Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter B

Opmerking:

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz.

Baantjer, Berend geb.Harlingen 03.11.1803 z.v. Jan en Jeltje Friesen; 1e afd, 1e bat.,  4e comp.; inv.nr.127;

Baarda, Dirk Johannes geb. Leeuwarden 18.09.1807 z.v. Johannes en Aukje Dirks, vrijwilliger, sergeant 1e afd., 1e bat., 5e comp., 18.05.1832 4e comp.; inv.nr.127; ook genoemd bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Baarda, Folkert Hettes; sergeant 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Baarda, Lolke Hessels; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Baarda, Symon Douwes geb. Longerhouw 20.11.1803 z.v. Douwe Symons en Sysje Fermers; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Baarda, Wypke Cornelis geb. Tjerkwerd 18.12.1804 z.v. Cornelis Wypkes en Tjitske Dirls; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Baarder, Johannes, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 13.05.1831 te Den Bosch en naar het hospitaal aldaar; 30.08.1831 bij het leger te velde terug; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Baarsma, Hendrik Aizes geb. Rinsumageest 02.06.805 woonplaats niet vermeld, z.v. Aize en Aafke Sjirks;  sergeant 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Baarsma, Rienk Rienks geb. Rinsumageegeest. Rienk en Eeltje Thijsma; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; broer van Thijs Rienks Baardsma inv.nr.129

Baarsma, Thijs Rienks geb. Rinsumageest 19.05.1804 wonende te Hantum z.v. Rienk en Eeltje Thijsma.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder;  broer van Rienk Rienks Baardsma; inv.nr.129;

Bagchum, Dirk van, geb. Lemmer 14.06.1801 wonende te Harlingen; z.v. Migchiel en Trijntje Draaisma; 1e afd, 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Bakhuis, Jan Gerrits wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Bakker, Abraham Yntjes, z.v. Yntje Abrahams en Trijntje Pieters (Visser), overl.Hindeloopen 28.12.1848 oud 45 jaar, ongehuwd; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; 04.08.1831 van Arendonk in het hospitaal te Den Bosch waaaruit 26.08.1831 ontslagen; heeft de Tiendaagse Veldtocht ten dele meegemaakt;  Metalen Kruis toegekend;  inv.nr. 131; BS Hindeloopen overl.akte 1848 blad 15 (suppl.1-11);

Bakker, Ate Sjoerds geb. Oldeouwer 12.01.1805 wonende te St. Nicolaasga z.v. Sjoerd Binkes en Hotske Wouters Visser; 18.03.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat. artillerie schutterij;2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Bakker, Auwert Oenes geb. Oostermer 1209.1812 z.v. Oene en Anje A. van der Meer; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129;

Bakker, Bartele Ynjes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Bakker, Botte Klazes geb.Terzool 11.05.1804 z.v. Klaas Bottes en Bieke Jentjes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Bakker, Gaele Hylkes; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Bakker, Gauke Bjintjes, geb.Bovenknijpe 17.04.1803 wonende te Nijehaske; vrijwilliger, 02.02.1831 sergeant-majoor, 2e luitenant; febr.1831 tot de ontbinding; 2e afd. 2e bat., 4e comp. inv.nr.128, 131 en 132; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden  

Bakker, Gauke Jans, geb.plm.1799 overl.Schoterland 10.02.1810 oud 69 jaar, ongehuwd;  2e afd., 1e bat., 1e comp.; 0.04.1831 in het garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 reserve-divisie; 0108.1831 bij de 2e brigade der 3e div., 02.08.1831 op mars van Tongelre naar Bergeijk naar 't hospitaal te Den Bosch; 19.09.1831 daaruit ontslagen; inv.nr.130 en 131; BS Schoterland overl.akte 1869 nr.20;

Bakker, Geert Dirks, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Bakker, Gerrit Hendriks,  Ameland geb.27.02.1799 wonende te Sneek  z.v. Hendrik en Baukje Foppes;  vrijwilliger, 2e Brigade, 1e afd. 1e bat., 5e comp. gewezen 1e comp. van het 2e bat.; vrijwilliger 10.01.1831 tot 28.04.1831 te Den Bosch; 29.04.1831 bij het leger te Velde; 27.07.1831 naar het hospitaal te Eindhoven; gunstig advies van de bat.kommandant en onderscheiding toegekend

Bakker, Hans Hayes geb. Stavoren 22.01.1797 z.v. Haye en Aagje Pieters de Vries; korporaal 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131

Bakker, Harke Rienks; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Bakker, Harmen, 1e afd, 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 3e comp, 1822-1838.  inv.nr.127 en 128; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Bakker, Hendrik Franzes geb.Drachten 22.10.1799 wonende te Eestrum z.v. Frans en Grietje Hendriks 1e afd., 3e  bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 04.01.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Bakker, Hylke Dooijes (Dooitzes), Sneek 08.11.1798 z.v. Dooitje en Maria Wessels; leger te velde 1e  afd,, 2e bat., 2e comp, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 10.08.1831 naar het hospitaal; Metalen Kruis uitgereikt;  inv.nr.127 en 128; overl. Wymbritseradeel 30.05.1835 oud 38 jaar, ongehuwd;Bakker, Jacob Jans; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Bakker, Jan Hayes geb. Stavoren 1810?; 8e afd. infanterie, Maastricht

Bakker, Jan Hendriks; overl.'s Hertogenbosch 26.09.1831; BS Aengwirden overl.akte 06.08.1832 nr.20;

Bakker, Jelle Jochums; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Bakke, Kornelis Durks; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Bakker, Cornelis Ebes, geb. IJlst, 23.04.1798 wonende te Workum; z.v. Ebe en Afke Huites Viersma; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 06.11.1831 1a suite naar de 2e comp.; inv.nr.127; ook genoemd als fourier bij het 2e bat. met aantekening: is dienstplichtig zie nr.85; 18.07.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.128

Bakker, Marten Douwes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128

Bakker, Pieter geb. Harlingen 25.03.1799 z.v. Pieter en Rinskje Postma; 1e afd, 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Bakker, Pieter Lieuwes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Bakker, Pieter Thomas, geb. Harlingen 29.08.1814 z.v. Thomas en Tjitske Pieters; vrijwilliger, tamboer; april 1831 mobiele leger 1e afd., 3e  bat., 4e comp. te Leeuwarden; 13.07.1834 vermist; 14.07.1834 afgevoerd als deserteur'inv.nr.129;

Bakker, Rein Jacobs geb. Stavoren 20.08.1799 wonende te Sneek z.v. Jacob en Geeske Reins; 1e afd.,  1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Bakker, Simon, geb. Harlingen 01.05.1806 wonende te Sneek, z.v. Coenraad en Helena Wijma; vrijwilliger, sergeant later sergeant-majoor 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek; 

Bakker, Sjerp Cornelis; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Bakker, Sjoerd Hessels geb.ca. 1807 z.v. Hessel Sjoerds te Minnertsga; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128; Raf Minnertsga fol. 15;

Bakker, Tjebbe Hessels, geb. Workum 02.12.1804 z.v.Hessel en Lemke Willems; 1e afd., 1e bat., 6e comp. inv.nr.127; 

Bakker, Willem Klazes z.v. Klaas Jans te Kollum; korporaal 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Bakkerius, Freerk Meintes geb. Ee 21.08.1801 z.v. Meinte en Rinske Adema; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 20.10.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Backers, Jacobus geb. Leeuwarden 03.12.1812 z.v. Albertus en Geertruida Ernst, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 6e comp.;  14.12.1832 gedetacheerd bij het Korps Groninger Jagers; inv.nr.127;

Bakkerus, Gerke Kerstes geb.Joure 08.1795 z.v. Kerst Jans en Sietske Gerkes Klompsma; 25.09.1832 uit de dienst ontslagen; broer van Jelte Kerstes Bakkerus; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Bakkerus, Jelte Kerstes geb. Joure 27.08.1801 z.v. Kerst Jans en Sietske Gerkes Klompsma; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; broer van Gerke Kerstes Bakkerus; inv.nr.131;

Balman, Halbe Harmanus geb. Drachten 25.09.1805 wonende te Oldeboorn z.v. Pieter Harmanus Balman en Froukje Halbes wonende in het schip te Drachten;  2e afd., 2e bat., 1e comp.; broer van Pieter Harmanus Balman; inv.nr.131; Raf Drachten  dl. 2 fol.39 op naam van 

Balman, Pieter Harmanus geb. Drachten 15.02.1801 z.v. Harmanus Pieters Balman en Froukje Halbes; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; broer van Halbe Harmanus Balman; inv.nr.131; Raf Drachten dl.2 fol.39 op naam van Bolman;

Balsma, Willem Ruurds geb. Boornbergum 11.05.1800 z.v. Ruurd Willems en Reinskje Christiaans Ros; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat. artillerie schutterij; inv.nr.131;

Bander, Wiebe Alles; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bandsma, Harmen Hendriks; vrijwilliger, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bandsma, Pieter Jans geb. Leeuwarden 09.02.1800 z.v. Jan en Ruurdtje Pieters; plaatsvervanger; sergeant à la suite 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; 

Bandsma, Sape Baukes geb. Nes (WD) 16.05.1805 z.v. Bauke en Aafke Jacobs.; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Banga, Jan Jans; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Banga, Jan Symens, gardenier en winkelier, geb.Aalsum 05.12.1802, 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  deze compagnie vertrekt  op 13.02.1831 uit Leeuwarden; hij wordt later ingedeeld bij het depôt van de 7e afd.infanterie alwaar hij een plaatsvervanger heeft in Johannes Klazes de Vries; inv.nr.128 volgnr.611;  art. Friese schutters in de Tiendaagse Veldtocht in Nieuwblad van Noord-Oost Friesland ("De Kollumer") 25.10.1968; 

