Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter P

Opmerking:

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Pabst, Johannes Philippus; vrijwilliger, kapitein 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Paëhlig, J.H. wonende te Sneek, kapitein 1e afd., 1e bat; onderscheiding wegens 15-jarige dienst als officier; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek (NB niet op lijsten inv.nr.127)

Pais, Benjamin geb. Amsterdam 03.06.1803 wonende te Harlingen, z.v. Joseph en Racheltje Jacobs; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Palstra, Taede Sjoerd geb. Oudega (W.) 28.03.1801 z.v. Sjoerd Gerbens en Trijntje Pieters Hoekstra; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Pamboer, Gerben geb. Sneek 12.07.1804 z.v. Homme en Jeltje Lammerts; 1e afd., 1e bt., 5e comp.; van 06.12.1830 tot 12.07.1831 te Den Bosch; van 02 tot 27.07.1830 met verlof; van 06 tot 28.08 in het hospitaal te Amsterdam en vandaar bij de comp. te Den Bosch terug; door ziekte verhinderd de veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127;

Panbakker, Klaas geb. Harlingen 13.07.1794 z.v. Marten en Baukje Sytzes; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook bij het 2e , 5e en  24.02.1832 het 6e bat.; inv.nr.128;

Panhuis, Pieter geb. Leeuwarden 25.12.1809 z.v. Egbert en Rinske Driesten; vrijwilliger 1e afd., 1e bat.,1e en 4e comp.; 16.04.1831 overgegaan naar de comp.kanonniers van het 1e bat.;  inv.nr.127; ook bij de 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Panneman, Adrie Adrianus; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Papjes, Pieter Tjebbes geb. Terband in 1803 wonende te Luinjeberd z.v. Tjebbe Johannes en Trijntje; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat. artillerie schutterij; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Pas, Jan, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 01.04.1831 overgegaan naar de comp. kanonniers van het 1e bat.; inv.nr.127;

Pasveer, Jan Alles geb. Nijehaske 04.06.1804 z.v. Ale Jans en Simontje Taconis; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Pasma, Eeltje Jacobs; 1e afd., 2e bat.,; bij het leger te velde; 22.06.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128

Pasma, Fokke geb. Sneek 25.11.1805 z.v. Sybout en Jan Fokkes, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1comp.; 07.11.1831 overgegaan naar de 2e comp.; inv.nr.127

Pasma, Jan Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Patrouille, Sybren; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 

Paulusma, Willem Sakes geb. Bergum 02.11.1804 z.v. Sake en Jeltje Willems; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Paus, Jouke Sytzes geb. Joure 08.02.1801 wonende te Nijhuizum z.v. Sytze Sjoerds en Grietje Scheltes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Peereboom, Jan Martens,geb.Oldemarkt 29.06.1807 z.v. Jan (?) en Ferdina (?) Havermans; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.;inv.nr.127; 

Perfect, Roelof Hendriks; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Perquin, Jan Berends; 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Perk, Hendrikus, geb. Weerbte Munsterland (?) 25.12.1792 z.v. Willem en Tekela Dreesman; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd., Friese Schutterij; inv.nr.127 en 128;

Persijn, Jacob, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127

Persijn, Tjebbe Willems, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 4e comp.'inv.nr.127;

Petit, Abel Pierre, vrijwilliger, kapitein; jan 1831 tot sept.1834; ridder MWO 4e klasse; was 2e luitenant bij de Oostindische troepen; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132; 

Petit, Johan Lodewijk (Louis), geb.Leeuwarden 22.02.1814  z.v. Joseph en Maria Boshuyer; vrijwilliger 1e afd., 1e bat.,1e comp.; van 27.12.1830 tot 20.03.1831 in het civil hospitaal (Den Bosch ?); 06.08.tot 08.09.1831 in het civiel hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127; tr. Leeuwarden 22.05.1842 Catharina Beurs; 

Pied, Arnoldus Wassenbergh du geb.Leeuwarden 27.11.1807 wonende te Sneek en Heerenveen, z.v. Jacobus en Clarisje Maria Wassenbergh, vrijwilliger; sergt.majoor 1e afd., 1e bat., 3e comp.; van 14.11.1830 tot 14.06.1831 te Den Bosch op welke datum hij bij het leger te velde was; 23.07.1831 naar het hospitaal; 16.08.1831 bij het leger te velde terug; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; Metalen Kruis verleend wegens november 1830; inv.nr.127; thesaurier-secretaris van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;

