Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter F en V

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld:  Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Faber (geen verdere persoonsgegevens) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant; 

Faber, Anne Jacobs geb. IJlst 07.03.1804 wonende te Abbega z.v. Jacob Murks en Geeltje Annes de Groot; korporaal 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Faber, Bauke geb. Harlingen 28.01.1805 z.v. Jana en Gerritje Jans; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Faber, David Jans geb. Makkum 17.06.1794 wonende te Leeuwarden z.v. Jan Hendriks en Aaltje Davids, korporaal 2e afd., 2e bat., 3e comp.; 05.05.1832 overgegaan naar de Huzaren gelegerd te Zutphen; inv.nr.131;

Faber, Folkert Simons; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; sedert 09.07.831 in het hospitaal; inv.nr.128;

Faber, Gerrit Pieters geb. Oudkerk 28.10.1803 wonende te Janum, z.v. Pieter en Trijntje Sjoerds, sergeant 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831  bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Faber, Harke Hendriks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafharig gedrag; inv.nr.128;

Faber, Hein Minnes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Faber, Yde Jans, vrijwilliger, geb.Wirdum 12.1784 z.v. Jan Faber en Ymke Ydes; 1e afd., 1e en 2e bat, 1e comp. ; overl.Utrecht 15.06.1832 oud 48 jaar; met aantekening: overleden;  inv.nr.127 en 128; BS Leeuwarden overl.akte 1832 nr.270;

Faber, Ype J.; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en  Woerden; inv.nr.129;

Faber, Jan Ates geb. Leeuwarden 28.03.1806 z.v. Ate en Trijntje Everts de Vries, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat.,  2e comp.; inv.nr.127;

Faber, Jan Ypkes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Faber, Jan Pieters; 1e afd., 2e bat., 31.05.1831 gedetacheerd naar Den Bosch om gehervisiteerd te worden; 12.06.1831 gedetacheerd te Zwolle bij het depot van de 7e afd.; 13.05.1834 nog niet bij de kompagnie terug; inv.nr.128;

Faber, Jelke Gerbens geb. Twijzel 05.01.1806 wonende te Kollumerzwaag z.v. Gerben en Grietje Piebes.; 1e afd., 3e bat., 3e en 4e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Faber, Jelte Tjipkes (?); sergeant 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Faber, Johannes Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Faber, Lammert Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Faber, Minne Minnes; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Faber, Nuttert Jans; 2e afd, 1e bat, 1e comp.; inv.nr.130;

Faber, Pieter Jarigs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  inv.nr.128;

Faber, Pieter Tjeerds; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Faber, Tjalling Pabes tr.Sneek 30.05.1819 akte nr.19 Elizabeth Durks Kuipers; 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Faber, Sytze; 1e afd., 1e bat., heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Faber, Wybe Tjerks, sergeant; 1e afd., 1e bat.van 10.12.1830 tot 29.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij is geremplaçeerd;  het Metalen Kruis werd hem uitgereikt; inv.nr.127;

Fabriek, Pieter Sierds, geb. De Knijpe 21.03.1805 z.v. Sierd Klazes en Wytske Piers; 2e afd., 1e bat., 1e comp. 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 04.05.1831 in het hospitaal aldaar waaruit op 26.081831 ontslagen; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130;

Vaderloos, Pieter Pieters geb. Wierum 29.12.1804 z.v. Pieter en Grietje Jans; 1e afd., 1e bat.,5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; 

Faille, dr.J.M.Baart de la, wonende te Leeuwarden; chirurgijn-majoor; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden

Val, Pieter Annes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Valk, Jos (=Jacob ?) Jantjens geb. ca. 1801 z.v. Jantjen Joukes Valk te Koudum; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Koudum fol.22

Valk, Rintje geb. Leeuwarden 24.08.1801 z.v. Hidde en Sytske Land, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 20.10.1832 uit de dienst ontslagen;  inv.nr.127;

Farret, Johan Pieter geb. Bennenbroek (?) 22.07.1810 wonende te Harlingen z.v. Dirk Pieter en Catharina Zoutman, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Vastennout Hendrik geb. Leeuwarden 29.05.1782 z.v. Bernardus en Rinske van der Helm; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Feddema, Jan vrijwilliger 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 04.07.1831 te Den Bosch en op laatst genoemde datum ontslagen wegens gebreken; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830;inv.nr.127

Feddema, Johannes Adema geb. Leeuwarden 10,7.1802, overl. Leeuwarden 18-1-1862, z.v. Wybrand  en Elisabeth Adema; 1e afd. 1e bat. en 2e bat., 1e comp.; van 14.11.1830 tot 30.05.1831 te Den Bosch op  welke dag hij is geremplaçeerd door Johannes Muhlschlegel; gunstig voorgedragen en toegekend; inv.nr.127 en 128;

Feddema, Pieter, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Feddes, Fedde Sybrands geb.ca. 1793 z.v. Sybrand Feddes Feddes te Hindeloopen; 2e afd., 1e bat., 3 comp.; inv.nr.130; Raf Hindeloopen fol.16;

Veen, Jacob Teyes van, geb. Drachten 11.01.1804 z.v. Teye Jans en Piet Jacobs; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; overl. Eindhoven (hospitaal) 10.01.1832 wonende te Echten; 

Veen, Auke Benedictus van der; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban;  inv.nr.127; 

Veen, Eeke Saekeles van der, Arum 25.12.1803 z.v. Saekele Lieuwes en Sybrigje Booyes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Veen, Fedde Karstes van der geb.ca.1802 z.v.Karst Jans van der Veen te Ureterp; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol.33;

Veen, Freerk Sytzes van der geb. Dokkum 08.07.1802 z.v. Sytze en Aafke Bakker, korporaal, 1e afd., 1e bat., 3e comp.;inv.nr.127

Veen, Gooitzen van der; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131; met onbekende aantekening: 1k.

Veen, Jacob Teyens van der, z.v. Jacob en Pietje Jacobs; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; 10.01.1831 overleden in de infirmerie te Eindhoven; inv.nr.130; BS Lemsterland 1832 blad nr.3;

Veen, Jan Hendriks van der, geb. ca. 1805 z.v. Hendrik Lefferts van der Veen en Jantje Jans te Fochteloo; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.;  broer van Leffert Hendriks van der Veen; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol.4;

Veen, Jelle Tjerks van der; geb. Witteveen 28.01.1804 wonende te Zwaagwesteinde z.v. Tjerk en Leentje Alles; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Veen, Johannes van der, geb. Leeuwarden 30.05.1803 z.v. Minne en Sybeltje Stoke; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 06.01.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127; NB staat ten onrechte op de lijst vrijwilligers= dienstplichtig;

Veen, Klaas Feddes; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Veen, Klaas Oenes van der; vrijwilliger, voormalig garde d'honneur; 1815 ingedeeld geweest bij het bataljon Jagers nr.16 en als zodanig begiftigd met de herinneringsmedaille;  oktober 1830 bij het blijvend gedeelte der dienstdoende schutterij te Leeuwarden; 03.12.1830 2e luitenant; 15.02.1831 1e luitenant ; 30.04.1832 kapitein 1e afd., 2e bat., 4e comp.; 30.04.1832 eervol ontslagen; te Kermpt door een pistoolschot gewond in de rechterarm; ridder MWO 4e klasse;  inv.nr.128; Sannes; lid van de  Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Friesland later Leeuwarden;; 

Veen, Leffert Hendriks van der, geb.Klazinga o.d. Oosterwolde 16.10.1802 z.v. Hendrik Lefferts en Jantje Jans;  korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; overleden in het hospitaal te Utrecht; broer van Jan Hendriks van der Veen; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 4;

