Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter M

Opmerking:

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld:  Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz.

 

Maan, Lieuwe Klazes van der, geb. Hijum 14.06.1804 wonende te Ried z.v. Klaas Lieuwes en Taetske Lieuwes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Maasbach, Jacobus geb. Leeuwarden 24.08.1804 z.v. Adrianus (overl.) en Klaaske Brugmans, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 22.10.1831 korporaal; inv.nr.127;

Made, Feddrik  Teyes van der, z.v. Teye Ruurds; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Ruurd Teyes van deer Made; inv.nr.130;

Made, Ruurd Teyes van der, z.v. Teye Ruurds; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Feddrik Teyes van der Made; inv.nr.130;

Made, Jan Andries van der; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Madhuizen, Wytze Piers geb. ca. 1800 z.v. Pier Wytzes Madhuizen te Bakkeveen; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol.75

Machielsen, Paulus Jans geb. Makkum 25.12.1804 z.v. Jan Joosten en Eelkje Paulues; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Mann, Johan Christoffel, sergeant-majoor, 1e afd., 2e bat., 2e en 3e comp.; bij het leger te velde; 01.08.1831 naar het hospitaal;

Manen, Jeen Gerbens van, geb. Gorredijk 09.06.1802 wonende te Akkrum z.v. Gerben Taedes van Manen en Antje Jeens Haarsma;  korporaal 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Drachten dl. 1 fol.32v;

Mantje ( geen persoonsgegevens bekend) korporaal bij de 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Martens, Bauke; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Martens, Jouke Martinus geb. Bolsward 29.08.1804 z.v. Martinus en Fokeltje Zandstra; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127 en 128; 

Medendorp, Sjouke Harm, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Meek, Taeke Cornelis geb. Ureterp 08.01.1804 wonende te Tjerkwerd, z.v. Cornelis Taekes en Aaltje Jans; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; 23.07,1832 uit de dienst ontslagen en overgegaan naar het Korps mineurs en sappeurs; inv.nr.131;

Meekhof. Wybe Lykles geb.ca. 1805 z.v. Lykele Wybes Meekhof te Noordwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf  Noordwolde fol. 135;

Meer, D.van der ( geen verdere persoonsgegevens) schutter 2e afd., Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; 

Meer, Durk Jittes van der, geb. Oosterend 22.08.1800 z.v. Jitte en Baukje Jelles Postma; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Meer, Dirk Kornelis de, geb. Pingjum 2002.1796 z.v. Kornelis Dirks en Jetske Hanzes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Meer, Anne Jacobs van der, z.v.vrijwilliger, jan.1831 tot juli 1839; 2e afd., 1e bat., inv.nr.132;

Meer, Hans Tjittes van der, geb. Westrmeer 04.01.1800 wonende te Tjerkgaast z.v. Tjitte Hanzes van der Meer en Geertje Sanders; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Joure 24v;

Meer, Harmen Frankes van der, geb. Tietjerk 24.12.1802 z.v. Frank en Antje Eebes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Meer, Hart Harings van der, 1e afd., 1e bat., 2e comp., 01.04.1831 comp.artillerie nr.91; inv.nr.127;

Meer, Ids Jacobs van der, geb. ca. 1803 z.v. Jacob Andries van der Meer te Wolvega; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 13v;

Meer, Ynze Kromhout van der, geb. ca. 1805 z.v. Wybren Baukes Kromhout van der Meer te Heerenveen; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Heerenveen fol. 97 

Meer, Jelle Jans van der,  1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 3e comp.;inv.nr.127;

Meer, Johannes Davids van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Meer. Johannes Hendriks van der; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Meer, Klaas Klazes geb. Oosterwierum 15.04.1805 z.v. Klaas Jacobs en Froukje Jans; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Meer, Meine Jans van der geb.Rohel, 22.10.1805 z.v. Jan Tjebbes en Imkje Wybes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; van 06.06. tot 21.06.1831 in het hospitaal te Nijmegen; 01.08.1831 in het hospitaal te Den Bosch; 21.09.1831 uit 's rijks hospitaal te Utrecht; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130; 