Banga, Klaas Idzes geb. Oostrum 04.02.1802 .wonende te Hantumhuizen z.v. Ids en Rimkje Gerrits; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Bansberg, Roelof Johannes geb. Heerenveen 06.02.1795 wonende te Nijehaske z.v. Johannes Roelofs en Aaltje Jacobs;  2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Barends, Johan W.B., plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Baron, Jelle W.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Bartels, Bartele Heins, 1e afd., 1e bat., 2e comp., 11.06.1831 3e comp.; inv.nr.127 en 128;

Bartling, Pieter, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Batailje, Desiré B. , vrijwilliger, 2e luitenant; maart 1831 mobiele leger 1e afd., 1e bat., 5e comp. te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Heeringa

Batema, Jacob Bates; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Beek, Arnoldus Geerts van der; geb. Workum 10.06.1793 wonende te Sneek z.v. Geert Jilders en Maria Arnoldus; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Bekius, Eelke, geb. Leeuwarden 14.03.1803 z.v. Douwe en Johanna Kraft, wonende aldaar; sergeant 1e afd. 1e bat., 1e comp,  inv.nr.25. en 127;

Beeltje, Haye Baukes geb. Bovenknijpe aug.1792 z.v. Bauke en Geertje Haayes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Beem, Nicolaas geb. Franeker 09.04.1796 wonende te Leeuwarden z.v. Johan Jan en Hendrikje Dienaar, vrijwilliger, sappeur 1e afd., 1e bat., 5e comp.1814-1840; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Been, Hendrik Pieters; 2e afd., 1e afd., 5e comp.; inv.nr.130;

Beer, Jan Ottes de geb. Sneek 24.06.1804 wonende te Franeker z.v. Otte en Ruurdtje Wiersma, broer van Lucas Ottes de Beer; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Beert, Lucas Ottes de, geb. Sneek 07.07.1705 z.v. Otte Hielkes en Ruurdtje Luitjens Wiersma; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; broer van Jan Ottes de Beer; inv.nr.131;

Beer, Rinnert de, geb. Harlingen 13.01.1803 z.v. Geert en Hyke Wallis Hettema; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Bär, Zacharias Cornelis William geb. Seringapatnam 28.09.1802 z.v. Johan Thomas en Theodora C. Sybrandy ; vrijwilliger, 1e luitenant-adjudant 2e afd., staf 2e bat., inv.nr.131;

Beerends, Hermanus, vrijwilliger, korporaal-tamboer, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127

Beezem, Pieter Hendrik geb.Haarlem, 12.10.1800 z.v. Arianus en Marijke Sabels; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;

Beetsma, Fokke Jochums geb.25.01.1805 z.v. Jochum Halbe Beetsma en Aaltje de Boer, te Beetsterzwaag; sergeant; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 17.02.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; Raf Beetsterzwaag fol. 14; Heeringa bldz. 267

Beintema, Geert Ates geb. Hantum 11.05.1800 wonende te Foudgum .z.v. Ate en Antje Geerts; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Beintema, Jan Alles geb.Dokkum 0608.1806 z.v. Alle en Martha Bronneger; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127; 

Beintema, Pieter Ates; geb.ca. 1796 z.v. Ate Pieters Beintema te Hantum;plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf  Ternaard fol. 109;

Beintema, Wessel Alles, korporaal 1.afd, 1e bat., 3e comp., 22.10.1831 sergeant 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127 en 128;

Beintema, Willem Klazes geb. Blija 14.11.1802 wonende te Holwerd z.v. Klaas Willems en Sijke Tabes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Beitschat, Abe Pieters geb. Dokkum 1805 z.v. Pieter en Antje Abes de Boer, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; 09.07.1832 gedetacheerd bij de marine; inv.nr.127

Beitsma, Thomas geb. Harlingen 06.03.1780 wonende te Leeuwarden z.v. Ane en Annigje Reichenbach, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; mogelijk 01.08.1832 naar elders overgeplaatst  (slecht leesbaar) inv.nr.127;

Bekema, Ynte Jentjes, geb. Workum 13.10.1800 z.v. Jentje en Okje Kingma; 1e afd., 1e bat., 6e comp; 14.09.1831 in het hospitaal te Den Bosch waaruit 09.04.1832 ontslagen; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Beenen, Hendrik Jans (?)geb. Tjalleberd 22.01.1805 (?) z.v. Jacob (?) Hendriks en Antje Hayes; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Beening, Frederik Wilhelm; chirurgijn-majoor 2e afd., 2e bat., overgeplaatst naar het 1e bat.; inv.nr.131;

Bekkema, Marten ( Mattyus ?) Pieters, z.v. Pieter Jacobs en Hiltje Harmens; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bekker, Bernardus geb. Harlingen 23.05.1795 z.v. Gerrit Gerardus en Elisabeth Haselaar; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Belkmeer, Johannes geb.Harlingen 20.01.1801 wonende te Leeuwarden z.v. Haye en Ymke van der Kam, vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 5e comp., 1822-1839; inv.nr.127;

Bender, Jan vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1830-1839, van 14.11.1830 tot  01.01.1831 te Den Bosch en op laatstgenoemde datum wegens gebreken ontslagen; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Bennema, Benediktus Lieuwes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Benoist, Nicolaas Frederik, vrijwilliger, adjudant-vaandeldrager 2e afd., 2e bat., zeer lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Benoist, Pierre George, geb.Leeuwarden 15.04.1805 z.v. Daniel en Elisabeth; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127; 

Bent, Cornelis Hoek geb. Oosthuizen 11.12.1796 wonende te Harlingen en Sneek; z.v. Jan Bent en Agathat Boomsma; kapitein 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127; onderscheiding wegens 25-jarige dienst als officier; van de Vereeniging het Metalen Kruis afd. Sneek;

Berg, Wiltje Okkes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Berg, Gerardus ten, geb. Harlingen 05.12.1795 z.v. Johannes en Catharina Riet; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Berg. Abel van den, vrijwilliger, tamboer; leger te velde; jan.1831 in dienst; van 01.08.1831 tot 06.09.1831 in de ziekenzaal; 31.07.1832 ontslagen; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132

Berg, Albert Roelofs van den; 1eafd., 2e bat., 1e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128

Berg, Jan Roels van der; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Berg, Jelle Roels van der; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Berga, Gosse Alberts geb.ca. 801 z.v. Albert Jakaobs Berga te Fochteloo;  2e afd., 1e bat., 5e comp.; broer van Hendrik Alberts Berga; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol.2

Berga, Hendrik Alberts geb.ca. 1805 z.v. Albert Jakobs Berga te Fochteloo; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol.2;

Berché, Lambertus, geb. Harlingen 26.04.1813 wonende te Leeuwarden z.v. Hendrik en Sytske Sjermons (?) vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 01.11.1832 hoornblazer; inv.nr.127

Bergmans, Yme Houkes te Hallum, hoornblazer 1e afd., 2e bat., 5e comp., Cannegieter; 

Bergmans, Jan Gosses, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Bergsma, Durk Eintes geb. Ee 30.03.1803 wonende te Wierum z.v. Einte en Dieuwke Durks; 1e afd., 1e bat.,5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; 

Bergsma, Gerrit Thelis; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Bergsma, Huite Jacobs, geb. Leeuwarden 05.02.1805 z.v. Jacob en Grietje Huites;  1e afd., 1e bat., 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; inv.nr.127  en 128;

Bergsma, Jan Hendriks; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Bergsma, Jan Jelles geb. Terzool 03.01.1804 z.v. Jelle Klazes en Grietje Keppel (?) 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Bergsma, Johannes Douwes geb. Wolsum 09.02.1805 z.v. Douwe Johannes en Jetske Douwes Bergsma, Johannes Sipkes geb. ca. 1803 z.v. Sipke Johannes Bergsma te Follega; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol. 26v;

Bergsma, Marten Rinses, geb.Terwispel 23.11.1802 z.v. Rinse Tjitses en Barber Martens; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 in het garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reseve divisie; 01.08.1831 naar het hospitaal te Den Bosch waaruit 13.091831 ontslagen;Metalen Kruis toegekend; inv.nr.131

Bergsma, Schelte Hessels geb. Arum 26.05.1804 z.v. Hessel Bergsma en Janke Rientzes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Bergsma, Tjalling Jacobs, geb.Leeuwarden 1803 z.v. Jacob en Grietje Hoites, wonende aldaar; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;

Bergstra, Rimmer ( Remmelt) Johannes geb. ca. 1801 z.v. Johannes Jacobs Bergstra te Oudega (H.O.N.); inv.nr.130; Raf Koudum fol. 117

Berkenbosch, Pieter Tiedes geb. ca. 1791 z.v. Tiede Pieters te Peperga; 2e afd., 1e bat., inv.nr.130; Raf Noordwolde fol.30;; 

Berkenbijl, Jan Johannes geb. Ferwerd 02.02.1812 z.v. Johannes en Sybrigje Dirks; 1e afd., 1e bat.: 1e comp. 11.06.1831 overgegaan naar de 6e comp; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Berkum, Martinus Christaan van, geb. Leeuwarden 03.03.1814 z.v. Christiaan en Aaltje Crips; schutter Friesche Schutterij, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; gewezen 1e comp.van het 2e bat., vrijwilliger 10.01.1831 tot 28.04.1831 te Den Bosch; 29.04.1831 bij het leger te Velde; 04.08.1831 naar het hospitaal te Eindhoven; gunstig advies van de bat.kommandant en onderscheiding toegekend; inv.nr.127, 128 en 132;

