Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Bronnen e.d.

Bronnen:

Tresoar Toegang 48, inv.nrs. 127 t/m  132 en de in de toegang genoemde controleboeken;

Jaarboek Vereeniging Het Metalen Kruis, jaargang 1859, Utrecht, 1859;

Staatscourant= Staatscourant nr.204 d.d. 27 augustus 1831;

Staatscourant2= Staatscourant 1831 nr.229

 

Literatuur:

Asbeck, Tjalling Minno Watze baron van, Journaal, Tresoar toegang 345 inv.nr.135

Blarkum, Journaal van J.P., Te Wapen! Op! Daar rolt de trom; Hertogenboek 4; 's Hertogenbosch, 1988

Brolsma, Ulke Hessel, Een slagje hier en daar, Ljouwert/Utert 2006

Het Metalen Kruis, Naam- en Ranglijst der Leden en Afdeelingen van de Vereeniging "Het Metalen Kruis", Gorichem; 4 banden; Tresoar A 928 I-IV

Heeringa, K Herinneringen van een Friesch schuttersofficier 1831-1834 in Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, 57e deel bldz. 261-326; BMHG

Nater, Johan P. De Tiendaagse Veldtocht, De Belgische Opstand 1830/1831, Johan P.Nater, Bussum, 1980;

Cannegieter, H.G., Opa's Glorie, Groningen, 1930;

Cannegieter, Hendrik Gerrit, Het Gevecht bij Kermpt, ( 7 augustus 1831) uit het dagboek van een kapitein bij de Friesche mobiele Schutterij 

Kikkert, J.G. Bericht van de 10 daagse veldtocht België en Noord-Brabant in de frontlijn, Rotterdam, z.j.

Polet, Th. W. e.a. Noordhollande schutters in de "Belze"opstand van 1830, 1990 z.p.

Sannes H. De Bildtsche Schutters in den Tiendaagschen Veldtocht 1831; Sannes H.; St.Annaparochie z.j.; bldz. 20-47;

Zee, F.J. de, Ut âlde pompieren II De Fryske Skutterij yn de oarloch mei de Beltsen 1830-1831, 

Teunisse, Ingeborg, Onderdaan in Oranje's oorlog, Zutphen, 2002;

Wumkes, dr.G.A. Stads- en dorpskroniek van Friesland (1800-1900) Tresoar 15.70

Wüppermann, W.E.A., De geschiedenis van den Tiendaagsen Veldtocht, 's-Gravenhage, 1881 

 

Illustraties:

De Friese schutters in gevecht tegen de Belgen bij Houthaelen tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Atlas van Stolk, Rotterdam; 

Flankeur der Schutterij; Atlas van Stolk, Rotterdam;

Legerkamp te Oirschot; Atlas van Stolk, Rotterdam;

Situatieschets van het gevecht bij Houthaelen op 6 augusus 1831;  J.Olivier Jzn., Merkwaardigheden uit den Tiendaagschen Veldtogt (Amsterdam 1834)

De vaandeldrager  van het bataljon Friesche schutters; Litho van Houtman; Rijksprentenkabinet, Amsterdam;

Friese schutters bij Kermpt; ibidem;

Kamp te Oirschot; ibidem;

Mobiele schutterij 1831. Flankeurs en Fuseliers. Aquarel van J.Hoynck van Papendrecht. Collectie Koninklijke Leger- en Wapenmuseum 'Generaal Hoefer'. Delft                        

Collectie stempels veldpost, Museum Verbindingsdienst

Brieven, dagboeken, handschriften e.d.

 

Artikelen:

Een Aalsumer schutter bij de tiendaagse veldtocht ( = Jan Sijmens Banga), W.K.van der Veen, in: Nieuwe Dokkumer Courant 26.03.1948; 

Voor schutter Sloep duurde de Tiendaagse Veldtocht die en een half jaar: Stannebuurtster legde dagboek aan: Leeuwarder Courant 01.11.1956

Friese schutters bij de Tiendaagse Veldtocht, W.K.van der Veen, in: Ons Friese Platteland afl.702 09.03.1961;

In Wylpster jongfeint to fjilde, Markus Moerman. Dagboek van Hendrik Jacobs Haak. In: De Strikel 1964, blz. 94-95.

Friese schutters in de Tiendaagse Veldtocht: Jan Sijmens Banga, W.K.van der Veen in: Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 25.10.1968;

Friese schutters in de Tiendaaagse Veldtocht: de ervaringen van Hedzer Keimpes van der Kooi uit Oostrum, W.K.van der Veen, in: Nieuwblad voor Noord-Oost Friesland 08.11.1968;

 

Brieven:

Buwalda, Paulus Kornelis brief d.d. 12.07.1832: bron: Streekarchivariaat Noordoost Friesland, collectie Dijkstra;

Velde, Wietse Koops van der, brief d.d. 10.04.1831: bron: Tresoar, toegang 332-14 nr.8;

 

Dagboeken en Handschriften:

Handschrift van Ruurd Jans Deelstra (op internet beschikbaar);

Dagboek van Johannes Hardemand (op internet beschikbaar)

Dagboek van Gerrit G. Sloep te St.Annaparochie; in particulier bezit; besproken in  III De Bildtsche Schutters in den Tiendaagsen Veldtocht, H.Sannes, 1932, St.Annaparochie en artikel Leeuwarder Courant 01.11.1956;

Dagboek van Wietze Koops van der Velde; in particulier bezit (op internet beschikbaar).