Meer, Melle Douwes van der; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Meer, Pieter Johannes van dergeb. Drachten 05.12.1797 wonende te Rottevalle z.v. Johannes en Stijntje Alles; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Meer, Pieter Klazes van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Meer, Reinder Jochems geb.ca.1802 z.v. Jochem Klazes van der Meer te Langezwaag; karreknecht bij de caisson bij 't park; 11.08.1831 naar het hospitaal; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Langezwaag fol.80;

Meer, Sybren Murks van der; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Meer, Sipke Hayes van der; geb. Leeuwarden 01.04.1801 z.v.Haye en Hiltje Wytzes; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;

Meer, Taeke Klazes van der geb. Warga 01.11.1806 wonende te Garijp, z.v. Klaas en Okje Pieters; korporaal 1e afd., 3e bat., 1e comp., inv.nr.94; 

Meer, Taeke Meinderts van der ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Meer, Keimpe Jacobs van het, geb. ca.1803 z.v Jacob Olkes van het Meer te Het Meer (Heerenveen); 2e afd, 1e bat, 1e comp.; broer van Olke Jacobs van het Meer; inv.nr.130; Raf Heerenveen fol.50

Meer, Klaas Jochems van der; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Meer, Olke Jacobs van het, geb. ca.1802 z.v. Jacob Olkes van het Meer te Het Meer (Heerenveen), 2e afd, 1e bat, 1e comp.; broer van Keimpe Jacobs van het Meer; inv.nr.130; Raf Heerenveen fol.50 

Meester, Jan Boldewijns; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Meester, Roelof Harmens geb.Langezwaag 07.06.1805 wonende te IJlst z.v. Harmen en Sytske Folkerts; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Megesen, Jan geb.Sneek 14.02.1795 wonende aldaar, z.v. Pieter en Martje Ruurds; vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1eafd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127 en 128; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek (overleden);

Mey, Fedde Douwes van der; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Mei, Hans Kornelis geb. Ameland 06.03.1804 z.v. Kornelis en Neeltje Hanzes; 1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 31.07.1831 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Mey, Jan J. van der; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Mei, Jan L. van der; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Meij, Pieter E. van der 1e afd., 3e bat., 5 comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Meyer, Andries Linzes; geb.Garyp 10.05.1798 z.v. Linze Andries en Baukje Broers; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; broer van Broer Linzes Meyer; inv.nr.129;

Meyer, Broer Linzes; geb.Garijp 29.10.1805 z.v. Linze Andries en Baukje Broers; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; broer van Andries Linzes Meyer; inv.nr. 129;

Meyer, Broer Uilkes geb. Garijp 24.11.1805 z.v. Uilke en Antje Broers; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Meyer, Harmen Aukes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Meyer, Hendrikus vrijwilliger 1e afd., 1e bat., inv.nr.127

Meyer, Jacob Johannes geb. Leeuwarden 23.02.1807 z.v. Johannes ( verder onleesbaar); vrijwilliger, hoornblazer 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127  en nr.54

Meyer, Jacobus, vrijwilliger, korporaal; jan.1831 tot juni 1839; 2e afd. 1e bat., 16.01.1831 als sergt.majoor naar de 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127, 128 en 132;

Meyer, Jacobus Frederikus wonende te Witmarsum; vrijwilliger, sergeant-majoor, 2e luit 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Meyer, Jaldert Jalts; korporaal 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Meyer, Jan Eises; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Meyer, Jan Frederiks; 1eafd., 2e bat., 1e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128

Meyer, Jan Hendriks; 1e afd., 2e bat.; 1e comp.; inv.nr.128

Meyer, Jan Sytzes geb. ca. 1801 z.v. Sytze Wybes Meyer te Wijnjeterp; sergeant 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Lippenhuizen fol. 21;