Veen, Lykle Harkes; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Veen, Lieuwe van der; plaatsvervanger, korporaal 1e afd., 3e bat., 1e comp.; april 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Veen, Melis Jans; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Veen, Nanne Klases geb. Surhuizum 07.01.1801 z.v. Klaas Rudmers en Baukje Nannes; 1e afd., 3e bat., 3e bat. lichting 1828; 10.05.1839 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129 en 99; Raf Buitenpost flol.7;

Veen, Petrus van der, geb. Leeuwarden 05.10.1809 z.v. Johannes van der Veen en Aaltje Noyen; vrijwilliger, 1e luitenant; febr.1831 tot febr.1833; 2e afd., 1e bat., later 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131; inv.nr.132;

Veen, Pieter Benedictus geb. Dokkum 09.01.1802 wonende te Leeuwarden z.v. Benedictus en Tjitsche Vellinga; 1e afd., 1e bat. en 2e afd., 1e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 183;   NB aantekening dat het Metalen Kruis werd uitgereikt ontbreekt; 29.07.1832 gedetacheerd bij het korps mariniers; inv.nr.127;

Veen, Pieter Pieters van der, geb.Franeker 11.08.1800 z.v. Pieter en Willemke Harmens; leger te velde, aantekening dat Metalen Kruis werd uitgereikt ontbreeekt; 1e afd., 1e bat., 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 2e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; inv.nr.127 en 128;

Veen, Pieter Wiegers; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Veen, Reinder Hendriks; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Veen, Sies Schaaf van der, 1e luitenant, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Veen, Sjoerd van der; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129;

Veen, Tjabe Klazes van der; geb.ca. 1800 z.v. Klaas Tjabes te Oldetrijne; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie; van 01.08.1831 tot 21.11.1831 in het hospitaal te Den Bosch; inv.nr.130; Raf  Sonnega fol.31

Veen, Wybren Wierds (Wilds) van der, de 3e september wegens gebreken ontslagen doch heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; febr.1831 in dienst gekomen, 29 juni 1832 ontslagen; 1e afd. 1e bat.; 3e comp.; inv.nr.127 en nr.43 nr.155;

Veen, Wierd van der geb. Dokkum 09.04.1804 z.v. Benedictus en Tjitsche Vellinga, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Veen, Wigle Lucas van der, geb. Franeker 21.061809 z.v. Lucas Diddes en Aukje Rinzes, vrijwilliger, tamboer; 1e afd. 2e bat., 3e comp.;14.07.1832 uit de dienst ontslagen;  inv.nr.128 en 131;

Venema, Arend Wytzes geb. Drogeham plm. 1810 z.v. Wytze Arends en Aaltje Sietzes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Veenema, Hoite Uiltjes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Veenendal, Hendrik, geb. Leeuwarden 11.07.1805 z.v. Gijsbertus en Tjitske Andringa; van 29.06. tot 27.07.1832 in het civil hospitaal te Den Bosch; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Veening, Evert Tjallings; 1e afd., 1e bat., 2e comp., en 2e bat. 1e comp.;van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch en op die datum naar de 2e Ban; andere lijst: tot 26.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij om wettige redenen werd ontslagen; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830;  inv.nr.127 en 128;

Veening, Cornelis Sleeswijk, geb. Lemmer 09.04.1804 z.v. Anne Jolles en Antje Sleeswijk, wonende te Leeuwarden; 27.09.1830 2e luitenant; 1e afd. 1e bat., 1e comp.; 09.10.1832 naar de 6e comp. als 1e luitenant; inv.nr.127;

Feenstra. Abe Rinzes; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Feenstra, Alle Annes; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Veenstra, Andries Rinkes geb. ca. 1798 z.v. Rinke Roelofs Veenstra te Ter Idzard, 2e bat., 1e afd., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 63;

Veenstra, Anne Mients; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Feenstra, Anne Ottes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Veenstra, Yme Wybrens; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Feenstra, Jentje Sjoerds geb. Oudega (Wymbr.) 05.04.1803 z.v. Sjoerd Tjeerds en Gebrig Jentjes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Veenstra, Gabe Sybes geb. Leeuwarden 25.09.1793 z.v. Sybe Gerrits en Trijntje Hendr. Camlinga van Hartenburg; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Feenstra, Gatze Johannes geb.Workum 22.08.1803 z.v. Johannes Abes en Sjoukje Gatzes (doopsgezind); 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127;

Veenstra, Geert Wiebes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Veenstra, Gerrit Rinzes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Veenstra, Gerrit Symens geb.Oenkerk 01.10.1804 z.v. Symen en Gerritje Ritskes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Veenstra, Gooitsen Willems 2e afd.,m 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; 

Veenstra, Hans Jans geb. ca. 1799 z.v. Jan Jans Veenstra te Haule; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 13v;

Feenstra, Hendrikus Egbertus wonende te Leeuwarden, vrijwilliger, 15.02.1831 2e

luitenant-kwartiermeester, 19.02.1833 1e luitenant-kwartiermeester, 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128; 05.12.1839 eervol ontslagen; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Veenstra, Jacob Coenraads; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft zich bij de attaque voor Leuven lafhartig gedragen; inv.nr.130

Veenstra, Jan Gerrits geb. Bergum 20.03.1805 wonende te Hardegarijp, z.v. Gerrit en Antje Harrits; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Feenstra, Johannes Sakes geb. Sneek 24.10.1802 wonende te Leeuwarden z.v. Sake Jetzes en  Johanna de la Ferte; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 15.081832 wegens dienstjaren ontslagen met reisgeld tot Leeuwarden; inv.nr.127;

Veenstra, Jan Harms (mogelijk geb. ca. 1806 z.v. Harmens Jans Veenstra te Veenwouden); 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; (Raf Veenwouden fol.34)

Feenstra, Jan Sytzes; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Veenstra, Jitze Alberts; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Veenstra, Johannes Coenraads; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; lafhartig gedrag; heeft het betaljon bij de affaire van Leuven op een lafhartige wijze verlaten en 's avonds na de affaire terug gekomen; inv.nr.130;

Feenstra, Klaas Jeltes; tamboer 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafharig gedrag; inv.nr.128;

Veenstra, Klaas Pieters; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Feenstra, Klaas Roels; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.130; Staatscourant;

Feenstra, Koert Rinzes geb.plm.1802 z.v. Rinze Harmens te Surhuisterveen; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Veenstra, Lammert Jans; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Veenstra, Lu bbert Fokkes geb. Sebaldeburen 14.10.1805 wonende te Burum  z.v. Fokke en Sybrigje Lubberts; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Veenstra, Luitze Minnes; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Veenstra, Pieter Sjoerds geb. Hantumhuizen 17.08.1806 wonende te Wierum z.v. Sjoerd en Antje Stienstra; korporaal 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; 

Feenstra, Popke Fokkes geb. Kollumerzwaag 28.02.1803 wonende te Bergum z.v. Fokke en Sjoukje Popkes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Veenstra, Rykle Durks; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Feenstra, Sytze Eesges; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Feenstra, Sjoerd; 1e afd., 1e bat.; van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend; inv.nr.127;

Veenstra, Sjoerd Klazes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Veenstra, Sjoerd Lieuwes geb. plm. 1802 z.v. Lieuwe Sjoerds te Oostermeer, 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Oostermeer fol.14v

Veenstra, Theunis Harmens geb. Garijp plm. 1799 z.v. Harmen Theunis en Hendrikje Jans van der Kooi

