.1806 wonende te Hantum; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Heeringa, Gosse Pieters geb. Holwerd 03.07.1796 z.v. Pieter en  Janke J.van der Mei; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 24.08.1834 uit de dienst ontslagen door opkomst van de geremplaçeerde Koopmans;

Heide, Hendrik geb. Leeuwarden 30.11.1806 z.v. Hendrik en Tetje Branderholen (?); 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34; 

Heiman, Johannes geb Brielle 17.01.1788 wonende te Leeuwarden z.v. Adrianus en Sara Bringers; 1e afd., 1e bat., 5e comp. inv.nr.63;

Heltjes, Jan Jans geb. Aduard 19.05.1805 wonende te Warfstemolen z..v. Jan en Ytzen Thomas; korporaal 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Hemminga, Johannes Scheltes geb. Dokkum 03.02.1809 z.v. Schelte en Trijntje Johannes; 1e afd., 3e bat., 4 comp.; 

Hillegonda;vrijwilliger (?) 28.10.1832 aangesteld tot korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.26;

Hoekstra, Jan Klazes geb. Suawoude 11.01.1806 z.v. Klaas en Hinke Willems de Boer; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Hoekstra, Jelle Feyes geb. Veenwouden 26.11.1806 z.v. Feye en Froukje Franzes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Hoekstra, Klaas Hendriks geb. te Veenwouden wonende te Hardegarijp z.v. Hendrik Klazes en Baukje Klazes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Hooisma, Poppe Johannes geb. St.Nicolaasga 06.09.1793 wonende te Ouwsterhaule z.v. Johannes Poppes en Joukje Meines; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.114;

Houten, Foppe Jans geb. Dokkumer Nieuwezijlen 06.12.1806 wonende te Driesum; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Huf, Mathijs geb. 23.11.1791 wonende te Leeuwarden z.v. Hendrik Huf en Anna Maria; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

Huiswerk, Cornelis Fransen geb. St.Jacobiparochie 28.06.1806 wonende te Minnertsga z.v. Frans Jan en Romkje Oedses Baggelaar, 1e afd., 2e bat.; overl. Eindhoven (hospitaal) 17.04.1832; BS Eindhoven overl.akte 1832 nr.48;

 

Joha, Thomas geb Dokkum 29.10.1808 wonende te Franeker, z.v. Antonius en Anna Feitsma; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.63;

Jong, Dirk Feyes, geb. Pingjum 05.06.1805 z.v. Feye Gerbens de Jong en Aaltje Eeltjes Terpstra, 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

Jong, Douwe Tjibbes geb. Drachten 05.12.1806 wonende te Oostermeer z.v. Tjibbe en Trijntje Jacobs; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Jong, Gerben Jacobs geb. Metslawier 20.09.1807 wonende te Kollum z.v. Jacob en Elskje; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Jong, Gerrit Hendriks geb. Leeuwarden 26.10.1816 z.v. Hendrik en Dieuke Velo; 1e afd., 3e bat., 3e comp. 

Jong, Jacob Cornelis geb. Schiermonnikoog 16.02.1800 z.v. Cornelis en Geertje Jacobs; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Jong, Jan Samuels de, geb. Ee (Tibma) 16.04.1805 wonende te Goutum z.v. Samuel Sytzes en Maaike Lieuwes; 1e afd., 2e bat.; overl. Eindhoven (hospitaal) 25.02.1832; BS Eindhoven overl.akte 1832 nr.34 

Jong, Lammert Klazes geb. Suameer 08.07.1807 wonende te Bergum, .z.v. Klaas en Foekje Lammerts; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Jong, Tjipke Jans geb. Oudkerk 05.07.1807 z.v. Jan en Akke Meints; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Jorna, Rein Jans geb. Harlingen 12.04.1803 zz.v.Jan en Aukje Sybrens; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Jousma, Pieter Freerk geb. (O.)Nijkerk 21.07.1804 z.v. Freerk Johannes en Antje Pieters; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

 

Kapitein, Christoffel Cornelis geb. Oudenbosch 15.081817 z.v. Cornelis en Sidingenots; tamboer 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 16.01.1834 vermist en 17.01.1834 als deserteurs afgevoerd; 

Kasje, Jan Libbes geb. Groninger Opeinde 1806 wonende te Goyingarijp z.v. Libbe Antje Meints; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; 