Piekeboer, Albert Koenes geb. ca. 1801 z.v. Koene Alberts Piekeboer te Donkerbroek;  2e afd., 1e bat., 5e comp.; broer van Koop Koenes Piekerboer; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 50v;

Piekeboer, Koop Koenes geb. ca. 1805 z.v. Koene Alberts Piekeboer te Donkerbroek; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr. 130; Raf Oosterwolde fol. 60v; 

Peacock, David Gerardus, vrijwilliger, vaandeldrager, ridder MWO 4e klasse; 2e afd. 12 bat., inv.nr.132

Pieksma, Pieter Ymes geb. IJlst 27.01.1804 wonende te Hidaard z.v. Yme en Beitske Pieters Dijkstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Piersma, Sebastiaan, geb. Leeuwarden 28.07.1804 z.v. Dirk en Johanna van Linge; vrijwilliger, schutter Friesche Schutterij, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat., gewezen 1e  en 4e comp.van het 2e bat., geen straf;  rapport opgemaakt te Beest, 31 juli 1832;heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen; lafhartig gedrag; is weggelopen en drie dagen weggebleven; is terug gekomen doch verdient niet het kruis te dragen; inv.nr.128;

Pietersen, Ids Pieters; wonende te  Hindeloopen, z.v. Pieter Frederiks Pietersen en Hid Sytjes; gehuwd met Lykel Tymens Talhou; overl.Den Bosch 12.05.1832 oud 34 jaar; doorgaand slecht gedrag door dronkenschap; zal evenwel bij verbetering van zijn gedrag aanspraak op het Kruis kunnen maken; voorwaardelijk van de voordracht afgeschreven; inv.nr.130 en 131;

Pijlman, Andries Hendriks; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Pijlman, Harmen Jans geb. Havelte 06.11.1797 wonende te Oudehaske z.v. Jan en Harmke Harmens Groen; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; 224.05.1832 ontslagen; broer van Hendrik Jans Pijlman; inv.nr.131;

Pijlman, Hendrik Jans geb. Havelte 13.02.1800 wonende te Oudehaske z.v. Jan en Harmke Harmens Groen; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; broer van Harmen Jans Pijlman; inv.nr.131;

Pijnakker, Jan Kornelis geb. Kollum 02.08.1807 z.v. Kornelis en Neeltje Eelkes; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 07.10.1834 uit de dienst ontslagen door inlijving van de geremplaçeerde E.Pijnakker ( = Eelke Pijnakker zijn broer ?) inv.nr.129;

Pijpker, Hendrik Jacobs geb. Oudeschoot 26.05.1804 wonende te Terband z.v. Jacob Sakes en Trijntje Hendriks Woudstra; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr. 131;

Pit, Jan Remmelts; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130

Plaats, Wybren Hendriks; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Plantema, Gerrit Hendriks geb. ca. 1802 z.v. Hendrik Sjoeks Plantema te Engwierum; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.130; Raf Ee fol. 8; Staatscourant;

Plantinga, Fedde Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Plantinga, Jurre; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te veld; 02.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Plantinga, Sikke Pieters; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Plaske, Jan Haayes geb.Hollum (Ameland) plm.1800 z.v. Haaye Gisberts Plaske en Hilke Jans; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van Sjouke Hayes Plaske; inv.nr.129

Plekker, Gerrit Oenes, geb.Leeuwarden, 14.02.1805 z.v.Oene en Klara van der Vorm;  1e afd. 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127

Ploeg,  Abelius van der, geb.Leeuwarden 02.09.1812 .z.v. Jarig en Aaltje Lycklama, wonende aldaar; vrijwilliger, 2e luitenant; 2e afd., 2e bat.; vesting Den Bosch; Tiendaagse Veldtocht; nov.1830 1e afd., 1e bat. 1e comp.; Friese Schutt., 1830 en 1831; 1832 overgenomen door de 2e afd., 1e bat. en gediend tot aan de ontbinding; ook genoteerd onder nr.19 bij de 1e afd., 1e bat., inv.nr.127 en 128

Ploeg, Albert van der, geb. Harlingen 29.111.1809 .v. Teye en Elisabeth Smal; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr. 127;

Ploeg, Bauke Pieters van der, geb. Oenkerk 15.10.1801 wonende te Tietjerk z.v. Pieter Philippus van der Ploeg en Trijntje Hendriks van der Kooi; sergeant 1e comp. 1e afd., 3e bat. 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr 129 en 94; 

