Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter L

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld:  Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Laa (?), Hendrik J.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 

Laan, mr. Anne van der, 26.12.1830 2e luitenant 2e afd., 1e bat., 09.06.1831 1e luitenant; 30.04.1832 1e afd., 2e bat., 16.11.1833 kapitein; 12.10.1831  ridder MWO 4e klasse; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132; vice-president van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Friesland, later Leeuwarden; 

Laan, Bauke Klazes van der ; 1e afd. 2e bat. 4e comp.;  bij het leger te velde; 03.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128; 

Laan, Elze Fokkes van der, geb. Kollum 06.10.1804 z.v. Fokke en Sjoukje Sytzes; 1e afd., 3e bat., 3e comp. Lichting 1829; 31.03.1831  bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 99;

Laan, Jacob Durks geb. Surhuisterveen 04.06.1803 wonende te Haskerdijken z.v. Durk en Trijntje Jacobs; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Laan, Pieter Jacobs van der wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Laanstra, Frans Luitjens geb. Pingjum 05.04.1805 z.v. Luitje Franses en Trijntje Reins;  2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Laarman, Gerhardus Henderikus; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130

Laarmans, Johannes, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 01.04.1831 overgegaan naar de comp. kanonniers van het 1e bat.; inv.nr.127;

Laars, Jan Martens van; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Labordus ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant; 

Lageman, Bernard Johan geb. Culemborg 27.12.1805 z.v. Willem en Maria; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127; 

Lambarts, Lammert Pieters geb. Oostermeer 12.01.1805 z.v. Pieter en Tetje Warners; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Lambooi.Franciscus 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.104; inv.nr.127

Lammertsma, Hessel Johannes geb. 21.04.1804 z.v. Johannes en Leentje Jelles, 1e afd., 1e bat., van de 6e naar de 1e en terug naar de 6e comp.;  30.08/19.09.1831 in het civiel hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127;     

Lammertsma, Hobbe 1e afd., 1e bat.2e comp. 17.06.831 naar de 3e comp.; inv.nr.127;

Landheer, Dirk Tjallings te Ureterp z.v. Tjalling Dirks, overl.; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol. 22;

Landman, Anne Wybrens; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Landmeyer, Gerrit Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Landmeter, Douwe Lourens; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Landsheer, Hendrik, geb.Leeuwarden 28.07.1811 z.v. Gerrit en Katharina Haas, wonende aldaaar;  vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Lang, Christoffel de; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.106;

Langelo, Eit Wijnholts geb. ca. 1804 z.v. Wijnholt Willems Langelo te Oosterwolde; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; broer van Jannes Wijnholts Langelo; inv.nr. 130; Raf Oosterwolde fol. 21;

Langelo, Jannes Wijnholts Willems Langelo te Oosterwolde, 2e afd.,m 1e bat., 5e comp.; broer van Eit Wijnholts Langelo; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 21;

Langeraap, Sjoerds; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Langhout, Tette Hendriks; korporaal  2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Lankman, Roelof Lubberts  mogelijk zoon van Lubbert Hartskes te Noordwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol.129;

Lanting, Lieuwe Cornelis geb.Peins 07.07.1799 wonende te Workum z.v. Cornelis en Lieuwkje Lieuwes; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Lantinga, Andries Wybrens geb. Winsum 04.11.1804 wonende te Lutkewierum z.v. Wybren eb Sappke Ydes; korporaal 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131

Lantinga, Dirk Kornelis geb. Tirns 05.01.1799 wonende te Sneek z.v. Kornelis en Willemke Dooitzes, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 2e comp.inv.nr.127;

Lasse. Leendert; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Lautenbach, Dirk Wybes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Lautenbach, Hendrik geb. Twijzel 31.081805 wonende te Leeuwarden z.v. Hendrik en Antje Kuipers; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Lautenbach, Klaas Hendriks; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; van 14.11.1830 tot 07.02.1831 te Den Bosch en op deze datum overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis verleend;  inv.nr.25 en 127;