Bersch, Peter; mr.geweermaker 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Besjes, Lammert Jans; 2e afd., 1e bat., inv.nr.130

Bestevaar, Hanneke Klazes geb. ca. 1805 z.v. Klaas Dirks Bestevaar te Oldetrijne; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Sonnega fol. 35;

Bethlehem, Molle Hayes geb. Drachten  1795 z.v. Haye Durks en Antje Molles;  2e afd., 2e bat., 1e comp.; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat. artillerie schutterij;

inv.nr.131; Raf Drachten dl. 1 fol. 79;

Betz, Hartman Kaspars geb. ca. 1800 z.v. Kaspar (overl.) en Irskien Hartmans te Balk; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130; Raf Balk dl.2 fol.115;

Beuker, Jan Baukes, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; gewond in de Tiendaagse  Vedltocht; inv.nr.127; Staatscourant;

Beunink, Willem Theodorus; 2e afd., 1e bat., van 05 tot 26.08.1831 in het hospitaal; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130

Biegel, Johannes Antoons geb. Leeuwarden 22.10.1791 z.v. Aantoon Biegel ( ook Pigel) en Ydje Jans; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;  broer van Joseph Bigel

Bigel, Joseph geb.Leeuwarden 18.03.1800 z.v. Antoon Pigel en Ydje Jans Waterschoot; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; overl.Best 11.09.1832; broer van Johannes Antoons Biegel; 

Biliam, Jan Jans geb. Benedenknijpe 20.12.1795 z.v. Grietje Wiebes Biliam; 2e afd., 

Bierema, Jan; 1e afd., 2e bat., 3e comp., met aantekening: slecht gedrag; inv.nr.128;

Bierma, Pieter Pieters geb. Oosterbierum 303.01.1791 wonende te Bolsward, .z.v. Pieter en Pietje Pieters; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 20.10.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Bierschenk, Benjamin H., geb..08.01.1805 z.v. Jacob en Froukje de Leeuw 1e afd., 1e bat., 1e comp.; van 06.16/031831 in het civil hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127; lid van de Vereeniging het Metalen Kruis afd. Leeuwarden  2e sectie; aldaar kanonnier artillerie; diensttijd 1824-1834;

Bij, Andries Freerks van der geb. ca.1802 .z.v. Freerk Pieters van der Bij en Roelofje Jans te Ureterp; 2e afd., 1e afd., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol.10;

Bij, Thymen Piers, geb.plm.1804 z.v. Pier Tjeerds van der Bij te Dantumawoude; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Dantumawoude fol.9;

Bij, Tjeerd Bastiaans van der; geb. Akkerwoude 20.03.1804 wonende te Damwoude .z.v. Bastiaan en Aafke Sybrens;  1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Bij, Tjeerd Martens van der, geb. plm. 1811 z.v. Marten Tjeerds te Akkerwoude; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; Raf Dantumawoude fol. 86;

Bijker, Albert Reitzes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bijker, Gerrit Jans; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bijker, Jan Johannes geb. ca. 1799 z.v. Johannes Hanzes Bijker te Katlijk; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; ofschoon de gehele veldtocht meegemaakt en van een goed gedrag zijnde, is hij bij de Slag te Leuven niet bij de strijd aanwezig geweest; nadere beslissing; inv.nr.130; Raf Mildam fol.106;

Bijker, Roel Binnes; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Bijl, Harmen Jans geb. ca. 1805 z.v. Jan Arjens Bijl te Wolvega; 2e afd, 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 29

Bijl, Steffen Dirks geb. ca. 1805 z.v. Dirk Steffens Bijl te Oldelamer; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Sonnega fol.44v;

Bijl, Willem, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Bijl, Ype Alefs van der, geb.Sneek 09.08.1791 z.v. Alef  en Aaltje P.Schuil; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128

Bijlsma (geen verdere persoonsgegevens) schutter 2e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Bijlsma, Albert Jans geb.ca. 1801 z.v. Albert Folkerts te Gorredijk; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Bijlsma, Heere B.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Bijlsma, Jan Izaks wonende t Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Bijlsma, Jan Cornelis, geb. Stiens 13.10.1805 wonende te Lekkum z.v. Cornelis en Aagje Jacobs; geleider van het pakpaard, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; (2x)

Bijlsma, Jan Taekes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Bijlsma, Lieuwe Gooitzens geb. Sneek 1792 z.v. Gooitzen Lieuwes en Antje Harmens; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Bijlsma, Rein Willems; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Bijlsma, Reinder Paulus, geb. Birdaard 16.09.1805 wonende te Rinsumageest z.v. Paulus en Wytske Reinders; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Bijlsma, Reinder Thomas, korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Bijlsma, Romke Joostes geb. Koudum 24.04.1801 wonende te Tjerkwerd z.v. Joost Sjoerds en Gaaikje Romkes; 2e afd., 2e bat., 2e comp; inv.nr.131;

Bijlsma, Sipke Jans geb. Follega 09.1802 wonende te Luinjeberd, z.v. Jan Piers en Janke Hinkes;  2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.n.131;

Bijlsma, Taeke Ates; 1e afd., 2e bat., 3e comp., met aantekening: slecht gedrag; inv.nr.128;

Bijker, Jan Johannes, z.v. Johannes Harmens te Katlijk, overl.Weststellingwerf 0401.1878 oud 78 jaar, ongehuwd; 2e afd., 1e bat., 2e comp. lafhartig gedrag, heeft het  bataljon verlaten uit lafhartigheid en vrees; inv.nr.131;

Beijma, Coert Lambertus van, vrijwilliger, leger te velde; okt.1830 in dienst getreden bij het Corps Studenten, de Leidse Studenten; aug.1831 overgenomen en gediend tot sept.1835; 2e afd. 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128, 131  en 132; 

Bijsterveld, Hendrik; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Bijstra, Bauke Aukes geb. Beetsterzwaag 05.09.1801 wonende te Akkeerwoude; z.v. Auke en Maria Piers; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Bijstra, Hylke Lytzens; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bigée, Josphes; 1e afd., 2e bat.; slecht gedrag; inv.nr.128;

Bil, Gerrit Johannes geb. Wijns 20.04.1800 z.v. Johannes en Tjitske Lieuwes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden;19.06.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Bildt, Thomas Sjoerds de; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; bij het leger te velde; sedert 07.01.1831 met onbepaald verlof; inv.nr.128;

Bildt, Jan van der vrijwilliger 1e afd., 1e bat.,; van 14.03.1831 tot 3.8.1831 te Den Bosch en aldaar op die datum in het civil hospitaal; 05.12.1831 daaruit ontslagen en bij het leger terug; door ziekte verhinderd de militaire diensten te verrichten; Metalen Kruis toegekend wegens Den Bosch; van hem in Friesland geen overl.akte gevonden;

Bilkert, Berend Jarigs, wonende te Vrouwenparochie; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Bilstra, Jan Dirks; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Binnerts, Arjen Sjoerds; 1e luitenant 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131

Binsma, Binne Girbes; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Bisschop, Jan Klazes geb. Sneek 20.11.1810 z.v. Klaas en Cornelia Synibs , vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Bits, Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; 

Blanksma, Ulbe Piers geb. Pingjum 12.01.1794 z.v. Pier Ulbes en Antje Taekes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Blanche, Jan; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.77; inv.nr.127

Blaauw, Hendrik Alberts z.v. Albert Hendriks Blauw te Donkerbroek; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 64v;

Blauw, Uilke Sierds; in 1836 getrouwd in de gem,Schoterland; tamboer 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Bleeker, Sjoerd Pieters, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Bles, Beene Klazes geb. Oudehaske 07.04.1802 wonende te Langweer z.v. Klaas Hendriks Bles en Afke Frankes; 15.12.1832 voor de krijgsraad te Breda; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Haske fol. 64v;

Blesma, Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.128;

Bloem, Hille Jans; 1e afd., 2e bt., 1e comp.; inv.nr.128, Staatscourant als tamboer;

Bloem, Jelle Hanzes geb. ca. 1804 z.v. Hans Klases Bloem te Nijelamer; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Sonnega fol. 13;

Bloemberg, Jacob Arends geb. Snikzwaag 10.10.1803 z.v. Arend Roelofs en Geertje Hendriks de Jong; 2e afd., 2e bat., 4e comp., 18.03.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bataljon artillerie schutterij; broer van Roelof Arends Bloemberg; inv.nr.131;

Bloemberg, Roelof Arends geb. Snikzwaag 21.08.1801 z.v. Anne (!) Roelofs en Geertje Hendriks; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; broer van Jacob Arends Bloemberg; inv.nr.131

Bloembergen, E. wonende te Leeuwarden; vrijwilliger, schutter 1e afd., 1e bat., 1e comp. mobiele Groningse schutterij; sept.1831 korporaal; penningmeester afd. Friesland van de Vereeniging Het Metalen Kruis; 

Bloemendal, Bouwe Jacobs, korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  inv.nr.128;

Bloemhof, Klaas Sybes; geb. Oenkerk 23.11.1804 z.v. Sybe en Pietje J.Posma; korporaal 1e comp. 1e afd., 3e bat., 5e comp.18.03.1834 fourier, 27.08.1834 sergeant-majoor; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Bloemsma, Harmen Jans; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Bloemsma, Cornelis Eiberts; 1e afd., 2e bat. 5e comp, inv.nr.128; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht meegedaan doch overleden vóór uitreiking van de onderscheiding; mogelijk zijn de juiste namen Eibert Cornelis Bloemsma gehuwd met Anna Dorothea Butterbrood voorkomende in de overl.akte Het Bildt 1826 blad 152 (suppl.nr.2-6);