Kingma, Johannes Hendriks geb. Leeuwarden 02.11.1806 z.v. Sake Oenes (?) en Johanna Doodkorte; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34; 

Klaassen, Gerit Dirks geb. Kampen 25.09.1796 z.v. Dirk en Anna Laskewiske; plaatsvervanger voor Brons; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 24.09.1834 uit de dienst ontslagen en vervangen door Brons

Kloosterman, Jan Lammerts geb. Gerkesklooster 18.03.1806 wonende te Munnekezijl z.v. Lammert en Trijntje Harings; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Koesema, Wytze Thomas geb. Metslawier 19.11.1806 z.v. Thomas en Antje Jans; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; broer van Jan en Hans Thomas Koesema

Kolle, IJsbrand Lamberts geb. Schiermonninkoog  26.01.1807 z.v. Lammert en Trijnke Hessels; korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; krijgt 05.10.1834 bij K.B. toestemming zijn beroep van buitenlands schipper weer op te nemen;

Kool, Tjitze Johannes van der, geb. Bergum 07.1806 z.v. Johannes en Hinke Jurjens; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 02.10.1734 vervangen door zijn principaal

Koop, Jochum Johannes geb. Surhuizum 04.04.1804 z.v. Johannes Gerbens en Rinske Johannes; 1e afd., 3e bt., 4e comp.; sedert 04.03.1833 gedetacheerd bij de marine; 

Korporaal, Pieter Jans geb. Genemuiden 11.09.1791 wonende te Westergeest; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Krakau, Klaas Johans geb. Harlingen 14.10.1796 z.v. Johannes Elings en Sjoukje Klazes; 2e afd., 2e bat., 2e comp. inv.nr.114;

Kromhout, Ynze Wybrens geb. Heerenveen 12.02.1805 z.v. Wybren Baukes en Aaltje Alts de Boer; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.114;

Kuipers, Hendrik Folkerts geb. Eestrum 21.05.1806 z.v. Folkert en Saakje Boelens; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Cupido, Meindert Minnes geb. Ameland 09.04.1807 z.v. Minne en Foekje Visser; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; sedert 16.10.1832 gedetacheerd bij de marine;

Cupery, Sikke Klazes geb. Dokkum 22.04.1805 wonende te Ternaard z.v. Klaas en Gerritje Sipkes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

 

Labordus, Johannes geb. Leiden 12.10.1800 wonende te Sneek, z.v. Izaäc en Geertruida Schouten; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; sedert 07.08.1831 in het hospitaal; inv.nr.54

Leest, Jurjen Abrahams van der, geb. Veenwouden 25.09.1806 z.v. Abraham en Janke Johannes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Lei, Sytze Luitjes van der, geb.Drachten 1807 z.v. Luitje en Folkje Sytzes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Linde, Taeke Jaspers geb. Makkum 28.04.1802 z.v. Jasper Gerrits en Sjoedrje Taekes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

Luiks, Hendrik geb. Leeuwarden 16.02.1806 z.v. Jan en Johanna Scheffers; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

 

Manen, Pieter Gerbens van, geb. Drachten 02.01.1806 wonende te Bergum z.v. Gerben en Antje Jan Haarsma, 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Meer, Alle Martens geb. Roordahuizum 04.10.1806 z.v. Marten en Sytske Sandbergen; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Meer, Lammert Wouters geb. Akkerwoude 14.08.1807 wonende te Damwude z.v. Wouter en Grietje Lammerts; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Mei, Harmen Pieters van der, geb. Ameland 10.04.1806 z.v. Pieter en Trijntje Harmens; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Meinema, Jan Joukes geb. Brantgum 01.03.1807 (?) z.v. Jouke en Antje Johannes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 24.08.1834 uit de dienst ontslagen door opkomst van de gerempaçeerde Heslinga;

Meulen, Goffe Melles geb. Hantum 06.03.1806 z.v. Melle en Doetje Goffes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Meulen, Taeke van der geb. Leeuwarden z.v. Dirk en Taetske de Jong; tamboer 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34

Molen, Wybe Annes van der, geb. 05.10.1805 wonende te Surhuizum z.v. Anne en Wijke Rommerts Wiersma, 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Muller, Johan Jacob geb. Balk 2702.1805 wonende te Ternaard z.v. Jacob en Aukje Knoop; 01.08.1834 korporaal 1e afd., 3e afd., 5e comp.;

 

Nieuwenhuis, Bernardus geb. Harlingen 03.07.1790 z.v. Barend en Antje Johannes; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; sedert 05.11.1831 voor de krijgsraad te Den Bosch; inv.nr. 54 nr.61

 

Oosterbaan, Sytze Cornelis geb. Driesum 14.12.1807 z.v. Cornelis en Tetthe Harkes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.;  

Oosterga, Gerben Jelles geb. Wanswerd 03.11.1805 wonende te Oudkerk .z.v. Jelle Gerbens en Grietje Baukes; 1e afd., 3e bat., 3e comp. 