Veenstra ( ook Feenstra), Tjeerd Dirks, geb.Buitenpost 31.10.1805 z.v. Dirk Tjeerds en Grietje Wessels te Buitenpost; 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1830; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; 20.06.1833 met onbepaald verlof; inv.nr.129 en 99;

Veenstra, Wyger Klazes; ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Veer, Hendrik Sypkens ter; 1e afd., 1e bat.van 06.12d.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend; inv.nr.127;

Feer, Dirk van der, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Veer, Johannes van der; 1e afd., 2e bat., inv.nr.128;

Veer, Cornelis Jaitjes; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Veer, Linze Freeks geb. ca. 1801 z.v. Freerk Sjoerds van der Veer te Bakkeveen; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol.87v';

Veer, Pieter Cornelis van der, wonende te Sneek; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; 1856: 1e luitenant bij de dienstdoende schutterij; onderscheiding wegens 25-jarige trouwe dienst als officier; Commissaris van Orde van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek ( familienaam geschreven als Van der Feer)

Veer, Pieter Paulus van der, geb.Uitwellingerga 11.11.1806 wonende te Workum, z.v. Paulus Klases en Grietje Pieters Zijlstra; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Veer, Sjoerd  Itens van der, geb. Leeuwarden 30.03.1802 z.v. Johannes en Aaltje Sjoerds; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 11.06.1831 overgegaan naar de 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.25 en 127;

Veer, Taeke Ybeles; 1e afd., 2e bat., 3e comp., inv.nr.128;

Veer, Wybe Tjebbes van der; geb. Suameer 04.03.1805 wonende te Hardegarijp z.v. Tjebbe en Taetske Gerbens; korporaal 1e comp. 1e afd., 1e en 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Veerman, Kornelis Dirks geb.Ballum omstr.1800 z.v. Dirk Cornelis Veerman en Anke Teunis; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maaart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; overl.Den Helder 22.03.1832; inv.nr.129 BS Ameland overl.akte 1832 blad nr.4;

Feiffer, Gerrit Jan de, vrijwilliger, 1 luitenant-adjudant; 1e afd., 1e bat., inv.nr.127

Vegt, Jan Arend Smid van der, vrijwilliger 1e afd., 1e bat. van 14.11.1830 tot 28.07.1831 te Den Bosch en aldaar met verlof gegaan en in die tijd uit de dienst ontslagen; door ziekte verhinderd militaire diensten te verrichten; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830;

Fey, Douwe Jurjens; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Feikema, Romke Feikes; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Feyt, Josef geb. Amersfoort 17.05.1796 wonende te Harlingen z.v. Frans Feyt en Maria Hamakers; korporaal 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Feitz, Rienk, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127; 01.09.1831 wegens gebreken ontslagen; inv.nr.43/78

Feitsma, Hein Hillebrands;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Feitsma, Isaac Filippus; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban; andere lijst tot 26.05.1831 te Den Bosch en op die datum om wettige redenen ontslagen;  Metalen Kruis toegekend wegens november 1830;  inv.nr.127;

Feitsma, Jacob,  1e afd., 1e bat., 2e comp., van 21.11 tot 06.12.1830 in het civiel hospitaal; 01.04.1831 comp.artillerie nr.97; inv.nr.127; 

Velde, Age Feikes van der; geb. Idskenhuizen 25.03.1802 woonplaats niet vermeld, z.v. Feike Johananes en Trijntje Douwes Douma; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Velde, Andries Feitzes van der ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Velde, Hendrik Jacobs van der; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Velde, Jans Gerbens van der, 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Velde, Kornelis Annes van der , geb.plm. 1801 z.v. Anne Kornelis te Wartena; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e afd., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden, inv.nr.129 Raf Roordahuizum fol.62v;

Velde, Wiebe Jans van der; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Veldema, Hans Hendrik geb.plm.1804 z.v.Hendrik Hanzes Veldema te Brantgum; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 

1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Ternaard fol.171

Velden, Foppe Roels van geb.ca.1805 z.v. Roel Foppes van Velden te Olterterp; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Beetsterzwaag fol.36;

Veldheer, Johannes Pieters; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 01.04.1831 in het garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie; 12.07. tot 11.10.1831 in het hospitaal te Den Bosch; tr.Workum 09.03.1836 Riemke Hielkes Kramer; overl.Workum 14.03.1860 oud 59 jaar; inv.nr.130; BS Workum huw.akte 1836 nr. 4; idem overl.akte nr.35;

Velthuis, Bernardus Hendriks geb. Schiermonnikoog 20.11.1804 z.v. Hendrik en Geertje Tjeerds; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; Teensma,  sedert 20.06.1833 met groot verlof en krijgt bij K.B verlof om zijn beroep als buitenlands schipper weer uit te oefenen inv.nr.129;

Veldinga, Eelke Meinderts; geb. Kollum 24.03.1796 z.v. Meindert Eelkes Veldinga en Sijke Hendriks te Kollum; plaatsvervanger, fourier;  1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Kollum fol.23;

Veldkamp, Harmen Gerbens geb. ca. 1804 z.v. Gerben Annes Veldkamp te Noordwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol.95;

Veldkamp, Jan Meintes; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130

Veldman, vrijwilliger, sergeant 2e afd., 2e bat., 1e comp.; sergt.majoor, 2e afd.,2e bat., febr.1831 in dienst gekomen, 1 juni 1832 ontslagen; inv.nr.128 en 132; 1e afd., 2e bat., bij het leger te velde; 28.06.1831 naar het hospitaal; inv.nr.131 en 128;

Veldman, F.J. wonende te Sneek, korporaal bij de 1e afd.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek; NB komt niet voor op de lijsten inv.nr.127

Veldman, Hendrik Garmts geb. Warffum 17.03.1806 wonende te Engwierum; z.v. Eise (?) Geerts en  Pieterke Hendrriks Groendijk2e luitenant 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; 183 1e luitenant 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.80;

Veltman, Jurjen Rintjes geb. ca. 1805 z.v. Rintje Fekkes en Grietje Jurjens te Harich; 2e afd., 1e bat., 3 comp.; inv.nr.130; Raf Balk dl.1 fol.124v;

Veltman, Sytze Gerrits; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Veltman, Willem Christoffels geb. Terband 03.01.1803 wonende te Tirns z.v. Christoffel en Steventje Willems; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Veldmans, Harmen Pieters geb. Workum 03.12.1812 woonplaats niet vermeld, z.v. Pieter en Hyke Eelkes; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Veltmans, Lucas  Pzn., geb.Ingweer (?) wonende te Workum 23.08.1803, z.v. Pieter en Hyke Veltman; sergeant-majoor 1e afd., 1e bat., 6e comp.;  inv.nr.127

Veldstra, Uiltje Jogchums; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Vellema, Andries Sybes geb. Holwerd 06.12.1803 z.v. Sybe en Antje Wiegersma., korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; sedert 24.07.1832 gedetacheerd bij de marine; inv.nr.129;

Velleman, Gerrit Rinzes, tamboer 1e afd., 2e bat,; lafhartig gedrag;

Velleman, Jacob Nathans geb.Leeuwarden 18.07.1802 z.v. Nathan en Riekje Velleman;  seergeant 1e afd., 1e bat.; 3e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Velleman, Levi Nathan, geb. Leeuwarden 16.01.1792 z.v. Nathan en Rijkje Salomons; vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 06.12.1832 gedegradeerd tot schutter; inv.nr.127;