Bloemsma, Melis Arjens; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Bloemsma, Rochus Wybrens te Marrum; sergeant 1e afd., 2e bat., 5e comp., 1830-1839; inv.nr.128;  Cannegieter; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Blok, Engel Sakes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Blok, Mathijs Sakes geb. Harlingen 01.10.1803 wonende te Makkum x.v. Sake Tjepkes en Baukje Mathijs; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Blok, Jan geb. Harlingen 29.07.1804 z.v. Schelte en Trijntje Buisman; 1e afd.., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Blok, Tjepke Sakes, geb.Harlingen 11.11.1790 z.v. Sake Tjepkes Blok en Baukje Mathijssen Bandstra; 1e afd., 1e bat., 1e comp., overl. Den  Bosch 07.06.1832, oud 33 jaar; inv.nr.25 en 127; BS Wonseradeel overl.akte 1832 blad nr.26;

Blom, Berend Hanzes; geb.plm. 1803 z.v. Jan Hanzes en Trijntje Hendriks te Rottevalle (Tietjerksteradeel) 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; broer van Jacob Hanzes Blom; binv.nr.129; 

Blom, Hille Jans geb. ca. 1802 z..v. Jan Jurres te Lioessens; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Raf Anjum dl. 1, fol. 50v;

Blom, Jacob Hanzes geb. 07.09.1794 z.v. Hans Jans en Trijntje Hendriks te Rottevalle (Tietjerksteradeel) ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; broer van Berend Hanzes Blom; inv.nr.129

Blom, Pieter Douwes, 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Boedse, Pieter Riendses; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 0108.1831 in het hospitaal gedetacheerd bij het depot van de 7e afd. infanterie ten einde uit de dienst te worden ontslagen; inv.nr.130;

Boekema, Sytze Wybrens geb. en wonende te Huizum, z.v. Wybren Jans Boekema en  Jeltje Sapes, 1e afd., 2e bat.; overleden 09.07.1831 in het hospitaal te Eindhoven, oud 29 jaar; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.72. (geen deelneme aan de Tiendaagse Veldtocht) NB er is geen huwelijk van Wybren Jans x Jeltje Sapes gevonden wel van hem in 1813 met Dirkje Sakes van der Kloet die toen 18 jaar was en niet de moeder van Sytze Wybrens kan zijn. 

Boekholt, Dirk; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Boekhoud, Johannes Josias, geboren en wonende te Leeuwarden, z.v. Willem Harmens Boekholt en Trijntje Maart; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; overl. Eindhoven (hospitaal) 11.05.1832  oud 37 jaar; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóór uitreiking van de onderscheiding;  inv.nr.128;  BS Eindhoven overl.akte 1832 akte nr.59;  BS Leeuwarden 1832 nr.258;

Boelens, Boele Jans ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 

Boelens, Jan Minnes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Boelens, Joeke Jans; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Boelens, Johannes Jans geb. Brantgum 17.09.1802 z.v. Jan Jans en Eelkje Johannes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Boelens, Christiaan Hendrik Sophiac van; 1e luitenant 2e afd., 1e bat., 1e comp.; 01.08.1831 met verlof naar Zwolle doch onmiddellijk teruggekeerd naar Den Bosch bij het vernemen der vijandelijkheden; door de opperbevelhebber aldaar opgehouden en belast met het commando van een detachement waarmee hij tot 21.08.1834 heeft rondgezworven zonder het doel te bereiken; inv.nr.130;

Boer, Alle Hanzes de, geb. Gorredijk  03.12.1802 z.v. Hans Alles en Antje Tjibbes van Houten; 2e afd., 2e bt., 1e comp.; inv.nr.131;

Boer, Anne Sakes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Boer, Arnoldus Antonius, geb. 18.03.1797 z.v. Jacobus en Alegonda Maria de Rijck, wonende e Leeuwarden; sergt.majoor; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Boer, Bauke Aebes de, geb. Bolsward 27.02.1802 z.v. Aebe Jelts en Janake Baukes de Haan; korporaal 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Boer, Boëtius Rinoldus, geb.Leeuwarden 16.10.1806 wonende te Heerenveen; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd., Friese Schutterij; 20.10./27.11.1831 in het lazaret te Eindhoven; 01.10.1832 overgegaan als sergeant-hoornblazer bij de kleine staf van het bataljon; inv.nr.127 en 128;

Boer, Douwe Jans de; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Boer, Douwe Sytzes, geb. Ytens 05.10… wonende te Sneek z.v. Sytze en Aaltje Hyltjes; leger te velde; Metalen Kruis uitgereikt; 1e afd., 1e bat., 4e comp. en 2e afd., 2e comp.; inv.nr.127 en 128;

Boer, Douwe Sjoerds de, vrijwilliger, fourier 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Boer, Fokke Mintjes de, geb. Woudsend 0.07.1802 z.v. Mintje Fokkes en Froukje Ottes 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Boer, Fokke Tjallings de,  mogelijk zoon van Tjalling Johannes de Boer en Fokje Errits die in 1813 in de mairie Ureterp trouwden; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 01.04.183 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve divisie; 21.07.1831 in het hospitaal te Den Bosch waaruit 18.09.1831 ontslagen; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.131;

Boer, Gerardus Johannes de, geb. Balk 29.11.1803 wonende te Bolsward, z.v. Johannes en Maaike Suringer; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Boer, Haye Gerrits de, geb. Harlngen 02.07.1792 z.v. Gerrit en Antje Eizes; tamboer 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Boer, Yte Luitjens geb. Driesum 20.11.1800 z.v. Luitje en Aaltje Ytes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Boer, Jacob Gatzen de; 1e afd., 1e bat.van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Boer, Jacob Johannes de; geb. Sneek 01.07.1795 z.v. Johannes Jans en Tetje Jelles Kingma; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Boer, Jan Douwes de; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat,; lafhartig gedrag;

Boer, Jan Hendriks; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Boer, Jan Jans de, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat.; inv.r.127;

Boer, Jeen Jelles geb. Rottevalle 21.06.1805 z.v. Jelle en Rinkje Jans wonende te Strobos; 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1830; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 99; 

Boer, Jelt Aebes geb.Bolsward 30.12.1804 z.v. Aebe en Janke de Haas; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Boer, Jotje Yntes, geb. Scharl 12,12.1804 z.v. Ynte Sikkes en Antje Jotjes; 2e afd., 1e afd., 3e comp.; van 01.04 tot 12.06.1821 in 't garnizoen te Nijmegen, 12.06.1831 bij de reserve divisie; 01.08.1831 bij de 2e brigade van de 3e divisie; op die datum naar het hospitaal te Den Bosch 06.0.09.1831 uit 's rijks hospitaal te Utrecht; Metalen Kruis toegekend; inv.nr. 130; 

Boer, Lolke Tjittes; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Boer, Paulis Hannes de; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Boer, Popke Tjibbes de, geb. ca. 1803 z.v. Tjibbe Gosses de Boer te Noorderdrachten; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Drachten dl. 1 fol.125v;

Boer, Rinse Aukes geb. plm.1792 z.v. Auke Everts te Kollum; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Boer, Rinse Sybes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Boer, Roel Hendriks; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Boer, Sikke Hylkes de geb.Sanfirden 07.06.1804 wonende te Hindeloopen en IJsbrechtum z.v. Hylke Sikkes en Trijntje Tjibbes Kingma; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131; lid Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Workum; 

Boer, Simon Johannes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Boer, Simon Simons geb. Waaxens 06.09.1812 wonende te Damwoude z.v. Simon en Rimkje Cornelis, ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; broer van Evert Simons de Boer; inv.nr.129; 

Boer, Taeke Idses de, geb. IJsbrechtum 12.1805 wonende te Abbega z.v. Ids Hotzes en Tietje Joostes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Boer, Tjeerd Jans de, geb. Terzool 06.12.1802 wonende te Poppingawier z.v. Jan Harmens en Trijntje Tjeerds Schouwstra; korporaal 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Boer, Tjipke Annes; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Boer, Wijnand Meints de, Haskerhorne 06.04.1796 wonende te Westermeer z.v. Meint Hylkes en Anskje Wijnands; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; 25.09.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.131;

Bourgonje, Carel, 1e afd., 1e bat.; van 06.12.1830 tot 26.05.1831 te Den Bosch; op laatst genoemde datum ontslagen wegens gebreken; Metalen Kruis niet verleend daar hij geen rechtgevend tijdvak heeft gediend; inv.nr.127;

Boerkamp, Willem Jans geb. ca. 1805 z.v. Jan Willems Boerkamp te Wolvega; 2e afd.,m 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 43;

Boersma ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Boersma, Arjen Arjens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Boersma, Dirk Heins te Marrum; korporaal 1e afd., 2e afd. 1e comp..; lafhartig gedrag; inv.nr.128; Cannegieter;  

Boersma, Dirk Hiddes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Boersma, Douwe Hendriks geb. Ferwerd 13.01.1796 z.v. Trijntje Douwes Buursma (?), vrijwilliger, korporaal, dec.1830 tot de ontbinding; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr.128, 131 en 132;

Boersma, Harmen Fokkes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Boersma, Jan Alberts; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128; is mogelijk dezelfde als de schutter Boersma die in de Staatscourant als vermist tijdens de Tiendaagse Veldtocht wordt opgegeven; Staatscourant.