Oosinga, Sipke Klazes geb Dokkum, 19.12.1806 wonende te Birdaard z.v. Klaas en Mensje Sipkes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.;

 

Plantinga, Anne Johannes geb. Akkerwoude 03.02.1806 z.v. Johannes en Seli Martens; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Plantinga, Lodewijk geb. Leeuwarden 02.07.1802 z.v. Sjerk Ypes en Grietje Eelderts; 1e afd., 1e bat., 2 comp.; inv.nr.34; 

Plaske, Sjouke Hayes geb. Hollum (Ameland) 16.10.1806 z.v. Haye Gisbert en Hilke Jans; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; broer van Jan Hayes Plaske;

Post, Nutte Cornelis geb.Paesens 16.09.1816 wonende te Nes (WD) z.v. Cornelis en Elizabeth Nuttes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Postema, Johannes geb. Harlingen 05.03.1803 z.v. Johannes en Geertje Baukes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr. 114;

Posthumus, Willem Willem geb. Franeker 18.09.1804 wonende te Cornwerd z.v. Willem Jacobs en Hiltje; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

Postma, Eelke geb. Leeuwarden 24.02.1796 z.v. Jacob en Ymkje Groothelm (?). 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.72;

Postma, Taede Taedes, geb. Driesum 01.04.1806 wonende te Sybrandahuis z.v. Taede en Janke Douwes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Pranger, Jan Klazes geb. Dantumawoude 16.02.1806 z.v. Klaas en Trijntje Jans; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

 

Reinhart, Baltus geb.Leeuwarden 27.02.1795 z.v. Salomon en Henrika Schollenburg'; korporaal 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Reitsma, Jetze Tjallings geb. Exmorra 22.12.1805 wonende te Makkum z.v. Tjalling Sybrens en Akke Douwes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Ridder, Sije Jans geb. Hollum (Ameland) 18.06.1806 z.v. Jan en Maaike van der Mei; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Rinsma, Eise Johannes geb. Kollum 21.02.1807 wonende te Damwoude z.v. Johannes en Kuinje Hendriks, 1e afd., 3e bat., 4e comp.;  

Roorda, Broer Andries geb. Garijp 27.12.1807 z.v. Andries en Trijntje Broers; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Zandstra, Jacobus Dirks geb. Oudega (Sm.) wonende te Oostermeer; z.v. Dirk en Trijntje Jacobus; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 

Ros, Klaas geb.Leeuwarden 05.03.1798 z.v. Pieter en Leentje Hazes; 1e afd., 1e bat., 5e comp. inv.nr.63;

 

Schaaf, Douwe Alderts geb. Tietjerk 05.06.1804 wonende te Veenwouden,  z.v. Aldert en Taetske Jans; korporaal 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Schaaf, Tjeerd Jackeles van der, geb. Holwerd 09.04.1799 z.v. Jackele en Beitske Tjeerds; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Schaaf, Tjitze Ottes van der, geb. Eernewoude 30.08.1806 z.v. Otte en Eeke Jans; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 13.07.1834 ziek van verlof achtergebleven; overl. Tietjerksteradeel 01.08.1834;  BS Tytsjerksteradiel overl.akte 1834 blad nr.19;

Scheen, Hendrik Davids geb. Leeuwarden, 07.02.1816 z.v. David en Tietje Visser; tamboer 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Schoorstra, Willem Pieters geb. Ternaard 29.12.1807 z.v. Pieter en Elizabeth Klazes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Schregardus, Frederik Hendriks geb. Nes (WD) 17.12.1806 z.v. Hendrik en Antje Tjipkes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Schreuder, Adrianus geb. Leeuwarden 29.09.1792, overl. Hulst (Zld) 14.10.1831 z.v. Jurjen Schreuder en Berendina Dirks de Vries; in dienst van Overijsselse Schutterij;  