Velleman, Meyer Nathans, sergeant, 1e afd., 1e bat., 2e comp., 11.06.1831 overgegaan naar de 3e comp.; inv.nr.127;

Vellinga, Elze geb. Birdaard 20.02.1801 z.v. Simon en Gietje Hendriks Vink; afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Vellinga, Franciscus Bavius, geb.Leeuwarden 25.02.1812 wonende aldaar; z.v. Wymer en Sjoukje van Dijk; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127; als schutter in dienst getreden, als sergeant de veldtocht meegemaakt; lid van de Vereeniging Het Metalen afd.Friesland, later Leeuwarden en aldaar geregistreerd met de familienaam Fellinga; 

Vellinga, Hendrik Symens te Birdaard; hoornblazer; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; Cannegieter;

Vellinga, Hylke Durks; geb.Lichtaard 06.01.1806 wonende te Rinsumageest z.v. Durk en Jetske Sjoerds; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Vellinga, Jan Wybes geb. 09.11.1802 z.v. Wybe en Rinske Draysma; 1e afd., 1e bat., 6e comp., 14.03.1832 naar de 1e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Vellinga, Sierk Sageus; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Fellinga, Willem, geb.Leeuwarden 25.02.1812 z.v.Wymer en Sjoukje van Dijk; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat.,1e comp.; inv.nr.127;

Felon, Reinier geb. 's Hertogenbosch 22.04.1800 wonende te Leeuwarden z.v. Louis Felon en Maria Anna Catharina; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Velt, Suwerinus, korporaal 21.01.1831 provisioneel aangesteld tot sergeant; 01.04.1831 naar de comp.cavallerie nr.5, 1822-1839; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Veltman, Gerrit Rinzes, vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat.; lafhartig gedrag; inv.nr.128

Veltman, Lodewijk Pieters geb. Oldeouwer 27.08.1804 wonende te St. Nicolaasga z.v. Pieter Sakes Veltman en Hiltje Lodewijks; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Langweer fol. 31;

Veltmans, Luike Pieters, geb. Ingweer (= Langweer ?) 23.08.1803 wonende te Workum, z.v. Pieter en Hyke Veltman, overl.Workum 09.09.1867 oud 64 jaar ongeh.; sergeant-majoor; 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; BS Workum overl.akte 1867 nr.67;

Feltman, Fedde Roels, geb. IJlst, 04.03.1798 z.v. Roel en Janke Ypes wonende te Sneek; 23.09.1831 aangesteld tot korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127

Veltman, Hans Hemkes; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Venekamp, Martinus Harkes; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Fennema, Heere A.; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Fennema, Sake Pieters geb. Ferwerd 02.01.1803 z.v. Pieter Gerrits en Janke Sakes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; 15.09.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.80 en 128;

Fennema, Tietze Jans; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Vennema, Wybren Jappes; 2e afd.,m 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Verbeek, Jacob Johannes geb. Blija 14.10.1800 wonende te Holwerd z.v. Johannes en Ytje Jacobs Klok; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 23.12.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Verburg, Jan Gelein (?); vrijwilliger, chirurgijn-majoor 1e afd., 2e bat.; eerste dagen van augustus 1831; gestorven (?); inv.nr.128

Verdenius, Oege (= Age?) Thomas, geb.plm.1800 z.v. Thomas Alberts Verdenius te Akkerwoude; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;  Raf Dantumawoude fol.98;

Verf, Seerp Symons; geb. IJlst, 26.01.1801 wonende te Workum; z.v. Symon en Baukje Seerps; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Vergonet, Pierre Jans, geb. Leeuwarden 02.03.1811z.v. Jan en Janke Piers; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Vermaning, Jan Louws, geb. omstr.1800 z.v. Louw Jans en Pietje Martens; overl. Schoterland 1884; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; heeft zich lafhartig gedragen voor de vijand; is bij de affaire van Hasselt en Leuven niet present geweest en uit lafhartigheid achtergebleven; broer van Tjerk Louws Vermaning; inv.nr.130; BS Schoterland overl.akte 1884 nr.183

Vermaning, Tjerk Louws z.v. Louw Jans en Pietje Martens; broer van Jan Louws Vermaning; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Vermeulen, Hendrik, geb. Leeuwarden 14.07.1815 z.v. Roelof en Angelina Bremer; vrijwilliger, tamboer later sergeant1e afd., 1e bat., 5e comp., 1830-1842; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Vermeulen, Simon Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht;

inv.nr.128; overleden te 's Hertogenbosch 08.09.1831 oud 36 jaar; BS Leeuwarden overl.akte 1832 nr.327; Staatscourant;

Ferwerda, Doeke Ottes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Ferwerda, Ebele Pieters; 1e afd., 1e bat.; 19.05.1831 naar het tijdelijk ziekenhuis te Eindhoven; 08.09.1831 bij het depot 7e afd., te Zwolle; 12.09.1832 bij de kompagnie terug;

Ferwerda, Hette Gerrits; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Ferwerda, Jan Aukes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Verwerda, Jan Hayes; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Verwerda, Jan Thomas; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Ferwerda, Johannes Hotzes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; bij het leger te velde; 02.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Ferwerda, Pieter, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 26.05.1831 te Den Bosch en op laatst genoemde datum ontslagen wegens lichaamsgebrek; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830;inv.nr.127

Ferwerda, Rykle Sytzes geb. Aalsum 12.02.1802 z.v. Siedse en Hiltje Crinus Wouda, 1e afd., 1e bat., 3e comp.;

inv.nr.127;

Ferwerda, Sake Gerrits geb. Hiaure 09.11.1803 z.v. Gerrit Hettes en Antje (Durks ?) 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Vettevogel, Wybrandus geb. Harlingen 01.04.1803 z.v. Rein en Anna Margaretha, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.;1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127 en 128;

Feugen, Pieter Nicolaas, vrijwilliger,  korporaal later sergeant 1e afd., 1e bat., 1830-1839,van 14.11.1830 tot 14.06.1831 te Den Bosch op welke datum bij het leger te velde; 16.08.1831 naar het hospitaal en 03.09.1831 bij het leger te velde terug; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; Metalen Kruis verleend wegens november 1830;  inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Vierstra, Meinte Symons geb. IJlst 21.09.1803 wonende te Sneek z.v. Symon Meintes en Trijntje Walings Walinga; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131

Fijlstra, Fokke; 1e afd., 1e bat.; van 06.12..1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127;

Vijlstra, Nanne Jurjens geb. Joure 19.04.1805  z.v. Jurjen Jeltes en Atje Gabes van der Kleef ; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Fijlstra, Sake geb. Sneek 28.10.1804 z.v. Jan en Hyltje Bakker; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Fijnia Jan Jans; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Vijver, Wybe Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vijwerda, Jacob Berends; geb.Oostermeer z.v. Berend Martens en Grietje Jakobs van der Slee te Oostermeer; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Vijverstra (=Vijwerda ?), Jan Jelles; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Viétor, Cornelis Burhoven geb.Dronrijp 13.10.1812 z.v. Nano Burhoven en Anna Maria Schik; 2e luitenant kleine staf 1e afd., 3e bat.,5e comp.; broer van Petrus Adrianus Schik Viétor; inv.nr.94 en 129;

Viétor, Petrus Adrianus Schik, geb.Leeuwarden 23.11.1805 z.v. Nano Burhoven en Anna Maria Schik; 08.01.1831 vrijwilliger; aangesteld tot korporaal.,  1e afd., 1e bat., 1e comp.; 10.02.1831 bevorderd tot sergeant en 10.03.1831 tot 2e luitenant bij de 3e comp.van het marsbataljon;  broer van Cornelis Burhoven Viétor; Ridder MWO 4e klasse; inv.nr.25 en 127; Het Metalen Kruis II bldz. 216;