Ploeg, Bokke Watzes van der, wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat.; 4e comp.; slecht gedrag; inv.nr.128; Sannes;

Ploeg, Dirk van der, geb. St.Annaparochie 05.04.1812 wonende te Leeuwarden, z.v. Lourens en Jetsen Feenstra; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Ploeg, Doen Doens van der, geb. Anjum 03.06.1804 wonende te Oldeboorn z.v. Doen Jurjens van der Ploeg  en Geertje Klazes; tamboer 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Hallum fol. 10v;

Ploeg, Folkert Folkerts wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes

Ploeg, Foppe Dirks; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Ploeg, Freerk Eetzes geb. Holwerd 20.10.1800 z.v. Eetze en Maaike Jans; 1eafd.,3e baat., 5e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; van 29.10.1833 tot 11.01.1834 in de ziekenzaal te Bergen op Zoom; 12.01.1834 op mars naar het depot van het 7e regt.inf.te Zwolle om uit de dienst ontslagen te worden; reisgeld ontvangen tot Breda; inv.nr.129

Ploeg, Teunis Jacobs geb. Opeide (Gr.) 24.12.1799 wonende te Hardegarijp, z.v. Jacob en Trijntje Fokkes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 24.02.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Ploeg, Tjerk Wiegers geb. Akkerwoude 20.06.1800 wonende te Damwoude z.v. Wieger en Tietje Tjerks; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden;06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Ploegsma, Pieter Wiltjes; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Poede, Willem; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Poelstra, Date Arjens, geb. Kollum 19.08.1795 z.v. Arjen Cornelis Poelstra en Grietje Dates te Kollum; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Kollum fol.45v;

Poelstra, Douwe Johannes geb. 06.12.1804 z.v. Johannes en Hinke Kooistra, korporaal 1e afd., 3e bat., 1e comp., inv.nr.94;

Poelstra, Jan Sybens; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Pol, Gerrit Jacobs geb. Idskenhuizen 21.02.1804 wonende te Tjalleberd zv. Jacob Gerrits en Pietje Tjeerds Haarsma (?); 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Pol, Gerrit Cornelis; 1e afd., 3e bat, 4e comp.; maart 1831  bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Pol. Gerrit Jeltes van der, geb. Leeuwarden 25.10.1790 z.v.Jelte Abes van der Pol en Coba Jans; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Poll, Regneris Petrus van der geb.ca. 1800 z.v. Pieter Reitzes van der Poll te Oldeholtpade; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.70v; 

Pol. Sipke Taekes van der; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Polack, Aron Salomons, geb.Hindeloopen 15.03.1805 z.v. Salomon en Racheltje, wonende te Leeuwarden 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127; 

Polack, Marcus Salomons; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Polen, Barend Hanses geb. Bolsward 29.06.1797 z.v. Hans Jacobs en Nieske Barends Broekhuizen; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Polen, Johannes van, geb. Bolsward 26.06.1811 z.v. Obbe en Annigje Lieuwes; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 01.11.1832 hoornblazer;  inv.nr.127;

Pollema, Tjeerd Simons geb. Arum 13.04.1802 z.v. Symon Jan en Baukje Piers; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Polma, Beeuwe Reins geb. ca. 1801 z.v. Rein Lammerts te Warns; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Stavoren fol.73v; 

Polsma, Jouw Lieuwes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Polstra, Lieuwe Jacobs geb. Bolsward 31.051805 wonende te Exmorra z.v. Jacob Hendr. en Wiggeltje Reintjes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Pompstra, Jacob Jans geb. Burum 12.12.1805 z.v.Jan en Jeltje Sjaarda, 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1830; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 99;

Pompstra, Jitze Pieters; geb. Burum 10.01.1802 wonende te Damwoude, z.v. Pieter en Jantje Hendriks; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Pool, Haye Harmens geb.ca.1805 z.v. Harmen Jannes Pool te Bakkeveen; 2e afd., 1e bat., 2e comp.;  broer van Klaas Harmens Pool; inv.nr.130

Pool, Freerk Jaspers; geb.Drachten 15.12.1791 z.v. Jasper en Aukje Jurjens; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; na dien korporaal 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 94;

Pool, Hendrik Jacobus geb.ca.1804 z.v. Jacobus Wiebes overl. en Sjoukje Jans in de Noorderdrachten;  1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Drachten dl.1 fol.114;

