Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter N

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld:  Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Nadel, Jacob Roels van der geb. ca.1802 z.v. Roel Jacobs van der Nadel te Lippenhuizen; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Lippenhuizen fol. 65;

Nagtegaal, Douwe Durks geb.ca. 1792 z.v. Durk Douwes Nagtegaal te Workum; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Workum fol. 53v;

Nauta, Anthony Jacob de Jong van Persijn van; secretaris van de gemeente Dantumadeel; geb. Leeuwarden 30.12.1791 wonende te Rinsumageest, z.v. Francisus Rinia en Constantia a Avenhorn;  vrijwilliger, kapitein; maart 1831 mobiele leger 1e afd., 1e bat., 2e comp. te Leeuwarden; inv.nr.129

Nauta, Douwe Piers; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Nauta, Douwe Romkes geb. Workum 1.09.1805 z.v. Romke en Geertje Alberts de Vries, korporaal , 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr. 127;

Nauta, Eeltje; korporaal 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Nauta, Jacob Wessels z.v. Wessel Jacobs te Augustinusga; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Augustinusga fol.20v;

Nauta, Jan Arends geb. Heerenveen 02.12.1801 z.v. Arend Wiltjes en Rinske Jans; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Nauta, Jan Dirks, schutter Friesche Schutterij, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat., gewezen 1e comp.van het 2e bat., vrijwilliger 10.01.1831 tot 28.04.1831 te Den Bosch; 29.04.1831 bij het leger te Velde; 25.06.1831 naar het hospitaal te Eindhoven; gunstig advies van de bat.kommandant en onderscheiding toegekend; inv.nr.128;

trouwt Bolsward 14.05.1837 akte nr.8 Geertje Martens Monsma

Nauta, Cornelius Frisius Françiscus Rinia van, vrijwilliger, kapitein;1e afd., 3e bat.,1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Nauta, Wybren Martinus, geb. Workum 25.12.1809 z.v. Martinus Wiebrens en Betje Radsma; vrijwilliger 1e afd., 1e bat.,4e comp.,inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128

Nauta, Wiltje Arends; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;

Nauman, Jan Jacob; vrijwilliger,  kapitein-adjudant 1e afd., 2e bat.; eerste dagen van augustus 1831; gestorven (?); inv.nr.128;

Nederveen, Johannes, geb.Goes, 26.04.1803 z.v. Johannes en Johanna Koenraad, wonende te Leeuwarden; fourier 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Neef, Rood Berends z.v. Berend Reinders Neef te Oudehorne; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; 

Nes, Pieters Abes de, geb.Heerenveen 01.05.1808 z.v. Abe en Elske Oeges; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 06.11.1830 overgenomen van de 1e komp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; inv.nr.127 en 128; vice-president van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd Heerenveen; overl. Utingeradeel 20.12.1861 oud 53 jaar;

Net, Cornelis Joekes van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Neuman, Frans; vrijwilliger, sergeant 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128

Nicolai, Atse Symons geb. Bergum 07.09.1806 z.v. Symon en Trijntje Joh,. Westra; korporaal 1e afd., 3e bat., 1e comp.; inv.nr.94;

Nicolay, Frans geb. Sprintberg (Pruissen) 01.05.1801 wonende te Leeuwarden z.v. Philip en Fekersheij, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 2e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Nicolai, Rommert Pieters z.v. Pieter Symens te Twijzel, overl.Achtkarspelen 19.05.1832; ; 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129, BS Achtkarspelen overl. akte 1832 blad nr.12;

Nijdam, Anne Ydes geb. Burgwerd 01.08.1805 wonende te Kubaard z.v. Yde en Sipkje Jans; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Nijdam, Jetze Douwes;  1e afd., 1e bat., 2e comp.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Nijdam, Keimpe Stevens; 2e luitenant 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Nijdam, Pieter Heerkes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Nijeholt, Sjoerd Lykeles geb. Oudega (H.O.N.) 23.09.1804 wonende te St.Nicolaasga z.v. Lykele Harmens en Sjoukje Ydes Agricola; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Nijhof, Ynte geb. Harlingen 08.11.1805 z.v. Auke en Atje Tollinga; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Nijhoff, Bernardus; geb. Nijbroek (Gld) 13.01.1797 wonende te Leeuwarden z.v. Hendrik en Janneke Gerrits; 1e afd. 1e bat., 1e comp., 05.07.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.25 en 127;