Fikke, Berend geb. Harlingen 10.10.1799 z.v. Jan en Catharina Homberts; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Vink, Haye Jacobs geb. Bozum 10.01.1802 wonende te Bolsward z.v. Jacob en Ietsen Boonstra; 1e afd., 1e bat.; 6e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 05.08.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Vink, Jurre, geb.Harlingen 04.05.1796 z.v. Sieno en Tjitsche Jurres; vrijwilliger, korporaal  1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Fink, Karel geb. Grossenbehringen ( Saxen-Gotha) 08.06.1808  wonende te 's Gravenhage z.v. Ferdinand August en Johanna Dorothea Krisch, vrijwilliger, korporaal-hoornblazer; 1830 en 1831, overgenomen van de afd.grenadiers, gediend tot nov.1836; 2e afd. 2e bat., inv.nr.128 en 132;

Vink, Jan Jans de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Vinstra, Wytze Minnes, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Visbeek, Douwe Hendriks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Visbeek, Luitzen Douwes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; bij het leger te velde; 07.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128; 

Visser (geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Wüpperman 3 x 

Visser, Douwe Lubberts; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; wegens krankzinnigheid uit de dienst ontslagen; inv.nr.130;

Visser, Eeltje, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Visser, Egbertus, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Visser, Einte Johannes; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Visser, Feike Gerbens geb. Garijp 06.02.1798 z.v. Gerben en Maike Gerbens; plaatsvervanger,  1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Visser, Philippus, geb. Gent 1815 wonende te Leeuwarden z.v. Rutgerus en Dirkje Hendriks; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat. 1e comp.; 01.05.1831 2e comp.; 12.09.1831 uit het civiel hospitaal; inv.nr.127;

Visser, Fokke Eimerds, wonende te Harlingen, vrijwilliger; 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128; overleden Oirschot 26.07.1832 oud 39 jaar;  BS Harlingen overl.akte 1833 blad 58c;

Visser, Geert Willems wonende te Sneek, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook 2e afd., 2e bat., lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek;

Visser, Gerrit Durks geb. Wommels 02.06.1798 wonende te Hennaard z.v. Durk en Akke Gerrits Terpstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131; 16.10.1832 uit de dienst ontslagen;

Visser, Hendrik Korn. ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Visser, Hessel Lamberts; ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Visser, Jacob, geb.Vlieland 08.11.1800 z.v. Jacob Sipkes en Tietje Alimey (?), wonende te Leeuwarden; vrijwilliger, korporaal, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Visser, Jacob P.; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Visser, Jan Lieuwes geb. Akkrum 17.10.1803 z.v. Lieuwe Meintes en Trijntje Klazes; sergeant  2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.131; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen; aldaar 2e afd., 2e bat.;

Visser, Jan Reinders geb. Stavoren 29.04.1803 wonende te Bolsward z.v. Reinder en Ybeltje Klein; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Visser, Jan Sybouts; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Visser, Jan Sybrens wonende te St. Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Visser, Jelle Jans geb.Workum 08.09.1803 z.v. Jan en Trijntje Jelles; 1e afd., 1e bat., 1e comp. inv.nr.127

Visser, Jelle Jans, geb. Parrega in 1806, wonende te Workum; vader onbekend, moeder Sybrig Wopkes Visser;1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Visser, Jelle Jans; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Visser,  Jelle Pieters  wonende op Ameland geb. plm.1800 z.v. Pieter Visser en Trijntje Rimmerens; 1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; overl. 20.08.1832 in het hospitaal te Bergen op Zoom; inv.nr.129; BS Ameland overl.akte 1832 blad nr.7;

Visser, Klaas Haitzes geb. Koudum 06.1803 wonende te Heeg z.v. Haitze Klazes en Jetske Jetzes Ploeger; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Visser, Klaas Sybrens, wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Visser, Cornelis Joukes geb.Schiermonnikoog plm.1799 z.v. Jouke en Betje Klazes Zwart; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Visser, Lieuwe J.; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Visser, Meine Jans geb. ca. 1802 z.v. Jan Adolfs (overl.) te Noordwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; 26.05.1831 in het hospitaal opgenomen met voordracht  tot ontslag wegens ongeschiktheid tot de dienst; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 107v;

Visser, Marten Berends, 1e afd., 1e bat., 1e comp., 08.09.1831 uit de dienst ontslagen; niet bekend of het Metalen Kruis werd verleend; inv.nr.127;    

Visser, Meine Jans, geb.Noordwolde 14.01.1803 z.v.Jan Adolfs en Hiltje Pieters; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; van 01.04. tot 15.05.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; van 26.05 tot 14.10.1831 in het hospitaal; heeft geen aanspraak op het Metalen Kruis; inv.nr.130;

Visser, Olfert Eits geb. Hollum (Ameland) 03.09.1805 z.v. Eit en Jeltje Olferts;  1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Visser, Paulus Rinzes; van 09.01.1831 tot 29.04.1831 in de vesting Den Bosch; vanaf de laatstgenoemde datum tot heden bij het leger te velde; in de Tiendaagse Veldtocht zich zonder voorkennis van zijn superieuren van zijn korps verwijderd; ongunstig voorgedragen en niet toegekend; inv.nr.25; ook genoemd bij de 1eafd., 2e bat., 1e comp.met  lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Visser, Pieter geb. Joure 24.06.1804 wonende te Franeker z.v. Heerd en Riekje Pieters, 1e afd., 1e bat., 4e comp. en 2e bat., 1e comp.; inv.nr.127 en 128;    

Visscher, Pieter Gerbens geb. Bozum 27.01.1793 z.v. Gerben Pieters en Aaltje Feikes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Visser, Pieter Jurjens geb. Paesens 21.01.1801 wonende te Nes (WD) z.v. Jurjen en Sytske (?) Visser; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 

Visser, Popke Romkes geb. Akkerwoude 11.12.1804 wonende te Brantgum z.v. Romke en Sibbeltje Eeuwes., 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Visser, Regnerus, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Visser, Reyer Reyers te Midlum; sappeur 1e afd., 2e bat., 5e comp.;  Cannegieter; 

Visser, Reinder Jans; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Visser, Reitze Pieters; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130

Visser, Rimmert Piers geb. Langweer 25.03.1802 z.v. Pier Rimmerts en Jantje Johans. Vellenga; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat. artillerie schutterij; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Visser, Rinze Lupkens; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Visser, Rinze Taekes; geb. Workum 18.01.1801 z.v. Taeke Sipkes en Antje de Boer; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Visser, Sjoerd Pieters; geb. Kollumerzwaag 17.04.1803 z.v. Pieter en Trijntje Aukes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Visser, Taeke Geerts; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Visser, Thomas Durks geb. Wommels 26.01.1801 z.v. Durk en Akke Gerrits TERpstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Visser, Wybe Pieters; 1e afd., 2e bat.,1e comp.; inv.nr.128;

Visser, Wiltje; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Vissia, Marten Berends, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Flap, Roelof Pieters; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Flapper, Hab Aukes; 1e afd., 1e bat., heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Vlas, Wieger Symons, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 31.05.1831 naar het hospitaal te Den Bosch om gehervisiteerd te worden; 12.06.1831 gedetacheerd te Zwolle bij de 7e afd.;  13.05.1834 nog niet terug bij de compagnie; inv.nr.128;