Meyer, Jelke Sijes geb. ca. 1801 z.v. Sije Roels Meyer te Zuiderdrachten 4; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Drachten dl. 1, fol.2.;

Meyer, Jentje Pieters; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Meyer, Johannes Johannes geb. Leeuwarden 15.03.1805 z.v. Johannes en Anna van Elst; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Meyer, Johannes Lammerts; 1e afd., 1e bat.; van 06.12.1830 tot 19.02.1831 in de vesting Den Bosch; op laatstgenoemde datum ontslagen; gunstig voorgedragen; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Meyer, Libbe Minderts ; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Meyer, Pieter Jeppes, vrijwilliger 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Meijnardi, Haring Johannes, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Meindertsma, Pieter, geb.09.12.1801;  vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Meinesz, Hendrik, 2e luitenant-kwartiermeester, stat 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Meinsma, Sytze Meintes; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Meintsma, Berend Sjoerds

Meisner, Arend Jans geb.Groningen 23.10.1804 wonende te Leeuwarden z.v. Jan en Lammegien Arends; 12.12.1830 in het civiel hospitaal te Den Bosch; 1e afd., 1e bat., 1e comp., 19.09.1831 overgegaan naar de trein van het 1e bat.,; inv.nr.25 en 127,

Melin, Antoon geb. Leeuwarden 18.07.1791 z.v. Joseph en Maria Dodeman, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp. inv.nr.127; 

Melis, Jan; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban; t Metalen Kruis  uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.27;

Maire, Jean Caspar Philip le, geb.Leeuwarden 28.12.1807 z.v. Jean le Maire en Johanna Bergsma;  11.830 vrijwilliger schutter bij het 1e bat. tot midden febr.1831 te Den Bosch; als vaandeldrager naar de 2e afd., 2e bat. te Leeuwarden; daarna 2e luitenant 1e afd., 3e bat.; kleine staf; maart 1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden;  inv.nr.129 en 91; 

Melcher, Sjouke Klazes geb. Gersloot 06.02.1805 wonende te Oldeboorn Klaas Hendriks en Antje Sjoukes;  2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Koudum fol. 112v;

Mellema, Igle Klazes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Mellema, Igle Willems; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Mellema, Sikke Jans geb. Tietjerk 15.12.18053 z.v. Jan Klazes en Trijntje Allerts Nicolai; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Memerda. Eibert Wyger, vrijwilliger,  tamboer 1e afd., 2e bat,; lafhartig gedrag;

Menage, Pieter Thomas geb, Hindeloopen 19.10.1802 wonende te Kimswerd z.v. Thomas Jans en Jeltje Wybes; korporaal 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Mensing, Gerrit Cornelis; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Mensing, Marinus geb.Leeuwarden 25.09.1792 wonende te Sneek z.v. Coenraad en Janna Tempelaar, tamboer 1e afd., 1e bat., 01.12.1832 3e comp.van de 5e comp. naar de 1e en terug naar de 5e comp; inv.nr.127;

Mensing, Roelof; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Mensonides, Lieuwe Sjoerds; 1e afd., 1e bat.heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Messcher, Joseph Benjamin; geb. de Schans (Heerenveen) 29.01.1812 z.v. Benjamin en Elsje Samuels; vrijwilliger; 1e afd., 3e bat.,1e comp.; mei 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, 11.03.1833 1 jaar militaire detentie te Den Bosch; 14.05.1834 bij de compagnie terug en 20.05.1834 met verlof voor onbepaalde tijd; inv.nr.129 en 94 nr.280;

Meter, Ate Pieters; ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; 11.05.1833 veroordeeld tot een jaar militaire detentie te Den Bosch; 14.05.1834 bij de compagnie terug; 20.05.1834 met verlof voor onbepaalde tijd; inv.nr.129 en 94 nr. 280;