Pool, Johannes Alles, geb.omstr. 1805 z.v. Alle Minderts en Trijntje Jochums; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; overleden hospitaal Den Bosch 30.06.1831 oud 28 jaar; inv.nr.131; BS Opsterland overl.akte 1832 blad nr.6;

Pool, Klaas Harmens geb. ca.1803 z.v. Harmen Wiebes overl. en Sjoukje Jans in de Noorderdrachten; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Drachten dl.1 fol.114v

Pool, Mindert Jacobus geb.ca.1804 z.v. Jacobus Minderts Pool in de Noorderdrachten; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Drachten dl.1 fol.114v;

Poort, Klaas Siedses, geb. Leeuwarden 09.09.1809 z.v. Sieds en Pietje J.Prang; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 3e bat.,1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129;

Poorte, Jan Floris z.v. Floris Jans Poorte te St.Johannesga; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Popma, Sasse Jans. Wirmarsum 08.08.1805 z.v. Jan Sasses en Pierkje Pieters;  geb 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Poppe, Eise Sjerps geb. ca. 1801 z.v. Sjerp Jeeps Poppe te Lemmer; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Lemmer fol. 21v.;

Porte, Berend (Barent) Gerbens geb.ca. 1804 z.v. Gerben Jakobs Porte en Lysbert Nieuwenhuis te Stiens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; broer van Wessel Gerbens Porte; inv.nr.128; Raf Stiens fol. 94

Porte, Hendrik Jochums geb. Jelsum 06.10.1797 wonende te Leeuwarden z.v. Jochum Philippus en Hinke Broers Terpstra; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Porte, Pieter Pieters geb.ca. 1802 z.v. Pieter Jans (overl.) en Marijke Andries te Hallum; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf Hallum fol.52v.

Porte, Wessel Gerbens geb. Stiens 04.09.1800 wonende te Leeuwarden z.v. Gerben en Lysbert Nieuwenhuis, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; broer van Berend (Barent) Gerbens Porte; inv.nr.127;

Post, Folkert Joukes, vrijwilliger, sergeant; jan.1831 tot mei 1839; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132; 

Post, Folkert Wybes geb. Goingarijp 15.08.1804 wonende te Abbega, z.v. Wybe Wybes Post en Geertje Folkerts de Jong; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Post, Heinske Kornelis; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130

Post, Jan Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Post, Tijle, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.76; 27.03.1831 naar het civiel hospitaal; inv.nr.127; 

Posthuma, Dirk Pieters geb. Raard 26.05.1800 wonende te Rauwerd z.v. Dirk Pieters (?) en Sytske Sybrens; sergeant 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Posthuma, Hendrik Gerlofs geb. ca. 1803 z.v. Gerlof Jans en Korneliske Jans Algers te Balk; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Balk dl. 3. fol. 6;

Posthuma, Herre Herres geb. ca. 1804 z.v. Herre Foppes (overl.) en Sieuwkje Thijsses te Makkum; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr. 130; Raf Makkum fol. 1 ( familienaam op de lijst inv.nr.130 als Postma)

Posthuma, Jan Hendriks; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Posthuma, Roel Hendriks geb. ca. 1804 z.v. Hendrik Jans Posthuma te Ureterp; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol. 14v;

Posthumus ( geen verdere persoonsgegevens) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Posthumus, Adrianus geb. Leeuwarden 17.08.1806 z.v. Johannes en Karin Woesthof, korporaal 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 22.10.1831 korporaal; inv.nr.127;  

Posthumus, Aldert Sipkes geb. plm. 1802 z.v. Sipke Sipkes Posthumus; Pieters 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf  Beetsterzwaag fol.49v;

Posthumus, Bote Jetzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Posthumus, Dirk Jans geb. Leeuwarden 12.01.1805 z.v. Jan en Dieuwke Durks, wonende aldaar; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127; familienaam ook gescheven als Postmus

Posthumus, Eeltje, 1e afd.., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.128;

Posthumus, Fokke Wytzes geb. ca. 1806 z.v. Wytze Gosses te Katlijk; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Raf Mildam fol.116;

Posthumus, Hein Ypkes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Posthumus, Hotze Klazes geb.Hantumeruitburen 05.09.1799 z.v. Klaas en Nieske Eldersma; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 08.11.1834 uit de dienst ontslagen;broer van Wybren Klazes Posthumus; inv.nr.129;