Vlassinga, Pieter Folkerts, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde, 05.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128 29.04.1832 overleden oud 26 jaar,ongehuwd; overl.akte Leeuwarderadeel 01.05.1832; 

Vledder, Beene Jans; geb.Spanga 16.07.1802 z.v. Jan Jacobs en Geertjen Beenen;  2e afd., 1e bat., 2e en 4e comp.; lafhartig gedrag; het bataljon verlaten uit lafhartigheid  en vrees; aantekening bij de 4e comp.: sedert 19.06.1831 in het garnizoenshospitaal te Grave;  overl.Weststellingwerf 07.02.1887 oud 84 jaar, weduwnaar; inv.nr.130; BS Weststellingwerf overl.akte 1887 nr.46;

Vleugel, Feye Jelles van der geb. Idzega 22.10.1802 wonende te Kubaard, z.v. Jelle Sybolts en Hiltje Lieuwes Groenstra; broer van Steffen Jelles van der Vleugel; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Vleugel, Steffen Jelles van der, geb. Idsega 01.02.1805 wonende te Hartwerd z.v. Jelle Sybolts en Hiltje Lieuwes Groenstra; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131; broer van Feye Jelles van der Vleugel

Vleugel, Tjerk van der , geb. Harlingen 29.06.1803 z.v. Lolke en Jeetske Tjerks; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127    

Flierl, Franciskus, 1e bat., 1e afd., inv.nr.127;

Vlieger, Sybren Feddriks geb.Workum 26.03.1806 z.v. Feddrik Yges en Jetske Gerkes Hingst; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Vliet, Folkert Johannes van der Vliet, geb. Franeker 03.06.1796 z.v.Johannes en Setske Hoites; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; 27.12.1831 opgenomen in het hospitaal te 's Hertogenbosch; 29.01.1832 naar het rijkshospitaal te Utrecht volgens bericht van 06.02.1832 aldaar overleden; komt niet voor in inv.nr.131 doch wel in nr.114 bldz. 80 nr.95

Vlietstra, Jacob; 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Vlietstra, Obbe (Oege) Jans geb. Franeker 22.12.1799 z.v. Jan en Tjittze Obes; 1e afd., 1e bat., 6e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;   

Vlink, Evert Gorits geb.Sneek 28.08.1800 z.v. Gorit en Anke HIsdes Wigbold, korporaal, 1e afd., 1e ba., 4e comp. en 2e bat., 2e comp.; inv.nr.127 en 128;

Vlink, Klaas; 1e afd., 1e bat., heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Vlint, Uilke Durks; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Vlomstra, Ids Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; slecht gedrag; inv.nr.128;

Floris, Albert Jans geb. Akkrum 20.03.1802 wonende te Haskerdijken z.v. Jan Alberts en Berendje A. Klijnstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Fluitma(n), Gerben Jans geb.ca.1801 z.v. Jan Gerbens Fluitma en Gettje Johannes te Gaast; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128; Raf Tjerkwerd fol. 13;

Fluitman, Hermanus Sybrands geb. ca. 1804 z.v. Sybran Fluitman te Wolvega; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.24v;

Foekema, Taede geb. Bolsward 23.04.1797 z.v. Sjoerd en Dietje Jelles Zeilstra,  1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Voerman, Abraham, vrijwilliger, 2e luitenant; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; nov.1830 tot aan de ontbinding;  inv.nr.128 en 132;

Voerman, Jan Harrits; 1e afd.; 2e bat, 4e comp.; bij het leger te velde; 14.06.1831 gedetacheerd bij het depôt; inv.nr.128;

Voerman, Cornelis Matinus vrijwilliger, chirurg 3e klas, 1e afd., 2e bat. inv.nr.128;

Voets, Bernardus Dominicus geb. Sneek 13.11.1792 z.v. Dominicus en Riemkje Douwes de Boer; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Voets, Bernardus Hendr.; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Vogel, Pieter Tjitses geb. Wirdum 06.11.1803 wonende te Lollum z.v. Tjitse Pieters en Grietje Klazes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Vogelaar, Wouter Jans geb. Joure 19.11.1802 z.v. Gosling (!) en Sjoukje Wouters; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Vogelzang, Sible Johannes geb. ca.1804 z.v. Johannes Jans Vogelzang te Bakhuizen; 2e afd., 1e bat., 3 comp.; inv.nr.130; Raf Balk dl.1.fol.90v;

Vogteloo, Albert Luiten; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Vogteloo, Pieter Jans; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Fokkema, Anne Tyssens; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Fokkema, Doeke geb. Harlingen 22.01.1805 z.v. Jan en Berber Feenstra; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Fokkema, Gerben Alberts; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Fokkema, Jochem Fokkes; 1e afd., 2e bat., 2 comp.; 24.10.1831 overleden zonder verdere gegevens te vermelden; inv.nr.130;

Fokkema, Jouw Tjeerds; geb. Menaldum 28.12.1795 z.v. Tjeerd Fokkes en Ariaantje Jouws ; 1e afd., 2e bat., 2 e comp.;inv.nr.128;

Fokkema,  Rinze Jans; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Fokkenga, Roel Jelkes z.v. Jelke Roels en Sytske Eelkes te Augustinusga; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Fokkens, Hidde Jans; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Folkersma, Folkert Piebes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Folkersma, Ulbe, wonende te Dronrijp; vrijwilliger, kapitein 1e afd., 2e bat. 1e comp.; inv.nr.80

Vollema, Gerlof  Jelles geb. Baayum 12.07.1799 wonende te Wommels z.v. Jelle Pieters en Reintje Taedes; tamboer 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.131; broer van Meie Jelles Vollema;

Vollema, Meie Jelles geb Baayum 29.01.1804 z.v. Jelle Pieters Vollema en Reintje Taedes; 1e afd., 2e bat.; overl. Eindhoven (hospitaal) 15.06.1831; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.59; BS Baarderadeel overl.akte 1812 nr.12; ( heeft niet deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht); 

Folmers, Johannes Ooyer geb. ca. 1802 z.v. Ooyer Berents overl. en Lijsbert Pieters Postma te Harich; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Balk dl.1 fol.140v;

Vonk, Anne Sierks, geb.Dokkum 22.03.1806 z.v. Sierk en Jitske Knijft; 26.07.1832 naar het hospitaal en 13.09.1832 wegens gebreken ontslagen; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127

Vonk, Haring Willems geb. Makkum 02.04.1809 z.v. Willem Dirks en Akke; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Vonk, Johannes, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 01.01.1831 te Den Bosch en op laatst genoemde datum ontslagen wegens gebreken; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Vonk, Uilke Johannes; 1e afd., 2e bat., 5e comp. heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóór uitreiking van de onderscheiding; geen overlijdensakte in Friesland aangetroffen; is mogelijk dezelfde als Uilke, oud 11 jaar, z.v. Johannes Klazes Vonk te Dokkum voorkomende in Tresoar: Raf mairie Dokkum fol.16; inv.nr.128;

Fontein, Dirk F. wonende te Leeuwarden, 1856 te Harlingen, vrijwilliger, kapitein 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; onderscheiding voor 20-jarige dienst als officier; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden ;

Fontein, Emanuel; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Fontein, Lion, officier van gezondheid 3e klasse; 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; 

Voogd, Harmen; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Voorst, A.R. van, wonende te Heerenveen 2e luitenant-kartiermeester 1e afd., 1e bat; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden  komt niet voor op de lijsten van manschappen voorgedragen voor deze onderscheiding; 