Metz., Lourens Gerardus geb. Sneek 12.09.1793 z.v. Gerardus en Marijke Kardinaal; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Metz, Oeke Tjeerds geb.Buren (Ameland) plm. 1797 z.v. Tjeerd Dirks en Doeke Dirks; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Metz, Tjeerd Oekes geb.Nes (Ameland) 17.05.1804 z.v. Oeke Dirks en Marijke Tjeerds, korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 

Metselaar, Dirk geb. Harlingen 31.01.1809 z.v.Pieter en Uilkje Dirks, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Meulen, Alle Jacobs geb. Beetsterzwaag 13.12.1802 wonende te Bergum z.v. Jacob en Wytske Dooitzens; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Meulen, Andries van der geb. Drachten 06.11.1804 z.v. Jan en Geeske van der Meulen; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Meulen, Anne Annes van der, geb. Bolsward 27.09.1801 z.v. Anne en Haukje Sikkes; 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Meulen, Bonne Sybrens van der, vrijwilliger 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Meulen, Bouwe Johannes van der, geb. Holwerd 20.08.1804 wonende te Rauwerd z.v. Johannes Idzes en Antje Bouwes Miedema (?); korporaal 2e afd., 2e bat., 3e comp. ; inv.nr.131;

Meulen, Frans (|Franciskus) Annes van der, Bolsward 20.09.1800 z.v. Anne en Aukje Sikkes; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 20.10.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Meulen, Haitze van der, geb. Sloten 08.01.1805 wonende te Franeker z.v. Pieter en Antje Faber; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Meulen, Hendrik Stevens geb. Betterwird  06.12.1801 z.v. Steven Lipkes en Antje Lolkes; 1e afd., 3e bt., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Meulen, Ids van der, geb. 24.12.1798 z.v. Johannes en Antje Miedema; 1e afd., 2e bat., 3e comp., 1e afd., 1e bat., 5e comp. inv.nr.127 en 128;

Meulen, Jacobus van der, geb. Heerenveen 27.10.1789 wonende te Harlingen z.v. Dirk en Geert Dirks Riekes; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Meulen, Johannes Egbertus; geb. Oenkerk 02.11.1804 wonende te Giekerk z.v. Engbert en Sjoukje Johannes; sergeant 1e compagnie 1e afd., 3e bat.; 2e luitenant kleine staf 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129 en 94; 

Meulen, Jos Johannes van der, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Meulen, Coenraad van der; geb. Leeuwarden 14.02.1807 wonende te Amsterdam z.v. Aederius en Klaaske Deinema; van 14.11.1831 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum overgegaan naar de 2e Ban; 02.12.1831 aangekomen bij het leger te velde 1e afd., 1e bat.; 22.05.1832 ontslagen; het Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Meulen, Cornelis Aukes van der; geb.Leeuwarden 03.08.1805 z.v. Auke Cornelis en Rinskje H. van der Meulen; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Meulen, Meindert Gerrits; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Meulen, Oene Hendriks; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Meulen, Pieter Harms; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Meulen, Roelof Jetses van der, geb. Sneek 0104.1795 wonende te Franeker z.v. Jetze Sienes en Ritskje Roelofs; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; 08.03.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.131;

Meulen, Sybren Jans van der, geb. Groningen 13.09.1801 wonende te Greonterrp z.v. Jan Lolles en Maaike Watzes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Meulen, Simon Joukes van der, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 11.06.1831 naar de 1e comp en 2110.831 weer naar de 5e comp.; inv.nr.127; 

Meulen, Stephanus van der, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 13/21.02.1831 naar de ziekenzaal; 18.03./01.04.1831 in het civil hospitaal te Den Bosch; 04.10.1831 naar huis teruggekeerd; plaatsvervanger Andries van der Meulen; inv.nr.127; 

Meulen, Taeke Meines van der, vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat.,1e comp.; 01.05.1831 2e comp.; inv.nr.127; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Meulen, Tjeerd Douwes van der; geb. Terhorne 26.05.1804 wonende te Langweer z.v. Douwe Jelles en Lolkje Tjeerds; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr. 131;