Posthumus (ook Postma), Minne Minnes; geb.Workum 06.01.1805 z.v. Minne en Rinsche Hendriks; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Posthumus, Nicolaas, geb. Leeuwarden 09.04.1802 z.v. Johannes en Margaretha Woorthof;  vrijwilliger, 1e afd., 1e bat.,1e comp.; 25.12.1830 veertien dagen met verlof dat wegens ziekte met een maand werd verlengd; 27.02.1832 uit de dienst ontslagen wegens volbrachte 10-jarige dienst; inv.nr.127;    

Posthumus, Pieter Hendriks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Posthumus, Rienk Gerrits geb. Tjerkwerd 18.01.1801 wonende te Bolsward z.v. Gerrit en Antje Kingma; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Posthumus, Sipke, geb. Leeuwarden 20.10.1804 z.v. Johannes en Margaretha Woesthof; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Posthumus, Steven Mathijs geb. Minnertsga 01.09.1793 wonende te Leeuwarden z.v. Mathijs Karels en Anna Gerrits Hoofdmans, vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 3e bat.; inv. nr.127;

Posthumus, Wybren Klazes, geb. Hantumhuizen 30.05.1803 z.v. Klaas en Nieske Eldersma; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen;broer van Hotze Klazes Postumus; inv.nr.129; 

Postma, Aan Gerkes z.v. Gerke Gerkes te Surhuizum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf  Surhuizum fol.55v;

Postma, Abe Abes geb. Harlingen 22.06.1803 z.v. Abe en Tjitske Reins Pettinga; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Postma, Albert Alberts; sergeant 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130

Postma, Anne Alberts, geb. ca. 1804 z.v. Albert Alberts Postma te Oldeholtpade; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Boele Alberts Postma; inv.nr.130; Raf Oldeholtpade 71v; 

Postma, Boele Alberts geb. ca. 1797 z..v. Albert Alberts Postma te Oldeholtpade; 2e afd., 1e bat., 4e comp.;  broer van Anne Alberts Postma; inv.nr.130; Raf Oldeholtpade 71v

Postma, Douwe Taedes geb. Anjum 19.04.1804 wonende te Rinsumageest, z.v. Taede Taedes en Janke Douwes; korporaal 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Postma, Eelke Eelkes geb. Oudega (H.O.N.) 17.12.1807 wonende te Workum, z.v. Eelke Yntes en Grietje Murks; 1e afd., 1e bat., 2e comp., 14.6. tot 24.08.1832 naar het hospitaal; van 09.09 tot 12.9.1832 opnieuw naar het hsopitaal; 14.10.1832 nog eens naar het hospitaal; 14.12.1832 wegens gebrak ontslagen; inv.nr.127;

Postma, Gerrit Rinzes geb. Kollum 18.11.1804 z.v. Rinze en Johanna Gerrits; korporaal 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Postma, Gosse Folkerts; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Postma, Harmen Ages geb. Dedgum 21.09.1803 z.v. Age Harmens en Trijntje Koops; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Postma, Homme Hommes geb.Deersum 16.08.1801; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Postma, Jacob geb. Dokkum 14.02.1804 z.v. Gosseling en Idsche Jacobs; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Postma, Jacob Martens geb. Woudsend 29.11.1804 wonende te Kimswerd z.v. Marten Nannes en Sjoukje Jacobs; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Postma, Jacob Pieters; 1e afd., 2e bat., 5e comp. bij het leger te velde; 02.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Postma, Jan Jacobs; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Postma, Jan Jans; sergeant 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Postma, Johannes, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 2e 11.06.1831 naar de 3e comp.; van 14.11.1830 tot 14.06.1831 te Den Bosch op welke datum bij het leger te velde; 21.06.1831 naar het hospitaal; 16.08.1831 bij het leger terug; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127; 16.11.1831 voor de krijgsraad en bij vonnis van 06.12.1831 veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf; inv.nr.43 nr.205; 

Postma, Johannes Johannes geb. Franeker 20.10.1799 wonende te Harlingen z.v. Johannes en Johanna Willems; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Postma, Karel J. wonende te Sneek; 1e afd., 1e bat.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek;

Postma, Keimpe Harmens wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat.,1e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128; Sannes;

Postma, Meindert Erasmus geb. Makkum 15.01.1800 z.v. Erasmus Erasmus en Hieke Meinderts; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; 19.03.1832 uit het kwartier vermist; 24.03.1832 in de gemeene Vechel overleden; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot d.. 13.07.1832; inv.nr.131;

Postma, Obe Minzes geb.Arum 31.08.1804 z.v. Minse Obes Postma en Akke Ages Dijkstra; overl. Utrecht 06.04.1832 oud 27 jaar; sergeant 2e afd., 2e bat, 2e comp.; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot op 13.07.1832; inv.nr.114 en 132;