Zeilstra, Gerben Jans geb.Lemmer 21.05.1806 wonende te Leeuwarden z.v. Jan Tjeeds en Hendrikje Gerbens; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Zijlstra, Pieter Douwes geb. Hantumhuizen 06.01.1807 z.v. Douwe en Grietje Sjoerds; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Symons, Hans Geerts geb. Tjalleberd 02.11.1805 z.v. Geert Hendr. en Grietje Hanzes Gravius; 2e afd., 2e bat., 1e comp. inv.nr.114;

Sipkema, Jochum Sytzes geb.Bergum 11.1800 z.v. Sytze en Antje Johannes, 1e afd., 3e bat., 3e comp; 09.01.1834 opgenomen in de ziekenzaal te Bergen op Zoom en aldaar 04.04.1834 overleden;  nr.178; 

Sipkema, Johannes Sytzes geb. Bergum 16.08.1806 wonende te Eestrum z.v. Sytze Jochems en Antje Johannes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Sleeper, Sytze Dirks geb. Harlingen 16.02.1791 z.v. Dirk Sybrens eb Wybrigje Sytzes; 2e afd., 2e bat., 2e comp. Inv.nr.114;

Slooten, Jan Cornelis van, geb. Ternaard 26.02.1799 z.v. Cornelis en Aaltje Rinsma, 1e afd., 3e bat., 5e comp; 

Sluis, Jan Alberts van der, geb. Cornwerd 17.010.1805 wonende te Makkum z.v. Albert Sybrens en Jeltje Annes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; 06.11.1832 hoornblazer; inv.nr.131;

Smidtje, Jacob Minnes geb. Jelsum 06.02.1806 z.v. Minne en Tietje Hettes Hempenius (?):1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Smidts, Franciscus geb.Leeuwarden 31.07.1806 z.v. Antoon en Hiltje Bloemsma, 1e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.34;

Sonnega, Hendrik Eyzes geb. Leeuwarden 06.11.1806 z.v. Eyze Hendriks en Sjoukje Jilderts; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Zoon, Cornelis Feyes geb. West-Terschelling 03.04.1802 z.v. Feye Folkerts en Janke Willems de Ree; 2e afd.., 2e bat., 5e comp.; overl. Eindhoven (hospitaal) 15.09.1834; BS Eindhoven overl.akte 1834 nr.53;

Stavorinus, Freerk Jans geb. Dokkum 07.10.1803 z.v. Jan en Johanna de Bruin; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 11.10.1834 uit de dienst ontslagen en vervangen door de geremplaçeerde Beintema; 

Stauwie, Albert Johannes geb. Oldehove 04.03.1805 wonende te Munnekezijl z.v. Johannes en Eeuwkje Eeuwes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Steggerda, Johannes  Nicolaas geb. Haarlem 13.01.1783 wonende te Leeuwarden z.v. Nicolaas en Jacoba Kramer, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 28.08.1832 korporaal; inv.nr.127;

Streekstra, Abraham Jans; geb. Hardegarijp 01.03.1796 z.v. Jan en Antje Jans; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Zuidema, Tjerk geb. Harlingen 25.10.1798 z.v. Jan en Reino of Rei Lieuwes; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr. 54 nr.63;

Zuilen, Itze la gradus Pieters geb. Utrecht 25.02.1806 wonende te Bergum z.v. Pieter en Jantje Ytzes Wijma; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 

Zwaag, Jurjen Reits geb. Zwaagwesteinde 16.04.1807 wonende te Kollumerzwaag z.v. Reit en Marijke Jacobs; 1e afd., 3e bat., 4e comp.;.

Zwanenburg, Lieuwe Baukes geb. Holwerd 30.10.1807 z.v. Bauke en Sijke Maartens; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Swart, Andries Hayes geb. (O)Nijkerk 10.11.1807 z.v. Haye en Sjoerdtje Andries; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

 

Tijmstra, Wybe Baukes geb. Schraard 27.01.1806 wonende te Longerhouw z.v. Bauke en Trijntje Gosses Bijlsma, 2e afd., 2e  bat., 2e comp.; 06.11.1832 schutter; inv.nr.114

Tjallingii, Jan Abrahams geb. Leek 09.06.2806 wonende te Makkum z.v. Abraham Tjallingii en Grietje Jans; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131

Tol, Sipke Taekes van der,  geb. Arum 13.06.1801 z.v. Taeke Jacobs en Maaike Wypkes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