Laverman, Gosse Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  inv.nr.128;

Leegsma, Willem Jenzes geb. Eestrum 28.04.1803 z.v. Jenze en Tjitske Reinders; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Leegstra, Willem W. mogelijk wonende te Burum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Leekstra, Klaas Bouwes; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr. 130; 

Leen, Rein Reins; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; bij het leger te velde; 16.04.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Leensma, Gerlof Rintjes geb. Sneek 01.11.1793 z.v. Rintje Leensma en Hinke Jetzes de Vries; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Leensma, Pieter Sybrens, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;  ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Leest, Boele Jans van der, geb.Tolbert plm. 1791 z.v. Jan Jerrits Leest en Antje Harmens; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129;

Leest, Popke Gerrits van der, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Leeuw, Eeuwe Arahams de geb. Hollum (Ameland) plm.1802 z.v. Abraham Dirks de Leeuw en Elisabeth Eeuwes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit de dienst  ontslagen; inv.nr.129;

Leeuw, Hendrik de; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Leeuw, Jan Ariaan de, 1e afd., 1e bat., 1e comp., van 15-19.08.1831 in het civiel hospitaal te Eindhoven; 06-08.10.1831 achtergebleven; 05.12.1831 in het civiel hospitaal te Den Bosch; inv.nr.25 en 127;

Leeuw, Jans Sybrens geb. Sneek 03.01.1800 z.v. Sybren Willems en Janneke Jans Dekma; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Leeuw, Salomon Nathans, geb. Leeuwarden 01.1804 z.v. Nathan en Rachel Alkan Polack; 1e afd., 1e bat., 2e comp., 1825-1833, 11.06.1831 naar de 1e comp; 15/19.08.1831 in het civiel hospitaal te Eindhoven; 05.12.1831 naar het civiel hospitaal te Den Bosch; 18.08.1832 uit de dienst ontslagen wegens lichaamsgebreken; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

 Leeuwen, Albert van, geb. Franeker 06.04.1810 z.v. Hendrik en Dieuwke Harings; vrijwilliger, 07.11.1832 hoornblazer 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 11.06.1831 naar de 1e en 21.10.1831 weer naar de 5e comp.; inv.nr.127;

Leeuwen, Uilke van; 1e afd., 1e bat. ;van 14.11.1830 tot 26.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij wegens gebreken is ontslagen; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127; 

Legemeer, Pieter, vrijwilliger; van 14.11.1830 tot 14.06.1831 te Den Bosch op welke datum bij het leger te velde; 01.08.1831 naar het hospitaal en daaruit 25.10.1831 daaruit ontslagen met onbepaald verlof; 23.10.1831 ontslagen wegens lichaamsgebreken; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; Metalen toegekend wegens november 1830; 1e afd., 1e bat.,3e comp.; inv.nr.127;

Ley, van der ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Wüppemann;

Ley, Berend Hiddes van der; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Ley, Oeds Binnes van der, z.v.  Jitske Gosses te Bakkeveen (?);korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol. 75 

Ley, Evert Meinderts van der; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.12

Ley, Jitze Wytzes geb.ca. 1803 z.v. Wytze Tjipkes van der Ley te Haule; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 47v;

Ley, Pieter Johannes van der; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Ley, Jan Hendriks van der, te Oosternijkerk, z.v. Hendrik Tabes van der Ley en Maaike Rienks; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; 07.08.1831 gewond in het gevecht bij Kermpt; Cannegieter; overl.09.05.1851 BS Ferwerderadeel 1851 blad nr. 16; 

Ley, Jan Jans van der, 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  07.10.1831 overleden te 's Hertogenbosch, oud 27 jaar; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóór uitreiking van de onderscheiding; inv.nr.128 BS Leeuwarderadeel overl.akte 1832  blad nr.17;

Ley, Klaas  van der  geb. Harlingen 14.10.1805 z.v. Jelte en Leentje Gerardus; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127