Fopma, Fopke Sikkes geb.Oosterlittens 06.10.1797 z.v. Sikke Fopkes en Marijke Jacobs; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Foppes, Barteld Jans; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Foppes, Jan Andries geb. Oudehorne 07.02.1803 wonende te Nijehorne z.v. Andries Jans en Janke Wobbes; 2e afd, 1e bat, 1e comp.; inv.nr.130; 1835: 4e regiment inf. 1e escadron, 1e comp.; overl.Eindhoven (hospitaal) 09.10.1835; BS Eindhoven overl.akte 1835 nr.76;

Foppes, Foppe Andries; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Vorm, Sjerp Bartele van der, Franeker 27.11.1796 z.v. Bartele Tjeerds en Jetske Piers de Zwart; tamboer ; 1e afd., 2e bat., 3e comp., 2e comp.; inv.nr.128;

Vormer, Oege Dirks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vos, Jacob Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vos, Feye  Wybes de, geb. Lippenhuizen 24.05.1806 wonende te Langweer z.v. Wybe Feyes en Tjitske Sjoukes de Haan; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Voskuil, Hermanus Jans, vrijwilliger, 06.05.1831 benoemd tot sergt.majoor; 1e afd., 1e bat., overgegaan naar de 2e comp.; inv.nr.127;

Voskuil, Lebbert geb. Amsterdam 31.10.1801 wonende te Sneek z.v. Jan en Sybrigje de Vos, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 06.06.1831 weer overgegaan als sergt.majoor naar de 2e comp., 11.06.1831 naar de 1e en 21.10.1831 weer naar de 5e comp.;  inv.nr.127;

Frank, Wopke Jans, vrijwilliger, fourier 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Frank, Pieter Ewald,vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat,; lafhartig gedrag; inv.nr.128; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Frankena, Meindert Frankes geb. ca. 1804 z.v. Franke Ydes te Workum; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Workum fol.104v.

Franconi, Johannes, geb. Leeuwarden 28.06.1812 z.v. Dominicus en Marike Vogest (?) vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Fransen, Frederik Louwes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Fransen, Feddrik Wytzes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Franssen, Johannes Wytzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Franssen, Pieter Wytzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Frantzen, Schelte, geb. Leeuwarden 15.02.1810 z.v. Sybrandus en Sibbeltje Dijkstra, wonende aldaar; vrijwilliger, hoornblazer, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Fransen, Willem Gerardus; geb. Leeuwarden 13.12.1815 z.v. Gerhardus en Anna Kriesveld; vrijwilliger, tamboer; maart 1831 mobiele leger 1e afd., 3e bat., 4e comp. te Leeuwarden; inv.nr.129;

Vriend, Henrik Jans, geb.Wolvega 18.11.1799 z.v. Jan Harmens Vriens en Sophia Cornelis; overleden Wolvega 28.92.1832,  2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Vries, de ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Vries, Aan Romkes; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Veen, Abele Luitzens de; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Vries, Abraham Isaak de, geb.Leeuwarden 17.12.1802 z.v. Isaac Mozes en Froukje Marcus; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 3e comp., 1823-1833; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;

Vries, Albertus Walles de, geb.ca. 1804 z.v. Walle Jans de Vries te Ter Idzard; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.79;

Vries,  Anne Lammerts de, geb. Koudum wonende te Bolsward z.v. Lammert Douwes en Foekje Symons; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Vries, Berend Minnes de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Berend Simons de, 24.03.1831 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.142; inv.nr.127 en 128;

Vries, Bernardus Jans de, geb. ca. 1805 z.v. Jan Piers de Vries te Rohel; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf St. Johannesga fol. 229;

Vries, Bjintje Jans de; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Vries, Bonne Symons de; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Vries, Didde Siebes de; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Vries, Dirk Harmens de; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Vries, Dominicus (Douwe) Jozeph de, geb. Delft 06.05.1800 z.v. Joseph en Gatsina van der Werf; 1e afd., 1e bat.; 6e comp.; 20.07.1832 gedetacheerd bij het Korps Mariniers;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Vries, Dooitze de, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Vries, Douwe Johannes de, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Vries, Ebe Wouters de, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Eeuwe Abrams de, geb. Hollum (Ameland) plm.1799 z.v. Abram Jacobs en Tjelske Sytzes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maar 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit de dienst  ontslagen; inv.nr.129;

Vries, Eeuwe Pieters de; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Vries, Valentijn Isaak de; korporaal, 22.10.1831 sergeant 1e afd., 1e bat., 2e comp.1823-1839; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;

Vries, Fokke de, geb. Akkrum 21.06.1806 z.v. Fokke en Aukje Rinzes; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; 06.11.1831 hoornblazer; inv.nr.131;

Vries, Folkert Douwes de, geb. Wierum 12.11.1802 z.v. Douwe en Janke Folkerts; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Vries, Frederik de geb. Dokkum 23.04.1804 z.v. Jetse en Wytske Veldhuis, 2e luitenant; 1e afd., 1e bat., 3e comp.;inv.nr.127;

Vries, Gauke Jacobs de, geb.plm.1809 z.v. Jacob Gooitzens de Vries te Surhuisterveen; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Vries, Geert Harmens de; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Vries, Geert Mients de, geb. Bergum 23.10.1802 z.v. Mient en Ytje Sybrens; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129;

Vries, Gerben de, geb. Schalsum 04.08.1804 wonende te Franeker z.v. Gerrit en Baukje de Vries; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Vries, Gerben Jans de; 1e afd., 2e bat., 5e comp. inv.nr.128;

Vries, Gerhardus Lodwijks de, geb.ca. 1797 z.v. Lodewijk Gerhardus (overl.) en Grietje Jans de Vries; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Joure fol. 36;

Vries, Gerrit de, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 26.05.1831 te Den Bosch en op laatst genoemde datum ontslagen wegens lichaamsgebrek; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Vries, Gjalt Jacobs de, geb.Leeuwarden 09.11.1800 z.v. Jacob en Ebeltje Gabes, wonende aldaar; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Vries, Gjalt Sybrens de, geb.Suameer 20.01.1795 z.v. Sybren en Tjitske Ybles; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat.,1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Vries, Godfried de, geb. Leeuwarden 17.08.1799 z.v. Klaas en Elisabeth Sinor; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Vries, Gosse Theunis de, geb. Hantum 15.03.1800 wonende te Betterwird, z.v. Theunis Jans en Tjitske Hendriks; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Vries, Govert Pieters de; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Vries, Harmen de, geb. Sneek 29.06.1803 z.v. Eelke en Trijntje Faber; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 5e comp. inv.nr.127;

Vries, Harmen Johannes de, 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Vries, Heere Douwes de, geb. Hindeloopen 12.11.1804 wonende te Harlingen z.v. Douwe en Trijn Stoffels; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Vries, Hendrik Johannes de, Bolsward 17.12.1807 z.v. Johannes en Geeske van Nus (?), 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Vries, Hendrik Ottes de; 1e afd., 1e bat.van 06.12..1830 tot 13.03.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend; inv.nr.127;

Vries, Hendrik Pieters de; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Vries, Hendrik Tjittes de; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Vries, Hidde Dirks de, geb. Harlingen 22.06.1805 z.v. Dirk en Welmoed Klazes de Wit, korporaal, sergeant 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Vries, Jacob Botte de; geb. ca.1798 z.v. Botte Jacobs de Vries te Hantumhuizen; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Ternaard fol..138; 

Vries, Jacob Simons de, wonende te Leeuwarden; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; van 14.11.1830 tot 09.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij werd geremplaçeerd; het Metalen Kruis werd hem uitgereikt; inv.nr.25 en 127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden  ook bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie; diensttijd 1823-1837;