Meulen, Tjeerd Joukes van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Meulenkamp, Hermanus, vrijwilliger, 2e luitenant; jan.1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132;

Meulink, Jan G.; sergeant 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Miedema, Gerrit Ages, korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Miedema, Albert Taekeles geb. Holwerd 02.08.1805 wonende te Ternaard z.v. Taekele Alberts en Antje Stienstra;  korporaal; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Miedema, Haye Gosses; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; 

Miedema, Jacob Everts; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Miedema, Klaas Berends. te Hoogebeintum z.v. Berend Klazes Miedema en Beitske Symons Spanjer; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; 07.08.1831 gewond bij Kermpt en daags daarna overleden; Cannegieter blz.21;  geen overlijdensakte gevonden; 

Miedema, Pieter Hessels; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Miedema, Pieter Jans; 1e afd., 2e bat.; 02.03.1831 op last van het departement van oorlog naar zijn haardstede terug gezonden; 02.10.1833 uit de dienst ontslagen; inv.nr.128;

Miedema, Sieds Pieters; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Miedema, Sjoerd Hessels geb. Buitenpost 29.01.1803 wonende te Kollum z.v. Hessel en Sytske Sjoerds; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Miedema, Sjoerd Pieters; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Miedema, Sjouke Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp., inv.nr.128;

Miedema, Tjalling Jans; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Mink, Klaas Geerts geb. Rotsterhaule 12.11.1797z.v. Geert Klazes Mink en Machelje Jans Mulder; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; 25.091832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.131; Raf St.Johannesga fol.147;

Minks, Sytze Alberts geb. Workum 10.09.1798 z.v. Albert Sytzes Minks en Jacobje Harmens Scholten; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Minnema, Klaas Minnes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Minnema, Minne Johannes geb.1805 z.v. wijlen Minne Johannes te Dantumawoude; 1e afd., 3e bat., 4e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129 Raf Dantumawoude fol.12;

Modders, Martini, korporaal; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Moed,  Aart Beenen geb. Oudehaske 02.10.1800 z.v. Beene Roelofs en Jentje Egberts de Wit; korporaal 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;

Moed, Harmen Roelofs geb. Oosterwolde 08.1802 wonende te Haskerdijken z.v. Roelof en Hester Jans Otter; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Mokma, Wybe Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  bij het leger velde; 03.08.1831 naar het hospitaal;inv.nr.128; 

Mol, Frans Koops; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Mol, Johannes Hiddes van der, geb. Ternaard 12.11.1804 wonende te Holwerd z.v. Hidde Annes en Taetske Broers; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; sedert 14.10.1832 geëvacueerd naar Dordrecht; 05.02.1834 (?) in het hospitaal te Den Haag overleden; inv.nr.129;BS Westdongeradeel overl.akte 1834 blad nr.2;

Molanus, Geert Dirks, geb. Klooster Terapel 30.11.1795 wonende te Minnertsga en op Ameland; z.v. Dirk en Renia (?) Jans; van 31.12.1830 tot 05.12.1839 vrijwilliger,  2e luitenant, 1e luitenant en kapitein 1e afd., 2e bat. 2e comp.;  gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; ridder MWO 4e klasse; inv.nr.128; Staatscourant;  lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden  

Molen, Berend Lamberts van der, geb.ca. 1802 z.v. Lambert Berends (overl.); 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Raf Sonnega fol. 57; 

Molen, Jelle Reinders van der geb. Blija 25.10.1804 wonende te Dokkum z.v. Reinder en Wytske Jelles, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127;

Molen, Cornelis van der, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; 

Molen, Luitje (Luitzen) Durks van der, geb.Surhuisterveen plm. 1799 z.v. Durk Luitzens en Leentje Mientes Steenstra; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129;