Boersma, Klaas Bokkes; 1e afd., 2e bat., 5e comp., 0.08.1831 naar het hospitaal;inv.nr.128;

Boersma, Libbe Oebeles geb. Joure 29.04.1798 z.v. Oebele Jelles en Foekje Libbes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Boersma, Meindert Douwes; 1e afd., 2e bat.,1e comp.; lafharig gedrag; inv.nr.128;

Boersma, Roelof Ages; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Boersma, Sipke Jans te Hallum; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; 07.08.1831 gekwetst in het gevecht bij Kermpt; Cannegieter; overl.11.12.1853 oud 55 jaar; BS Franeker 1853 blad nr.51;

Boersma, Thijs Jelles; geb. Oudega, 24.09.1805 wonende te Workum, z.v. Jelle en Akke Epkes;  flankeur  1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Boersma, Wytze Ages geb. Paesens 31.10.1804 wonende te Nes (WD) z.v. Age en Antje Engels.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Boersma, Willem Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Boertje, Haring Jans; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Boes(ch), Eeltje Yntes te Blija; korporaal 1e afd., 2e bat., 5e comp.; bij het leger te velde; gedetacheerd bij de caissons; inv.nr.128; Cannegieter; 

Boes, Ruurd Sytzes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Boetsma, Sieds Pieters geb. (O.)Nijkerk 07.12.1803 wonende te Hantum z.v. Pieter en Rinskje Ytsma.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Bogeman, Marten Geerts; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Bogtstra, Jan, geb. Franeker 11.09.1771 z.v. Klaas Jan en Tjamke Pieters Brouwer, wonende aldaar; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp., 06.11.1831 als kapitein naar de 2e comp. inv.nr.127; inv.nr.128;

Bok, Jan Harms de, geb.ca. 1800 z.v. Harmen Jans de Bok te Koudum; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Koudum fol.18;

Bokkema, Doeke Baukes geb.ca. 1804 z.v. Bauke Tjeerds te Gorredijk; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Gorredijk fol.26v;

Bokma, Bokke Alberts, landbouwer te Marrum; 2e luitenant 1e afd., 2de bat., 5e comp.; 02.08.1831 ziek achtergebleven en 17.081831 terug bij de compagnie; inv.nr.128 30.04.1832 1e luitenant 2e afd., 1e bat.; Cannegieter;

Bokma, Sake Egberts geb. Grouw 28.07.1804 wonende te Nijland; z.v. Egbert Gerbens en Pietje Alles;  2e afd., 2e bat., 3e comp.; broer van Sjouke Egberts Bokma; inv.nr.131; Raf Nijland fol.50v;

Bokma, Sjouke Egberts geb. Grouw 10.10.1805 wonende te IJsbrechtum z.v. Egbert Gerbens en Pietje Alles te Tirns; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; broer van Sake Egberts Bokma; inv.nr.131; Raf Nijland fol.50v; 

Bokstra, Wybe Willems geb. Nijehorne 04.12.1804 wonende te Terkaple z.v. Willem Cornelis en Yke Lieuwes; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Bolleurs, Willem Hendrik Carel, adj.onderoff.  2e afd., staf 2e bat., Leger te Velde, 26 sept. 1832 aangekomen bij het 1e bat.,  nov.1834 overgegaan bij  17e afd inf.; inv.nr.131 en 132;

Bolman, Jan Hendrik geb.St.Jacobiparochie 09.07.1802 z.v. Hendrik Bolman en Janke Jans; 1e afd., 2e bat.; overl.Eindhoven (hospitaal) 30.06.1831; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.63 BS Het Bildt overl.akte 1831nr.37 (heeft niet deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht);

Boltje, Jentje Sybes geb. Benedenknijpe 23.08.1802 wonende te Oudehaske z.v. Sybe Wiegers en Akke Jentjes Zandstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Bonga, Klaas geb. Dokkum 02.08.1801 wonende te Leeuwarden z.v. Jakob en Maria Wendelaar, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 04.04.1831 als 2e luitenant overgegaan naar  de 2e afd., 2e bat., 1e en 5e comp.;  inv.nr.114, 127 en 128;

Bonkes, Bernardus Hermanus geb. Zwolle 0610.1795 wonende te Sneek z.v. Herman en Stijntje Henriks, 1e afd., 1e bat, 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Bonnema, Bernardus Willems; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Bonnema, Gerben Meinderts Bolsward in 1805 wonende te Witmarsum z.v. Meindert Jans en Lysbeth Gerbens; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Bonnema, Tjepke Pieters geb. Kimswerd 27.03.1802 wonende te Kubaard z.v. Pieter Tjipkes en Trijntje Sjoukes Westra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131; broer van Oepke Pieters Bonnema die als fuselier bij het reserve-bataljon 8e afd.Infanterie op 13 (?)-04.1831 in het hospitaal te Eindhoven overleed;

Bonnema, Tjibbe Alles; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Bons, Willem Jentjes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; slecht gedrag; inv.nr.128; 

Bonsma, Jacob Johannes geb. Spannum 09.12.1804 wonende te Arum z.v. Johannes Sibbeles en Liesbeth Jacobs; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Bontekoe, Arend, vrijwilliger, tamboer, 1e afd. 2e bat., febr.1831 in dienst getreden, mei 1835 overgegaan bij de Oostindische Troepen; inv.nr.128 en 132; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Bontekoe, Tjepke IJsbrands geb. Huizum 27.06.1804 wonende te Oosterend z.v. IJsbrand  en Sara Rientjes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Bonteman, Wybren Aukes; geb. Vrouwen parochie 20.02.1802, wonende te St.Jacobiparochie z.v.Auke Wybrens Bonteman en Jannetje Mientje Koning;  1e afd., 2e bat., 4e comp.; overl. Eindhoven (hospitaal), 19.02.1832 oud 31 jaar; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóór uitreiking van de onderscheiding; inv.nr.128; BS Eindhoven overl.akte 1832 nr.26; BS Het Bildt overl.akte 1833 nr.141;

Booy, Harmen Roelofs , 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Jacob Roelofs Booy (?); inv.nr.130;

Booy, Jacob Roelofs, geb. ca. 1800 z.v. Roelof Cornelis Booy te Wolverga, 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van

Booy, Klaas Sybes geb. ca.1803 z.v. Sybe Kornelis (overl.); broer van Kornelis Sybes Booy; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.41;

Booy, Kornelis Alberts geb. ca. 1801 z.v. Albert Kornelis Booy te Wolvega; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.61v; 

Booy, Kornelis Sybes geb. ca. 1798 wonende te Blesdijke z,v, Sybe Kornelis (overl.); 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Klaas Sybes Booy; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.41;

Boom, Adrianus, vrijwilliger, vrijwilliger, 1e luitenant 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Boom, G. van der, wonende te Leeuwarden; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden  NB worden geen bijzonderheden vermeld en komt evenmin voor op de lijsten van schutters; 

Boom, Hendrikus van der, geb. Leeuwarden 11.11.1777 z.v. Jacobus en Anna Benedictus vrijwilliger; van 10.01.1831 tot 28.04.1831 te Den Bosch; 29.04.1831 bij het leger te velde; 02.08.1831 naar het hospitaal te Eindhoven; bat.comm. van mening dat hij aanspraak heeft op het Metalen Kruis; toegekend; 1e afd., 1e bat., 2e bat., 1e comp.; 05.01.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127 en 128;

Boom, Pieter Gerrits van den, geb. Leeuwarden 11.03.1809 z.v. Gerrit en Rinske van den Boom, wonende aldaar, schutter Friesche Schutterij, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat., gewezen 1e comp.van het 2e bat., 14.03.1831 als vrijwilliger bij het mobiele leger in dienst getreden in de vesting Den Bosch en verbleef daar tot 11.06.1831; tijdens de Veldtocht in het civiel hospiraal te Den Bosch 24.08.1831 uit de ziekenzaal van het garnizoen te Amsterdam bij de komp.terug bij het leger te velde; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; geboren in 1809 en hebbende in 1830 zijn 24 jaar niet bereikt; gunstig voorgedragen voor de onderscheiding en deze wordt toegekend wegens november 1830; inv.nr.25, 127 en 128;

Boom, Pieter Jacobs, geb. Harlingen 15.07.1812 wonende te Leeuwarden z.v. Jacob en Doetje IJsbrands;  vrijwilliger 10.01.1831 tot 28.04.1831 te Den Bosch; 29.04.1831 bij het leger te Velde; 06.08.1831 naar het hospitaal te Eindhoven; gunstig advies van de bat.kommandant en onderscheiding toegekend; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 29.07.1832 gedetacheerd bij de marine; inv.nr.127;

Boom, Rinke geb. ca. 1798 z.v. Rimkje Arjens te Stavoren; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Stavoren fol.23;

Boomsma, Anne Durks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Boomsma, Fokke tr.Tietjerksteradeel 26.08.1827 Aaltje Brands Wijnga; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; S Tytsjerksteradiel huw.akte 1827 nr.14;

Boomsma, Jelles Durks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Boomsma, Thijs Uilkes geb. Heeg, 03.07.1805 wonende te Hieslum z.v. Uilke Thijsens en Geertje Ages; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Boon, Gerrit Dirks geb. Bergum 18.06.1805 wonende te Oostermeer z.v. Dirk en Hiltje Klazes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;;

Boon, Hendrik Hendriks van der z.v. Hendrik Roels en Trijntje Jans te Noorderdrachten; 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Boonstra, Aldert Klazes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Boonstra, Eise Linzes; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Boonstra, Harmen Durks geb. Veenwouden 10.12.1805 wonende te Sybrandhuis z.v. Durk en Aafke Berends; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Boonstra, Jan, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 14.06.1831 te Den Bosch op welke datum bij het leger te velde; 01.08.1831 naar het hospitaal; 30.09.1831 bij het leger te velde terug; door ziekte verhonderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Boonstra, Johannes Folkerts; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Boonstra, Jouke Martens geb.plm.1801 z.v. Marten Joukes Boonstra te Kollumerzwaag; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Oudewoude fol.6v;