Ley, Klaas Haijes wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Ley, Zweitse Roels;  1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Ley, Tabe Hendriks van der; te Oosternijkerk, z.v. Hendrik Tabes van der Ley en Maaike Rienks; 1e afd., 2e bat., 5e comp; inv.nr.128; broer van Jan Hendrik van der Ley;

Ley, Tjitte Alberts wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes; 

Leyenga, Harke; 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Leicht, Lodewijk geb. Leeuwarden 25.01.1803 z.v. Johannes en Hendrika Gerritsen; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Leiker, Kornelis Sytzes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Lelia, Roelof Rinderts, 2e luitenant 1e afd., 2e bat.; 02.03.1831 eervol uit de dienst ontslagen; inv.nr.128;

Lemke, Hans George; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat,; lafhartig gedrag;

Lemsma, Gosse Eises geb.Harlingen 02.031793 z.v. Eise en Johanna Gosses; als schutter Friesche Schutterij 1e afd. 1e bat., 4e comp. ; 23.11.1831 bestraft met 5 dagen provoost; gemankeerd op appel en het misleiden der Doctor;  zonder bekomen verlof of andere noodzakelijke redenen agtergebleven bij het gevecht; en is 06.08.1831 stil naar het hospitaal laten voeren; niet in het vuur geweest en uit vrees achtergebleven en verdient het kruis niet; overleden Harlingen 2 juni 1835, blad nr.25, oud 43 jaar, ongehuwd; inv.nr.127;

Lemstra, Klaas Pieters; geb.Workum 14.06.1802 z.v. Pieter en Hendrica Pieters; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Lenos, Harmen Christiaan geb. Terband 27.10.1804 z.v. Christiaan en Stijntje Gerrits; van 10.08 tot 11.11.1832 in het Rijkshospitaal te Utrecht; 17.12.1832 uit de dienst ontslagen; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Lenting, Hans Jans geb. Kortezwaag 01.08.1806 wonende aldaar, z.v.Jan en Trijntje Hanzes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1829; inv.nr. 129 en 99;

Lepstra, Haan Gelts geb. Akkerwoude 19.09.1799 z.v. Gelt en Teatske Haans; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 13.01.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Lepstra, Tjeerd Gelts .geb. Akkerwoude 12.02.1803 z.v. Gelt en Taetske Haans; broer van Haan Gelts Lepstra; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Let, Tamme Piers van der, geb.Bergum (=Veenwoudsterwal)  18.06.1805 wonende te Oenkerk, z.v. Pier Tammes en Hylkje Klazes Veenstra; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 20.06.1833 met verlof voor onbepaalde tijd; inv.nr.129;

Letterie, Pieter Kornelis; wonende te Noordwolde gehuwd met Helena van Peursen; 2e afd., 1e bat,, 5e comp.;  heeft het bataljon even voor de attaque bij Leuven op een lafhartige wijze verlaten en om die reden niet de minste aanspraak op het Metalen Kruis; inv.nr.130 en 131;

Lycklama à Nijeholt, jhr. Johannes Fredercus Ignatius, geb. Oldeboorn 03.01.1807 z.v. J.H.S. Lycklama à Nijeholt en Françina Johanna Blomkolk, vrijwilliger,1e luitenant daarna  kapitein; febr.1831 tot de ontbinding; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.128, 131 en 132;

Lycklama à Nijeholt, Jan Hinne geb. Workum 06.1804 wonende te Franeker z.v. Willem en Anke Buwalda; sergeant; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen  van augustus 1831; 1e afd., 1e bat., 2e comp. en 5e comp.; inv.nr.127 

Lycklama à Nijeholt, Sjoerd wonende te Bolsward, 2e luitenant; 1e afd., 1e bat., 6e comp., 27.09.1832 naar de 2e comp.als 1e luitenant; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; bij KB van 06.07.1832 benoemd tot 1e luitenant;  inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Lijksma, Linze Jans ook: Leeksma, Rinze Jans, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 3e comp.; inv.nr.127;