Molen, Roelof Fokkes van der, sergeant; 1e afd., 1e bat.van 10.12.1830 tot 11.07.1831 te Den Bosch op welke datum hij uit de dienst is ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend; volgens een andere lijst was hij van 06.12.1830 tot 11.07.183 in de Vesting Den Bosch op welke datum hij volgens besluit van Z.M.werd ontslagen; inv.nr.127; 

Molen, Sytze Johannes van der, geb. ca. 1803 z.v. Johannes Sytzes van der Molen te Sonnega; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Sonnega fol. 25;

Molenaar, Hylke Wybes, vrijwilliger, kapitein; jan.1831 tot de ontbinding; 2e afd.1e bat., inv.nr.132; 

Molenaar, Hille, geb. Leeuwarden 30.12.1805 z.v. Hielke en Maria Coree; 1e afd., 1e bat, 1e comp., inv.nr.25 en 127; 

Molenaar, Jan Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Molenaar, Keimpe Klazes geb. Ameland 18.11.1804 z.v. Klaas en Antje Keimpes;1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 31.07.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Molenaar, Pieter Annes wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.;; inv.nr.128; Sannes;

Molenaar, Pieter Formers, wonende te Vrouwenparochie; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Molenberg, Dirk Pieters; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Mollema, Hette Willems; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Mollema, Jurjen Lieuwes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Mollema, Wybe Klazes; 1e afd., 2e bat., lafharig gedrag; inv.nr.128;

Mommer, Willem Willems, 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Monkelbaan, Anne (Aant ?) Jans, geb. ca.1802 z.v. Jan Johannes Monkelbaan en Jantien Jans te Harich; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Balk dl.1 fol.126;

Monsma, Dirk Cornelis geb. Harlingen 10.09.1804 z.v. Dirk Monzes en Hiltje Jans Haga, sergeant 1e afd., 1e bat. en 2e bat., 2e comp., 4e comp.; inv.nr.127 en 128;

Monsma, Dirk Jans, schutter;geb. Leeuwarden 01.01.1801 wonende te Bolsward z.v. Jan en Ida Ligthart; 1e afd., 1e bat. 4e comp.; doorgehaald doch komt voor op een aparte lijst van militairen die geacht waren aanspraak te hebben op het Metalen Kruis doch aan wie uit hoofde van overlijden of andere redenen het niet is uitgereikt; op dezelfde lijst komt de aantekening voor: geroyeerd door het dept.van oorlog; inv.nr.127; zie ook nr.21 waarin wordt vermeld dat het Metalen Kruis is uitgereikt; 

Monsma, Jan Cornelis geb. Makkum in 1795 wonende te Harlingen z.v. Cornelis Jans en Hiltje Jans Haga; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Mooy, Jan Alberts; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130 

Moorman, Hendrik, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 14.06.1831 te Den Bosch; 15.06.1831 bij het leger te velde; o2.08.1831 naar het civil hospitaal te Den Bosch; 04.08.1831 bij de comp. terug; 11.09.1831 ui de dienst ontslagen; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te woningen: Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127; 

Mosselman, Harmen Jacobs geb.omstr.1804 wonende te Zwaagwesteinde en aldaar overl.in febr.1902 oud ruim 98 jaar; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128; Nieuwsblad van Nood-Oost Friesland ("De Kollumer) 08.11.1968; 

Mossink, Egbert; sergeant 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Mouthaan, Johannes geb.Leeuwarden 01.12.1797 z.v. Adrianus en Theodora Elisabeth; plaatsvervanger; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Mud, Arend Pieters; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Muizer, Frederikus (Muiser) is gedoopt rk Koornmarkt Leeuwarden 13-3-1803 en is overleden Leeuwarden 10-2-1873, z.v. Christiaan Muiser X Mettje Harmens Kouwenhoven; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127 

Mulder, Gerben Hendriks geb.ca.1803 z.v. Hendrik Gerrits te Nijega (HON); 2e afd., 1e bat., 3e comp.; broer van Jan Hendriks Mulder; inv.nr.130; Raf Koudum fol.149;