Boonstra, Mient Rommerts geb. Bergum 15.05.1802 z.v. Rommert en Gaatske Mients; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Boonstra, Ritske Fokkes geb. Eernewoude 10.12.1805 wonende te Akkrum z.v. Fokke Ritskes Boonstra en Tjitske Ritskes;  2e afd., 2e bat., 1e comp.; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat. artillerie schutterij; inv.nr.131; Raf Langezwaar fol. 39;

Boonstra, Tjalling Romkes; tamboer 2e afd., 1e bat., 3e comp., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.130; Staatscourant;

Boonstra, Tjerk F.; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Boonstra, Tjitze Aukes; korporaal 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Boonstra, Uilke Hanzes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Boonstra, Wybe Rommerts geb. Workum 06.12.1791 z.v. Rommert Wybes en Janke Gerrits; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Boontje, Johannes T. Wiebes z.v. Wiebe Durks Boontje en  Jeltje Gelkes; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Boorsma, Johannes Tjerks geb. ca.1802 z.v. Tjerk Izaäks Boorsma; 2e afd., 1e bat., 3e comp. inv.nr.130; Raf Roordahuizum fol.119v;

Bootsma, Bote Lieuwes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Bootsma, Dirk Aukes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Bootsma, Gerben Foekes; 1e afd., 2e bat., 3e comp, gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht;

inv.nr.128; Staatscourant; 

Bootsma, Lieuwke Gerbens; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Bootsman, Engbert Jans geb.ca. 1804 z.v. Jan Abels Bootsman te Oldetrijne; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf  Sonnega fol. 29;

Borger, Anne Kerstes, geb. Joure 10.10.1804 z.v. Kerst en Trijntje Frankes; sergeant 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131

Borger, Hendrik Everts z.v. Evert Johannes te Surhuisterveen; overl.Tietjerksteradeel 31.10.1870 oud 68 jaar, ongehuwd. broer van Sjoerd Everts Borger; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; BS Tietjerksteradeel overl.akte 1870 blad nr.60

Borger, Jacob Leenderts; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Borger, Cornelis Jacobs wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Borger, Sjoerd Everts z.v. Evert Johannes te Surhuisterveen; broer van Hendrik Everts Borger; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Borneüs, Albert Joukes geb.ca. 1795 z.v. Jouke Johannes te Beetsterzwaag; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130 Raf Beetsterzwaag fol.14v;

Borsch, Roelof Lolles geb.Hollum (Ameland) plm.1805 z.v. Lolkle Tedes Borsch en Neke Roelofs Posthumus; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit die dienst ontslagen; inv.nr.129 NB familienaam ook geschreven als Borst;

Bos ( geen verdere persoonsgegevens) schutter 2e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Wüppemann;

Bos, Libbe Geerts geb. Grootegast 23.04.1803 wonende te Terhorne z.v. Geert Libbes en Geertje Jans., korporaal 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.n.131;

Bos, Pieter Annes; 2e afd. 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Bosch, Aant Gerrits geb. plm.1800 z.v. Gerrit Lieuwes te Reitzum; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Blija fol.45v

Bos(k), Evert Ypes geb.plm.1794 z.v. Ype Everts Bosk te Zwaagwesteinde.; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; Raf Veenwouden fol.60;

Bosch, Gerrit Jans wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; Sannes;

Bos, Hendrik Gerrits; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Bosch, Hendrik Jelles; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Bosch, Jan Annes; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Bos, Jan Jacobs z.v. Jacob Wolters Bos te Elsloo; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol.2;

Bos, Jan Roels; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Bos(ch), Johannes Feddes van den, geb.Kortezwaag dp aldaar 01.01.1802 z.v.Fedde Jannes en Wietske Andriesë 2e afd., 1e bat., 2e comp.; lafhartig gedrag, was bij de affaire van Leuven op 12.081831 niet present;  heeft zich achtergehouden om geene andere reden dan lafhartigheid  inv.nr.130 en 131

Bosch, Piebe Gerrits; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Bos, Pieter Hendriks geb. ca. 1799 z.v. Hendrik Jurjens Bos te Rinsumageest; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Rinsumageest fol. 63;

Bosch, Seye Tjeerds;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Bos, Thee Klazes; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Bos, Tjeerd Ages, geb. Bolsward 01.03.1800 z.v. Age en Sybeltje Spanjaard, sergeant; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Bosch, Willem Jans geb. Groningen 14.02.1804 wonende Ameland z.v. Willem en Geeske J.Vogel.; sergeant 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Bos, Wolter Pieters, 12.08.1831 gesneuveld in de slag voor Leuven; overl.akte Weststellingwerf 1831 nr.87; niet bekend of het hier een schutter of andere militair betreft;

Bos, Wolter Reins geb.ca. 1805 z.v. Rein Wolters Bos te Donkerbroek; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 60;

Bos, Andries Feddes van den, geb. ca. 1804 z.v. Fedde Johannes van den Bos te Kortezwaag; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Langezwaag fol. 19v;

Bosga, Gauke Wytzes; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Boschga, Jan Aukes, plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Bosje, Jentje Hendriks wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp., inv.nr.128; Sannes;

Bosga, Jan Wytzes; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Bosker, Jan Sytzes, geb. 11.01.1796 z.v. Sietse Ymes Bosker en Aaltje Jans Drenth wonende in de Beneden Knijpe; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; lafhartig gedrag; was bij de affaire van Leuven op 12.08.1831 niet present; heeft zich achtergehouden om geene andere redenen dan lafhartigheid; inv.nr.130 en 131;

Bosma (zonder verdere persoonsgegeves); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Bosma; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131

Bosma, Andries Wiebes; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv..nr.130;

Bosma, Douwe Jans geb. Langweer 27.06.1805 z.v. Jan Douwes en Stijntje Jelles; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Bosma, Egbert Barteles geb. ca. 1796 z.v. Bartele Egberts te Donkerbroek; 2e afd., 1e afd., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 55;

Bosma, Harmen Andries geb. Rinsumageest 12.11.1801 wonende te Hantum z.v. Andries en Trijntje Rinzes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Bosma, Jan G. 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bosma, Jelte Johannes geb. ca. 1805 z.v. Johannes Jeltes Bosma te Wolvega; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; van 17.05. tot 26.09.1831 in het hospitaal; Metalen Kruis toegekend; inv.nr. 130; Raf Wolvega fol.15;

Bosma, Jentje; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131; met onbekende aanduiding: 1k.

Bosma, Jetze; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Bosma, Johannes Franzes wonende te Vrouwenparochie; hoornblazer 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.28; Sannes;

Bosma, Klaas Bonnes geb. Nijhuizum 19.01.1804 wonende te Heeg z.v. Bonne Gosses en Akke Klazes Ferwerda; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Bosma, Lambertus Egberts; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Bosma, Jelte Johannes; geb.omstr.1805 z.v. Johannes Jeltes en Grietje Ebels te Wolvega; van 01.04 tot 17.05.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 26.09.1831 uit 's rijks hospitaal te Utrecht; nooit in het veld geweest; geen aanspraak op het Metalen Kruis; inv.nr.131;

Bosma, Lippe Berends; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bosma, Lolke Wiegers geb. Murmerwoude 17.10.1804 wonende te Burum z.v. Wieger en Bregtje Luitjens; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 31.07.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Bosma, Mient Sybrens; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bosma, Pieter Freerks, geb. St.Jacobiparochie mei 1780 wonende te Huizum z.v. Freerk en Rinske Pieters; 1e afd., 1e bat., 1e comp.;mogelijk plaatsvervanger; niet duidelijk of hij heeft deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.26 volgnr.153; 

Bosma, Seerp Franses wonende te St. Annaparochie; sappeur 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Bosma, Sierk Hanzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128

Bosma, Tiede Feddes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Bosma, Willem Jacobs geb. ca. 1805 z.v. Jacob Annes te Kollumerzwaag; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf Oudewoude fol.18;

Bosman, Jetze; sergeant 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Bot, Pieter Pieters de; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Boterhoek, Reinder Sjoukes wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Bottema, Sye Jetzes, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; overleden; inv.nr.128;

Botke, Gerrit; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.111; inv.nr.127

Bouma, Andries Cuperus; korporaal 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Bouma, Egbert Rones; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Bouma, Evert Jelkes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bouma, Freerk Reinders geb.ca. 1803 z.v. Reinder Freerks te Niawier;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf Metslawier fol.71;

Bouma, Halbe Libbe geb.ca.1798 z.v. Libbe Jans Bouma te Rotstergaast; 2e afd, 1e bat, 1e comp.; inv.nr.130;

Raf St.Johannesga fol10;

Bouma, Helmich Gerrits geb. ca. 1803 z.v. Gerrit Folkerts Bouma te Wijnjeterp; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Langezwaag fol.38v;

Bouma, Hendrik Sytzes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bouma, Hessel Gaeles;geb. Stiens 13.11.1811 wonende te Hardegarijp, z.v. Gaele en Baukje A.Homma; fourier 1e comp. 1e afd., 3e bat.; 18.03.1834 sergeant-majoor; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129 en 94;

Bouma, Jacob Annes wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128; Sannes; 

Bouma, Jan Durks geb. ca.1805 z.v. Durk Martens te Anjum; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf Anjum dl.1, fol.7v;

Bouma, Jan Ruurds; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Bouma, Jan Sjoerds geb. Bergum 02.11.1799 z.v. Sjoerd en Stijntje Jans; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Bouma, Jannes Jelkes; ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Bouma, Pieter K.; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129,