Liesenberg, Taeke Laurens, 1e afd., 1e, 1e comp.; . 06.11.1830 overgenomen van de 2e comp., 2e bat., 1e afd., Friese Schutterij; 04.12.1831 naar zijn haardstede teruggekeerd met reisgeld tot Den Bosch; inv.nr.127 en 128; aantekening van uitreiking Metalen Kruis ontbreekt; mogelijk wonende te Dokkum; 

Lijzenga, Foppe Gerrits;geb. Rinsumageest z.v. Gerrit en Rigtsje Ypes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Libbinga, Andries Pieters geb. ca. 1799 z.v. Pieter Sybes Libbinga te Oudeschoot; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Knijpe fol.43;

Lieuwma, J., diende van 1827-1837 bij een onbekend onderdeel van de schutterij; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Ligthart, Gerben, flankeur 1e afd, 1e bat., 3e comp.; 16.11.1831 voor de krijgsraad en bij vonnis van 07.12.1831 veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf; inv.nr.43 nr.147;

Limburg, Jan Jeens geb. Terwispel 21.01.1805 wonende te Makkum z.v. Jeen Feytzes en Trijntje Jans; korporaal 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Linde, Christoffel van der geb. Leeuwarden 18.09.1812 z.v. Willem en Trijntje Coster, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127 en 128;

Linde, Salomon Symons van der, geb. Bolsward 25.08.1803 z.v. Symon en Leentje van der Zwaag; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Linde, Meinte over de, 1e afd., 1e bat., 2e bat.; inv.nr.127; 16.11.1831 voor de krijgsraad; 22.12.1831 terug met reisgeld wegens vrijspraak door de krijgsraad; inv.nr.43 nr.98; 

Lindekamp, Wessel Wytzes geb.ca. 1805 z.v. Wytze Wessels Lindekamp te Zuidhorn onder Elsloo; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 2v;

Lindwurm, Johan Nicolaas; vrijwilliger; adjudant-onderofficier staf 2e afd., 1e bat. gedetacheerd van het 3e bat.; inv.nr.130

Lingen, Klaas van,  geb. Leeuwarden 20.02.1806 z.v. Jacobus en Johanna de Roos; vrijwilliger, heeft zich zeer dikwijls aan dronkenschap schuldig gemaakt en verdient volgens het advies niet het Kruis te dragen; 1e afd., 1e bat., 1e comp., nadien 6e comp.; 18.07.1832 gedetachteerd bij de 14e afd. inv. te Gouda; nr.127;

Lingen, Anne T. van; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Lingen, Mathijs van; geb. Leeuwarden 18.08.1799 z.v. Johannes en Marijke Schafraaad; 1e afd., 1e bat.; 2e comp.; 11.06.1831 naar de 1e comp.; van 14.11.1830 tot 06.06.1831 te Den Bosch; op de laatste datum met verlof; 22.03.1832 ontslagen; wegens zinloosheid van zijn vrouw verhinderd den veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127

Lingree, Pieter; korporaal 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Linting, Hans Jelles gehuwd wonende te Noorderdrachten; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e afd., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden, inv.nr.129; Raf Drachten dl. 1, fol.96;

Lipstra, Nammen Baukes ; 1e afd., 2e bat., 3e comp., inv.nr.128;

Loef, Cornelis geb. Noordwijk aan Zee 07.1815 wonende te Zutphen z.v. Cornelis en Maria Kaptein , vrijwilliger, tamboer, 2e afd. 2e bat., Leger te Velde; 1 apr.1832 aangekomen; overgegaan      bij de Oostindische Troepen; tijd onbekend; inv.nr. 128 en 132;

Lolkema, Freerk Jarigs geb. Hichtum 22.09.1803 wonende te Arum z.v. Jarig Lolkes en Johanna Frederiks; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Lolkema, Rintje Lykles geb. Hydaard 1801 wonende te Heeg z.v. Lykele Pieters en Baukje Pieters; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

 