Torensma, Jan Eeltjes geb. Brantgum 01.03.1801 z.v. Eeltje en Antje Johannes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;

Uiterdijk, Jurjen Dreeuwes geb. Rinsumageest 13.03.1807 wonende te Ternaard z.v. Dreeuwes en Grietje Willems; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Wageveld, Berend Klazes geb. St.Annaparochie 24.02.1804 z.v. Klaas en Eltje Harmens; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 02.12.1832 gedetacheerd bij het bataljon artillerie schutterij te Naarden; ;

 

Wagenaar, Jouwert Hendriks geb. Bergum 10.01.1806 z.v. Hendrik en Atje Annes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Wal, Romke Lolles van der, geb. Hallum 05.03.1805 wonende te Holwerd z.v. Lolle en Antje Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Wal, Titus Klazes van der, geb. Heerenveen z.v. Klaas Roelofs en Gepke Willems Hoekstra, 2e afd., 2e bat., 1e comp. inv.nr.114;

Walstra, Glosse Taco Taco's geb. Sneek 22.02.1806 z.v. Taco en Eva Joustra; 20.08.1834 naar de ziekenzaal te Werff, Jetse Douwes van der geb. Leeuwarden 23.06.1806 z.v. Douwe en Jacoba Joosten van Ooy; hoornblazer 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34; 

Wedsinga, Jetze Alles geb. Eestrum 15.06.1804 z.v. Alle Klazes en Antje Hendriks; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 15.02.1834 naar de ziekenzaal te Bergen op Zoom en aldaar 19.02.1834 overleden;  inv.nr.91; BS Tytsjerksteradiel overl.akte 1834 blad nr.6

Weg, Jan Jans van der, eb. Nijhuizum 04.12.1804 wonende te Doniaga, z.v. Jan Nannes en Grietje Jans; 2e afd., 2e bt., 1e comp.; inv.nr.114;

Werff, Jetse van der geb. Leeuwarden 23.06.1806 z.v. Douwe en Jacoba Joosten van Ooy; hoornblazer 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34; 

Werf, Ruurd Jurjens geb. Aalsum 23.01.1791 wonende te Leeuwarden .v. Jurjen en Grietje Walles; 28.10.1834 uit de dienst ontslagen en vervangen door de geremplaçeerde Bouma; 

Wesselius, Minne Lolkes geb.Rijperkerk 24.12.1806 z.v. Lolke en Antje Gerrits Nieuwland; 1e afd., 3e bat., 3e comp

Westerhoff, Edsge Lammerts geb. Kootstertille 03.04.1800 wonende te Gerkesklooster z.v. Lammert en Janke Cornelis; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 

Wey, Sjoerd Pieters geb. Tjerkwerd 03.12.183 wonende te Bolsward z.v. Pieter Joukes en Trijntje Sjoerds; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

Wybersma, Wyberen Pieters geb. Suameer 09.01.1807 z.v. Pieter en Neeltje Riemers; 1e afd., 3e bat., 3e comp.

Wijga, Barend Jacobs geb. Harlingen 10.03.1796 wonende te Leeuwarden z.v. JacobYkes en Hiltje Barends; 2e afd., 2e bat., 2e comp. inv.nr.114;

Wielen, Klaas van der geb. Leeuwarden 10.03.1794 z.v. Gerrit en Spikje Jans; 1e afd. 1e bat., 5e comp.; 11.11.1832 gegageerd ( gepensioneerd); inv.nr.63

Wilde, Frederik Willems de geb. Harlingen 1799 z.v. Willem Frederik en Korneliske; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.114;

With, Jacob Jacobs de, geb. Oudehaske 20.08.1804 wonende te Terband, z.v. Jacob Jans en Evertje Koops Knobbe; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.114;

Wittema, Jan geb. Franeker 28.05.1802 z.v. Jouke en Trijntje Jans; 1e afd., 1e at., 4e comp.; inv.nr.54 nr.64

Woud, Petrus Hendrikus geb. Dokkum 03.02.1803 z.v. Hendrik en Catharina Jurres; korporaal 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.44; 

Woude, Ids geb. Marssum 10.02.1805 wonende te Leeuwarden z.v. Dirk en Trijntje van der Ploeg; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;

Woude, Jacob Jacobus geb. Wolvega 12.08.1806 wonende te Leeuwarden z.v. Jacobus en Fokeltje Salomons Wijk; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.34;