Nijhof, N. wonende te Leeuwarden; 1e afd., 1e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Nijholt, Hendrik Klazes; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Nijholt, Sjoerd  Jans (Jannes) geb. ca. 1803 z.v. Jannes Jans Nijholt te Oldeholtpade; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 48v;

Nijland, Hendrik Geerts; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Nijland, Hendrik Lucas; 2e luitenant  2e afd., 1e bat., 3e comp.; was dienstplichting doch had zich voor de inklaring der schutterij reeds als vrijwilliger aangemeld; inv.nr;130 

Nieuwbuur, Johannes, geb. Harlingen 03.07.1805 z.v. Barend en Antje Johannes Wijngaarden; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; van 14.11.1830 tot 13.06.1831 te Den Bosch; 14.06.1831 bij het leger te velde; 31.07.1831 met verlof; 22.08.1831 bij het leger te velde terug; was wegens verlof verhinderd de veldtocht bij te wonen, doch bij het bataljon terug op mars zijnde; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127

Nieuwenhuis,(Nieuwens) Bernardus, (Berend); geb.Schuttrop (Bentheim) 06.03.1797 wonende te Oudkerk, z.v. Gerradus en Geeske Offink; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 2e comp.;inv.nr.127

Nieuwenhuis, Gerrit Boukes geb. Bolsward 25.06.1799 z.v. Bouke en Trijntje de Bruin; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Nieuwhof, Lammert geb. Sneek 22.10.1804 z.v. Wybrandus en Jantje Zandstra; 1e afd., 1e bat.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Nieuwland, Hendrik Klazes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Nieuwland, Johan Pieter; 1e afd., 1e bat. 1e comp.; van 14.11.1830 tot 07.02.1831 te Den Bosch en op deze datum overgegaan naar de 2e Ban; het Metalen Kruis uitgereikt; inv.nr.127;

Nieuman, Atze Pieters geb.plm.1800 z.v. Pieter Pieters te Oostermeer; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp.;31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf  Oostermeer fol.7v;

Nimwegen, Thomas van; geb. Augustinusga 17.06.1804 wonende te Leeuwarden z.v. Johan en Jeltje T. Posthuma; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 21.04.1831 te Den Bosch op welke datum hij werd overgeplaatst naar Leeuwarden; 24.9.1831 bij het leger te velde teruggekomen; door verplaatsing verhinderd de veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127

Nontjes, Jacob Jacobs, 15.03.1831 1e afd., 1e bat., 2e comp., 11.06.1831 naar de 3e comp.; inv.nr.127;

Noodstra, Albert Jacobs; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Nooy, Gerrit Thijmens geb.ca. 1798 z.v. Thijmen Hendriks Nooy te Echten; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol.20;

Nooy, Hendrik Hendriks geb.ca. 1803 z.v. Hendrik Hendriks Nooy te Echten; 05.08.1831 wegens ernstige ziekte het leger verlaten en die datum naar het hospitaal gebracht; 23.09.1831 bij de comp. aangekomen; Metalen Kruis toegekend; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf fol.130;

Noordbeek, Harmen Martens geb.Oldeboorn 24.07.1811 z.v. Marten Harmens Noordbeek en Wytske Jacobs Douma; vrijwilliger  2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Oldeboorn fol.47v;  

Noordenbroek, Pieter geb. Leeuwarden 19.09.1809 z.v. Nicolaas en Hinke de Vries, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1e afd., 1e bat., 6e comp. inv.nr.127 en 128;

Noordhof, Ale Sjoerds, korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Noppert, Jacob Hendriks geb. Wille (?) 25.01.1798 wonende te Joure, z.v. Hendrik Jacobs en Aaltje Klazes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Norberhuis, Uulke Cornelis, geb. Nes (Ameland) 04.06.1805 z.v. Cornelis Hendriks Norberhuys en Reinik Johannes; 2e afd., 2e bat.; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot d.d.

13.07.1832; inv.nr.131;

Norbruis (Noordbruis), Johannes .geb. Harlingen 18.02.1804 z.v. Hendrik en Femke de Bruin;  1e afd.; 1e bat., 2e comp.;  inv.nr.127;

Northraven, Jan; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Nortraven, Lykele, korporaal, plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Noteboom, Anne Andries, 1e afd., 2e bat.; 05.05.1831 in het korps bij het leger te velde aangekomen; 28.07.1831 uit de dienst ontslagen; inv.nr.128;

Numan, Tabe Roels; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129