Mulder, Gerrit  Jacobs; 1e afd., 1e bat., 2e comp., 1821-1839; 15.02.1831 aangesteld tot korporaal, later sergeant; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Mulder, Harmen Gerrits; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Mulder, Hendrik Kleisen van der geb. ca. 1801 z.v. Kleis Kleisen (overl.) te Oldelamer; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Sonnga fol. 50v;

Mulder, Jan Hendriks; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Mulder, Jan Hendriks geb. ca. 1801 z.v. Hendrik Gerrits Mulder te Nijega (H.O.N.); 2e afd., 1e ba., 5e comp.; broer van Gerben Hendriks Mulder; inv.nr.130; Raf Koudum fol. 149;

Mulder, Johannes Jans geb. Koudum 29.06.1804 wonende te Makkum z.v. Jan Johannes en Grietje; ; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131

Mulder, Cornelis Gerrits geb. Giethoorn 30.08.1795 wonende te Heerenveen z.v. Gerrit Jans en Willempje Klazes Meester; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Mulder, Cornelis Jans; 2e afd., 1e bat., 1e comp.;  03.08.1831 voor de krijgsraad te 's Hertogenbosch en tot 10 jaar kruiwagen veroordeeld met vervallen verklaring van de militaire stand wegens insubordinatie door wederstreving aan zijn meerderen in rang enz., enz.; inv.130 volgnr.23;

Mulder, Lenze Martens geb. ca. 1805 z.v. Marten Jans Mulder te Oosterwolde; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie; van 01.08.tot 30.08.1831 in het hospitaal te Den Bosch; inv.nr.130; 

Mulder, Libbe Janses geb. Rotsterhaule 22.12.1801 wonende te Snikzwaag z.v. Jan Jans en Trijntje Sibbes Waslander; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Mulder, Pier Krijns geb. St.Jacobieparochie 05.05.1785 wonende te Arum z.v. Krijn Jans en Relofje Piers, vrijwilliger; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; febr.1831 tot aan de ontbinding; inv.nr. 128 en 132;

Mulder, Roelof Wytzes; 2e afd., 1e bat., 2e comp.comp.; 27.06.1831 naar het  hospitaal te 's Hertogenbosch  en aldaar overleden 02.08.1831 oud 30 jaar; BS Opsterland overl.akte 1832 blad nr.6; inv.nr.130;

Mulder, Zachanas Nicolaas; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Mulder, Sybren Cornelis geb. Irnsum 21.08.1804 wonende te Akkrum; z.v. Cornelis Sybrens en Jeltje Feddes Hornstra; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Mulder, Sietze Douwes, geb.Sonnega 11.3.1799 z.v. Douwe Pieters en Antje Andries; 2e afd., 1e bat., 2e en 4e comp.; lafhartig gedrag; het bataljon verlaten uit lafhartigheid en vrees;andere notitie: heeft de gehele veldtocht meegemaakt, overigens van goed gedrag is hij niet present in de strijd in de Slag bij Leuven geweest; inv.nr.130;

Mulder, Wytze Jans; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Muller, Willem, korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;

Muhlschlegel, Johannes,30.05.1831 aangekomen als plaatsvervanger voor Johannes Adema Feddema 1e afd., 1e bat.,11.06.1831 naar de 3e comp.; inv.nr.127; wrsch. dezelfde als Johan Jacob Muhlschlegel, overl.  Leeuwarden 28.11.1864 oud 61 jaar; 

Munsterman, Adam geb. Leeuwarden 27.08.1798 z.v. Johan Valentijn en Anna Maria Allemans; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; plaatsvervanger voor Thijs Fransen Slot; inv.nr.131;

Mullethaler, Roelof Ulrich; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat,; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Musch, Pieter Tjeerds geb. Langweer 15.12.1804 z.v. Tjeerd Tjittes Musch te Langeweer; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf  Langweer fol. 56;

Muur, Engbert Sybes van der; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Muurling, Arend Klazes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130