Lolkema, Sake Pieters geb. Raard 04.11.1803 wonende te Ternaar, z.v. Pieter Lolkes en Grietje Floris; 1e afd., 1e bat.,5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; 

Lont, Jan Jans; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Loyinga, Harke Roelofs, geb.Leeuwarden, 06.09.1798 z.v. Roelof en Sjoukje Harkes; 1e afd., 1e bat.,1e comp.; inv.nr.127

Looyenga, Lambertus Everts geb. Leeuwarden 1815 z.v. Evert en Sjoukje, vrijwilliger, tamboer, 1e afd., 1e bat.,5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 

Loon, Dirk Hillebrands, plaatsvervanger; van 14.11.1830 tot 14.06.1831 in de vesting Den Bosch; vanaf laatstgenoemde datum tot 25.09.1831 bij het leger te velde; 11.10.1831 op beschuldiging van diefstal door de krijgsraad veroordeeld tot vervallen verklaard van de militaire stand en 1 jaar kruiwagen; ongunstig voorgedragen en niet toegekend

Loonstra, ( geen verdere persoonsgegevens) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Loonstra, Bauke Gooitsens geb. plm. 1805 z.v. Gooitsen Hendriks te Surhuisterveen; ; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; Raf Surhuizum fol.6v;

Loonstra, Bindert Harmens geb.plm.1805 z.v. Harm Loonstra te Kollum; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129; Raf Kollum fol.2;

Loonstra, Jacob Tjipkes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Loonstra, Sape Jans; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Loonstra, Tjibbe Hayes; geb. Rottevalle 23.08.1812 z.v. Haye  en Joukje Hayes; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129;

Loots, Albert Roelofs; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.12

Lorang, Hendrik,geb. Coevorden 27.11.1796 wonende te Leeuwarden z.v. Joseph en Henrika Geerts; vrijwilliger, tamboer, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Lorgion, Hubert, vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;    

Louwenaar, Simon geb. Harlingen 03.12.1799 z.v. Albert en Simontje Zwart, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 4e comp.;  inv.nr.127;

Lubach, Adrianus geb.Leeuwarden 20.07.1813 z.v. Dirk en Atje la Haise ( bij Bernardus: la Serre) , vrijwilliger,  tamboer 1e afd., 2e bat., 3e comp., lafhartig gedrag; broer van Bernardus en Johannes Lubach; inv.nr.128

Lubach, Bernardus geb.Leeuwarden 16.04.1806 z.v. Dirk en Atje la Serre ( bij Adrianus en Johannes; la Haise), vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht (?)broer van Adrianus en Johannes Lubach; inv.nr.127; Staatscourant;

1. Pieters geb. Leeuwarden 26.06.1792 z.v. Pieter en Wytske Molthuizen; tamboer 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Lubach, Johannes geb. Leeuwarden 13.06.1816 z.v. Dirk en Atje la Haise (bij Bernardus: la Serre), vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 1e en per 06.1.1831 3e comp.; inv.nr.127 en 128; 12.08.1831 gekwetst in het hospitaal opgenomen; broer van Adrianus en en Bernardus Lubach; inv.nr.43 nr.228;

Lubberts, Christiaan Pieters, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat, inv.nr.127;

Lubering, Cornelis geb Sneek .02.11.1807; gesneuveld  07.08.1831; bron: GN 1993 bldz. 178;

Luidinga, Frans Okkes geb. Harlingen 06.06.1797 z.v. Okke Franzes en Trijntje Oepkes ; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; 29.07.1832 gedetacheerd bij de marine als matroos; inv.nr.131;

Luikstra, Sjoerd Sierds; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Luinstra, Romke Douwes; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Luppens, Jacob geb. Leeuwarden 08.10.1881 z.v. Hille en Trijntje Fennema, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e bat.; inv.nr.127; komt ook voor bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Lusthof, Age Piers geb. Joure 19.03.1801 z.v. Pier Ages en Jetske Rienks van der Hoek; sergeant 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.13

Lutgendorf, Jan Martens, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;