Bouma, Sybe Jochems geb. Joure 06.12.1802 z.v. Jochem en Grietje Piers Bouma; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Bouwma, Sipke Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Bouma, Wybe Jans geb. Wommels 08.12.1802 z.v. Jan en Ymkje Wiebes Ypma; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Boumans, Sytze Josephs; 1e afd., 1e bat.van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend; inv.nr.127;

Bouritius, Sybren Rienks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; 

Bouwer, Thomas Klazes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Bouwmeester, Jacob Jans, korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Bouwstra, Roelof Lieuwes geb. ca. 1803 z.v. Lieuwe Roelofs Bouwstra te Hemelum; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; gedetacheerd bij het depôt van de 7e afd. infanterie te Zwolle; inv.nr.130; Raf Koudum fol.110;

Bovenga, Sipke Tjibbes; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Boverman, Hendicus Lutgerus geb. Wezel 16.07.1805 wonende te Oldeboorn z.v. Lutgerus en Jantje Hendr. ten Hulst; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat.artillerie schutterij; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Braak, Jacob Gerbens; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Braak, Melis Djoerds geb. Ternaard 23.07.1797 z.v. Djoerd en Stijntje Harmens; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 1e comp; 10.10.1834 vervangen door zijn principaal De Boer; inv.nr.129 en 94;

Braaksma, Auke Jans geb.plm.1808 z.v. Auke Jans Braaksma te Tzummarum; sergeant 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf Minnertsga fol. 42;

Braaksma, Doede Jelles; geb. plm. 1800 z.v. Jelle Jeppes Braaksma te (W)Nijkerk; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Raf Marrum fol.35v;

Braaksma, Dirk; geb. Vrouwenparochie 14.07.1802 wonende te Leeuwarden, z.v. Johannes en Rinske Paulus; 1e afd., 1e bat. 1e comp; van 14.11.1830 tot 14.08.1831 te Den Bosch; 14.06 bij het leger te velde; 01.08 in het hospitaal te Den Bosch; 04.09 bij het leger te Velde terug; door ziekte verhinderd de veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis wordt hem toegekend; inv.nr.25 en 127

Braaksma, Gerben Pieters; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Braaksma, Jielt Wiltjes geb.ca.1801 z.v. Wilt Hendriks Braaksma te Engwierum; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf Ee fol.41;

Braaksma, Rindert Boyens geb. plm.1801 z.v. Boyen Taekes (overl.) en Swaantje Siebes te Hallum; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; broer van Sietze Boyens; inv.nr.128; Raf Hallum fol.40v;

Braaksma, Sietze Boyens geb. plm.1804 z.v. Boyen Taekes (overl.) en Swaantje Siebes te Hallum 1e afd., 2e bat., 5e comp.; broer van Bindert Boyens Braaksma; inv.nr.128; Raf Hallum fol.40v;

Braaksma, Sjoerd; kan een zoon zijn van Popke Sjoerds Braaksma te Foudgum of Rienk Nannes Braaksma te Anjum; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Braam, Albertus, z.v. Theunis Braam en Allegonda Westerbaan; geh.met Jantje Rinkes Haanstra; vrijwilliger, korporaal; jan.1831 in dienst getreden, 2e afd 1e bat., 5e comp.; mei 1835 overgegaan bij de 8e afd.inf.; inv.nr.132;

Braams, Hille geb. Harlingen 25.02.1793 z.v. Barend en Trijntje Hendriks, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Braat, Melis Djoerds, plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Brak, Andries Andries geb. ca. 1810 z.v. Andries Franken (overl.) en Sjoukje Annes; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Sonnega fol.81;

Brandenburg, Jacob; geb. Sneek 08.11.1804 z.v. Pieter Jans en Rinske Boonstra; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Brandenburg, Jacob Hesselius; korporaal 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Brandenburg, Sjoerds Pieters geb.ca.1805 z.v. Pieter Brandenburg te Gorredijk; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Gorredijk fol.42;

Brander, Hendrik Harmens; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Brandsma, Anne Lourens geb. ca. 1802 z.v. Lourens Boelen Brandsma te Oldeholtpade; broer van Wybe Lourens Brandsma; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.48;

2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Brandsma, Feye Jans; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Brandsma, Jelle Johannes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Brandsma, Wybe Lourens geb. ca. 1805 z.v. Lourens Boelen Brandsma te Oldeholtpade; broer van Anne Lourens Brandsma; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.48;

Braunius, Wilhelm Hermanus Beuckens, geb.Bolsward 30.12.1800 wonende te Bergum, z.v. Paulus en Wierdina v.d.Nagel, vrijwilliger, 2e luitenant, 1e afd., 1e ba.t., 6e comp.; inv.nr.127;

Braunius, Wisse Dirks geb.ca.1802 z.v. Dirk Drijfhout Braunius te Langezwaag; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Langezwaag fol.32;

Bree, Jacob Cornelis de, plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te  Leeuwarden; inv.nr.129;

Brems, Doeke, vrijwiller, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127

Brewold, Hendrik Alberts, vrijwilliger, korporaal; jan.1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132;

Brik, Hendrik; 1e afd., 2e bat., 3e comp., met aantekening: slecht gedrag; inv.nr.128;

Brik, Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp., met aantekening: slecht gedrag; inv.nr.128;

Brink, Jacob Hendriks geb.Sneek 19.03.1793 z.v. Hendrik Jacobs Brink en Beitske Johannes; ; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Brink, Jan Klazes; vrijwilliger, tamboer, maart 1831 mobiele leger 1e afd., 3e bat., 4e comp. te Leeuwarden; inv.nr.129;

Brink, Klaas Zweitzes geb.Zwolle 17.08.1815 wonende te Leeuwarden z.v. Zweitse en Gerdina Albrechts;, vrijwilliger 1e afd., 3e bat.,1e comp.; augustus 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Brink, Andries ten; korporaal 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Brink, Folkert Jacobs ten geb.ca. 1802 z.v. Jacob Folkerts ten Brink e Noodwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol.96;

Brink, Wieger Geukes ten, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.99; inv.nr.127;

Brink, Wytze Willems ten; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130

Brinksma, Pier Hendriks geb.Oldeberkoop z.v. Hendrik Jans en Etje Piers; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr. 130; 29.10.1831 overleden, oud 29 jaar, ongehuwd inv.nr..131; BS Ooststellingwerf overl.akte 1831 nr. 68

Brinkstra (?), Johannes, vrijwilliger, tamboer, maart 1831 mobiele leger 1e afd., 1e bat.,5e comp. te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 

Broekert, Klaas Jans, geb.Paesens 12.01.1805 z.v. Jan en Meintje P….; wonende te Leeuwarden; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Broekhuizen, Meijer geb.Amsterdam 21.12.1807 wonende te Sneek z.v. Mozes en Rebekka Fall, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Broer, Gerben Jans geb. Oudehaske 09.01.1800 woende Idskenhuizen z.v. Jan Geerts en Geesje Aukes; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat.artillerie schutterij; inv.nr.131;

Broersma, Hendrik Martens, geb.Leeuwarden 06.12.1808 z.v. Marten en Maaike de Jong; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; inv.nr.127; ook vrijwilliger in het 2e bat.; inv.nr.128;

Broersma, Koert Jelles; 1e afd., 2e bat, 2e comp.; inv.nr.128;

Broersma, Obbe; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban;  Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Broman, Jacobus geb. Leeuwarden 12.04.1802 z.v. Roelof en Rix Spiering; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Bron, Andries Gabes, geb.Oostermeer 09.02.804 z.v. Gabe Jans en Trijntje Andries; sergeant, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; uit de dienst ontslagen;  inv.nr.129

Bron, Arend Harmens geb.ca. 1805 z.v. Harmen Hendriks te Echten; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; broer van Jan Harmens Bron;  Raf Oosterzee fol. 19;

Bron, Jan Gabes;  geb.Oostermeer 14.09.1801 z.v. Gabe Jans en Trijntje Andries; 1e afd., 3e bat., 1e comp.maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden ; 11.08.1834 ziek te Bergen op Zoom achtergebleven en aldaar op 21.08.1834 in de ziekenzaal overleden; inv.nr.129 en 94 nr.279; 

Bron, Jan Harmens geb. ca. 1803 z.v. Harmen Hendriks Bron te Echten; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Arend Harmens Bron; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol. 19.;

Brouwer, Anne Johannes geb.Burum 20.02.1805 z.v. Johannes en Antje Annes; korporaal later sergeant-majoor 

1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Brouwer, Doede van der Hout, geb. Stiens 16.06.1806 z.v. Jacobus en Ytje van der Hout; sergt.majoor vrijwilliger, sergt.-majoor, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Brouwer, Doeke Meinderts geb. Harlingen 11.061805 wonende te Schettens, z.v. Meindert Doekes en Sjoerdtje Klazes;  2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Brouwer, Fokke Wiebes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Brouwer, Folkert Heeres; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Brouwer, Gerrit; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Brouwer, Hero, flankeur 1e afd., 1e bat., 3e comp.; 06.08.1831 gekwetst naar het hospitaal; 01.09.1831 aan zijn verwondingen overleden; inv.nr.43 nr.88

Brouwer, Hillebrand geb. Harlingen 27.02.1810 z.v. Geert en Hiltje Jans Bil, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Brouwer, Jacob Jogchums; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Brouwer, Jacob Klazes; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Brouwer, Jacobus Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Brouwer, Jan Pieters geb. ca. 1804 z.v. Pieter Jans Brouwer te Oosterwolde; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol.31;

Brouwer, Meine Remmelts geb. ca. 1798 z.v. Remmelt Engberts Brouwer te Donkerbroek; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 68;