Vries, Jan Baukes de, geb. Rotsterhaule 06.1804 z.v. Bauke Hessels en Geeske Hylkes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Vries, Jan Egberts de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Jan Gerkes de; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Vries, Jan Hendriks de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; 

Vries, Jan Hendriks de; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Vries, Jan Jans de; sergt.majoor 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Vries, Jan K. de, ; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Vries, Jan Pieters de; korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Jelle Baukes de; 2e afd., 2e bat., overleden; inv..nr.131

Vries, Jetze Hiddes. Pingjum 26.10.1804 wonende te Arum z.v. Hidde Hanzes en Dieuwke Pieters; geb; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Vries, Johan Daniël Christiaans de, vrijwillger, leger te velde; 07.01.1832 aangekomen tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat.; inv.nr.132;

Vries, Johannes de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Johannes Douwes de; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Vries,  Johannes Geerts de, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Vries, Johannes Gerrits de, geb.Bolsward 02.07.1802 wonende te Joure z.v. Gerrit en Fimke Hendriks; korporaal 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131

Vries, Johannes Jacobus de, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 14.02.1831 naar het civiel hospitaal te Den Bosch en daar op 16.02.1831 overleden; inv.nr.43 nr.40; 

Vries, Johannes Jiskes de, geb. Rottevalle 01.04.1800 z.v. Jisk en Jeltje Johannes;  1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;;

Vries, Johannes Keimpes de, 1e afd., 1e en 2e bat., 1e comp.;  inv.nr.127 en 128;

Vries, Jurjen de, geb. Harlingen 27.03.1799 z.v. Anne en Rebekka Lieuwes; 1e afd., 1e bat., 1e en 4e comp., 05.06.1831 voor de krijgsraad en 06.06.1831 veroordeeld; inv.nr.25 en 127;

Vries, Keimpe Tabes de, geb. Rijperkerk 29.08.1804 z.v. Tabe Sjoerds en Trijntje Keimpes, overl.Tietjerksteradeel 12.07.1837 gehuwd met Catharina Weber; sergeant 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; BS Tytsjerksteradiel overl.akte 1837 blad nr.24

Vries, Kerst Johannes de, 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130

Vries, Klaas Harings de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Vries, Klaas Pieters de, geb. Joure 16.09.1805 z.v. Pieter en Aafke Sietzes Sijtzema; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Vries, Klaas Sytzes de, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Klaas Sipkes de; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Vries, Kornelis Jans de, geb. Groningen 14.11.1804 z.v. Jan en Haske Rindtjes Harema; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Vries, Christiaan P. de; 1e afd., 1e bat., 2e comp.;01.04.1831 naar de comp. artillerie nr.32, 1818-1839; inv.nr.127;

Vries, Cornelis Tjallings de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Vries, Leendert de, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Vries, Liekele Liekeles de geb.Den Andel (Gr.) plm.1804 z.v. Liekele Liekeles de Vries en Geertje Everts;  1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Vries, Lykele Taekes de; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Vries, Meindert Hendriks de, geb. ca. 1801 z.v. Hendrik Meinderts de Vries te Stavoren; 2e afd., 1e bat., 3 comp.; inv.nr.130; Raf Stavoren fol.4v;

Vries, Melis J. de; korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129 

Vries, Metske de; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Vries, Minne Minnes de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;bij het leger te velde; 04.08.1831 naar het hospitaal;  inv.nr.128;

Vries, Regnerus Piekes de, geb. ca. 1803 z.v. Pieke Meintes de Vries te Blesdijke; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 20;

Vries, Pier Pieters; korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Pieter de; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Vries, Pieter Jacobs de; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Vries, Pieter Klazes de, geb. plm.1797 z.v. Klaas Pieters de Vries te Brantgum; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.129;

Vries, Pieter Sierks de; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Vries, Pilger; sergeant 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Vries, Pylger de; vrijwilliger; 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Vries, Rinze Gerrits de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Rinze Hanzes de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Ruurd Hommes de; korporaal; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Vries, Rintje de; 1e afd., 1e bat.; van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; op laatstgenoemde datum ontslagen; gunstig voorgedragen en Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127

Vries, Sape Bottes de, geb. plm.1801 z.v. Botte Jacobs te Hantumhuizen; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 

Vries, Siebren Alberts de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Sybren Rintjes geb. Deersum 18.12.1801 wonende te Heeg z.v. Rintje Sybrens en Wopkje Innes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Vries, Symen Sytzes de; 1e afd., 2e bat.; 1e comp.; inv.nr.128

Vries, Sierk Jans de; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Vries, Sytze de; 1e afd., 1e bat.; van 06.12..1830 tot 26.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij is ontslagen wegens lichaamsgebreken en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127;

Vries, Sytze Annes de; 1e afd., 2e bat.,1e comp.; inv.nr.128;

Vries, Sjoerd de, geb.Harlingen 24.08.1810 z.v. Barend en Rinske van der Vorm; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Vries, Taede Lammerts de; geb. Zwaagwesteinde 16.09.1802 z.v. Lammert en Dieuwke Thijssens; plaatsvervamger 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Vries, Taede Oeges de, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Vries, Thijs Dirks de, fourier 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Vries, Tjalt Jacobs de; 1e afd., 1e bat.; inv.nr.127;

Vries, Tjeerd Eintes de; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Vries, Tjeerd Hendriks de, geb. Oudkerk  25.07.1803 z.v. Hendrik en Trijntje Tjeerds; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.12

Vries, Tjibbe Feddes de, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127

Vries, Wessel de, geb. Franeker 15.02.1812 z.v. Bauke en Sjuwke Wessels; vrijwilliger 18.11.1832 korporaal; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Vries, Wybren Sierks de, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Vries, Wiemer Sybrens; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Vries, Willem Gjalts de, geb. Ureterp 04.01.1798 wonende te Minnertsga z.v. Gjalt Harkes en Doetje Jelkes; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Vries, Willem Willems de, 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130

Vries, Wolter de, geb. plm. 1796 z.v. Aaltje Heerkes de Vries te Zwaagwesteinde; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; Raf Veenwouden fol.66;

Vries, Wolter Klazes de; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Vries, Wopke Lolkes de; geb. Driesum 14.11.1799 z.v. Lolke en Sjpikje Wopkes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Vriesema, Popke Roelofs geb. Damwoude 19.01.1793 z.v. Roelof en Hinke Tymens; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 11.08.1834 in de ziekenzaal te Bergen op Zoom; 01.12.1834 uit de ziekenxaal te Delft; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Friso, Bernardus Willems, geb. Leeuwarden 02.01.1806 z.v. Willem en Hendrikje Hendriks; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; 07.08/12/11.1831 in het ambulante hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127 en 128; Staatscourant als Frieso;

Frieswijk, Albert Tjallings; korporaal; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Frieswijk, Douwe Roels geb.ca.1805 z.v. Roel Douwes Frieswijk te Duurswoude; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol.67;

Vrieswijk, Cornelis Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafharig gedrag; inv.nr.128;

Vrij, Jan Pieters de, geb.Dokkum z.v. Pieter Jans en Liefke Dijkstra1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Frijda, Mozes geb. Amsterdam 30.11.1808 wonende te Sneek z.v. Joseph Aron en Klaartj Fall, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Frits, Johan Hendrik wonende te Sneek, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; eervolle vermelding bij legerorder; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek

Frogsma, Johannes, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Fucht, Pieter Jarigs van, geb. Sneek in 1800 z.v. Jarig Pieters en Hiltje Wytzes de Vries; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; 19.07.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.131;