Brouwer, Petrus Jacobus geb. Rottevalle 23.05.1804 wonende te Harlingen .z.v. Jacobus en Yte van der Hout, sergeant, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; nv.nr.127;

Brouwer, Sibble geb. Bolsward 11.11.1804 wonende te Sneek z.v. Wopke en Anna Peters; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Brouwer, Wybren Rintjes geb. Workum 02.09.1788 wonende te Leeuwarden z.v. Rintje en Aaltje Aukes; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Brouwer, Wopke Jans, 2e luitenant; van 06.12.1830 tot 16.04.1831 in de vesting Den Bosch; op de laatstgenoemde datum eervol ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;

Brug, Hermanus ter, geb. Franeker 16.04.1799 wonende te Sneek z.v. Foppe Janus en Fenna Klingenberg1e afd., 1e bat., 5e comp.; van 5e naar de 1e en terug naar de 5e comp.; inv.nr.127;

Brug, Pieter ter, geb. Franeker 12.06.1797 z.v. Hermanus en Antje Feikes; vrijwilliger, 18.11.1832 korporaal 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.05.1831 naar de 5e comp.; sedert 03.05.1831 gedetacheerd bij het corps Jagers van Van Dam; inv.n.127;

Brug, Alle Rinzes v.d. ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Brug, Klaas Hendrik van den; 1e afd., 2e bat., 5e comp., bij het leger te velde; 05.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr. 128;

Brug, Harmen Roelofs van der, geb. ca. 1803 z.v. Roelof Harmens van der Brug te Donkerbroek 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Drachten dl.1 fol.13;

Brug, Willem Hattems van der, geb. plm.1800 z..v.Hattem Eelzes van der Brug te Dokkum;1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Dokkum fol.48; 

Bruggen Heerke Joostes, geb.Surhuisterveen 16.04.1800 z.v. Joost Willems en Antje Heerkes; ; 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 

Brugman, Hendrik; tamboer 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Brugman, Johan Coenraad, geb. Leeuwarden 03.05.1814 z.v. Johannes Hendriks en Hendrika Rozenberg; vrijwilliger 27.11.1832 hoornblazer 1e afd., 1e bat., 5e comp., eerder 6e comp.; inv.n.127;

Bruils, Ebele (Eele), geb. Hoogebeintum  03.12.1805 wonende te Leeuwarden; z.v. Lambertus en Tietske Pieters; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127           

Bruin, Isaak Jonas,  1e afd., 1e bat., 2e comp, 11.06.1831 naar de 1e comp.; 14.06/26/07.1831 in het civiel hospitaal te Den Bosch; 06.08/25.10.1831 idem; 26.01.1831 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127

Bruin, Jacob Lammerts; korporaal 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; 

Bruin, Willem de, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 01.01.1831 te Den Bosch en op laatst genoemde datum ontslagen wegens gebreken; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Bruinewoud, Jochum Idses geb. ca. 1802 z.v. Idse Jochums te Noordwolde; 2e afd., 1e bat, 4e comp.; inv.nr.130; Raf  Noordwolde fol. 136v;

Bruining, Heert, geb.Leeuwarden 03.10.1805 z.v. Berend en Eelkje Visser; 1e afd. 1e bat., 1e comp. inv.nr.25 en 127;

Bruinsma, Auke Wouters geb. Schraard 10.10.1803 wonende te Nijhuizum z.v. Wouter Hiddes en Aaltje Durks; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131; NB bij andere inschrijving geb.te Oosterend en wonende te Nijland;

Bruinsma, Bauke; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Bruinsma, Dirk Hotzes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Bruinsma, Dirk Jan; 1e afd., 1e bat.; van 07.06.1831 tot 14.06 1831 te Den Bosch; op de laatstgenoemde datum bij het leger te velde; 05.08.1831 naar het hospitaal; 09.09.1831 bij het leger te velde; 27.09.1831 met onbepaald verlof; door ziekte verhinderd een gedeelte der veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127

Bruinsma, Jan Pieters geb. Terhorne 1801 z.v. Pieter Oepkes en Sipkje Jans Terpstra; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Bruinsma, Jeen Eises; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Bruinsma, Paulus Hommes wonende te Vrouwenparochie; sergeant 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Bruinsma, Reinder Hillebrands; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Bruinsma, Tjitse Sybrands; korporaal 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Bruinsma, Wopke Wouters, geb. Oosterend 06.05.1803 wonende te Nijland z.v. Wouter Aukes en Afke Wopkes; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Buis, Andries Volken; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Buizing, Albertus, vrijwilliger; kapitein 2e afd. 1e bataljon; diende van januari 1831 tot juni 1832 zonder  genot van soldij; ridder MWO 4e klasse; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd Leeuwarden als A.Buijsing;

Buizing, Andries; korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.25 en 127;

Buisma, Anne Pieters geb. Langweer 03.06.1805 wonende te Jutrijp z.v. Pieter Hendriks en Yke Gerbens Jouwsma, vrijwilliger, sergt.majoor; oct.1830 in dienst getreden bij de jagers; 1830 en 1831; 27.02.1832 overgenomen van het 1e bat. jagers en gediend tot aan de ontbinding; 2e afd. 2e bat., 3e comp.; inv.nr.114,  128 en 132;

Buisma, Hendrik Pieters; sergt.majoor 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Buisman, Bouwe Lieuwes geb.Leeuwarden 15.07.1796 z.v. Lieuwe en Trijntje Bouwes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Buisman, Dirk Simons wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat, 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Buitenbosch, Andries Eizen; geb.Noordwolde 29.08.1804 z.v. Eise Everts Buitenbosch en  Janna Andries; 2e afd., 1e bat., 1e comp.;  24.06.1831 in het hospitaal te Den Bosch opgenomen en aldaar 22.07.1831 overleden; broer van Evert Eizen Buitenbosch; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 36;

Buitenbos, Evert Eizen geb. ca. 1802 z.v. Eise Everts Buitenbosch en Janna Andries te Peperga; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; Ofschoon de gehele verltocht mede gemaakt hebbende en anders van een goed gedrag  zijnde is hij bij de Slag van Leuven niet present bij de kamp geweest; broer van Andries Eizen Buitenbosch; inv.nr.130; Raf Noordwolde 36;

Bultsma, Taeke Wybes; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130

Buma, Jentje Tjeerds; 1e afd., 1e bat.van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127;

Buma, Pieter Sytzes geb. Jutrijp 27.04.1805 z.v. Sytze Pieters en Korneliske Teedes Walma; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Buren, Auke Gerrits; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Buren, Pieter Hendrik van, geb. Leeuwarden, 02.10.1813 z.v. Petrus en Johanna Anema wonende te Leeuwarden; vrijwilliger, tamboer, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Burg, Pieter van der , geb. Peins 02.02.1799 wonende te Franeker z.v. Gerrit en Trijntje Fokkes; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 11.06.1831 naar de 1e comp.; 21.10.1831 overgegaan naar de 5e comp.,inv.nr.127;

Burghart, Christopher Leeuwarden 07.09.1801 wonende te Harlingen z.v. Valentijn en Cristina van Droogen; 02.11.1831 aangekomen bij de 1e comp. 1e bat., 1e afd.; 08.07.1832 ontslagen wegens lichaamsgebreken; inv.nr.127;

Burmania, Auke Cornelis;  1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Burmania, Dirk Cornelis, 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Burmania, Jan Cornelis; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Bus, Jurjen Hendriks geb. Assen 18.12.1806 wonende te Dokkum; z.v. Hendrik en Antje Scheltens, 1e afd., 1e bat., 5e comp, inv.nr.127; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Busman, Jan Hendriks; sergeant 2e afd., 1e bat., 2e comp.; 07.08.1831 in het hospitaal van het bivak bij Coersel gegaan op geneeskundig attest; inv.nr.130;

Buschman, Coenrades Abraham Meinard geb.Deventer 03.07.1802 wonende te Leeuwarden z.v. Joost en Johanna Maria Leeman, wonende te Leeuwarden; 1e afd., 1e bat., 1e en 6e comp., inv.nr.25 en 127;

Busser, Gerrit geb. Groningen 01.01.1793 wonende te Leeuwarden z.v. Antonie en Geertruida Coomas (?), vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 6e comp., 1830-1839;  inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Busscher, (ook: Busker)Theodorus geb. Sneek 11.06.1809 z.v. Domincus en Margarietha Missing; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Bulten, Jacob Pieters, geb. Oude Pekela 01.04.1802 wonende te Leeuwarden z.v. Pieter Jans en Anna Jans, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 22.10.1831 korporaal; inv.nr.127;

Butter, Ype Romkes geb. Stavoren 21.05.1796 wonende te Harlingen z.v. Romke Yoes en Grietje Jelles; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Buursma, Gabe Tjallings; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Buwalda, Jan Ulbes, geb.ca. 1804 z.v. Ulbe Jans Buwalda te Morra; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf Anjum dl.1 fol.65;

Buwalda, Oebele Minzes geb. ca. 1804 z.v. Minze Tjipkes te Jouswier; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; sedert 12.06.1831 gedetacheerd naar het depôt van de 7e afd.infanterie als zijnde onbekwaam;  inv.nr.128; Raf Metslawier fol. 56;

Buwalda, Pieter Klazes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Buwalda, Pieter Sybrens geb. Bolsward 18.09.1801 z.v. Sybren en Antje Noordwijk; 1e afd., 1e bat., 6e comp; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 26.10.1832 ontslagen uit de dienst;  inv.nr.127;

Buwalda, Sytze Jans geb. Franeker 14.10.1802 wonende te Dronrijp z.v. Jan en Klaaske Klazes Hofstra, korporaal 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131