Postma, Obe Sybes geb. 20.02.1796 z.v. Sybe Obes en Antje Gerrits; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; 16.11.1832 5e comp.; inv.nr.114;

Postma, Pier Roelofs geb. ca. 1805 z.v. Roelof Roelofs Postma te Makkinga; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 48; NB komt op de lijst voor als Posthumiest;

Postma, Piet Hein; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; is van zeer slecht gedrag en dronkaard in de ergste graad; inv.nr.130;

Postma, Pieter geb. Stroobos 12.05.1781 wonende te Sneek z.v.Lippe en Grietje Pieters, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Postma, Pieter A.; plaatsvervanger 1e afd., 3e comp., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Postma, Pieter Baukes; korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Postma, Pieter Hein, geb.Pingjum 02.11.1808 z.v. Hein Baukes en Rinske Pieters; is van aanhoudend slecht gedrag en een dronkaard; extract uit het strafboek gevoegd bij de aanvraag; heeft zich bij de Tiendaagse Veldtocht goed gehouden; niet bekend of Metalen Kruis werd toegekend; inv.nr.131;

Postma, Pieter Jilderts; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;; inv.nr.128

Postma, Ritske Ritskes; geb. Visvliet 14.01.1806 wonende te Burum z.v. Gerrit (?) en Geeske Feikes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Postma, Rindert Everts; geb.Buitenpost plm. 1805 z.v. Evert Rinders en Grietje Wytzes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Postma, Sierd Sierds; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Postma, Sjoerd Melles; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Postma ( ook Postmus), Sjouke Wytzes, z.v. Wytze Freerks Postmus en en Maayke Riemers te Buitenpost; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Postma, Tjalling Martens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Postma, Wytze W.; 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Postma, Willem Jilderts; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Postma, Wilt Roelofs geb. ca. 1800 z.v. Roelof Roelofs Postma te Makkinga; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 48;

Postma, Willem Willems geb.ca.1798 z.v. Willem Willems Postma te St.Johannesga; korporaal 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Postmus, Andries, geb. Leeuwarden 02.11.1809 z.v. Jilles en Antje Koopmans; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 19.03/0104.1831 in het civil hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127;

Pot, Tjeerd Alberts wonende te Vrouwenparochie, korporaal  daarna sergeant 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Potgieter, Andries, geb.Leeuwarden 27.09.1798 z.v. Cornelis en Trijntje Wiersma; plaatsvervanger; 04.10.1831 in dienst gesteld voor Stephanus van der Meulen; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.172;

Potma, Bonifacius te Sneek  z.v. Marten Eelderts en Jantje Bonifacius gehuwd met Gerritje Dijkstra; 1e afd., 1e bat., 1e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Potma, Ruurd Ofkes; geb. Sneek 09.10.1801 wonende te Bolsward, z.v. Ofke en Afke Jacobs; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;  

Potma, Thijs geb.Sneek 01.04.1805 z.v. Dirk en Jantje Thijsses,  1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Pottebakker, Sytze, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.92; inv.nr.127;

Poutsma, Anne Tjipkes geb. Lioessens 16.02.1804 wonende te Nes (WD) z.v. Tjipke en Maaike Annes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van Jurjen Tjipkes Poutsma; inv.nr.129;

Poutsma, Jurjen Tjipkes geb. Lioesens 08.06.1801 wonende te (Ooster)Nijkerk z.v. Tjipke en Maaike Annes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; juli 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden;broer van Anne Tjipkes Poutsma; inv.nr.129;

Poutsma, Pieter Douwes van geb. Leeuwarden 18.02.1810 z.v. Sieds Pieters en Anne van Poutsma; vrijwilliger, 2e luitenant 1e afd., 3e bat., 2e comp.; klein staf; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 91; 

Prakken, Jelle Jans geb. ca. 1801 z.v. Jelle Geerts Prakken te Steggerda, 2e afd., 1e bat., inv.nr.130; Raf Noordwolde fol.72;

Prikkel, Gerardus Gerrits geb. ca. 1806 z.v. Gerrit Prikkel en Fimke Eernst (overl.) te Hindeloopen; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr. 130; Raf Hindeloopen fol. 5 en Balk dl.3 fol.119;

Prins, Adam Antoni; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Prins, Hendrik Annes; sergt.majoor 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Prins, Jacob Johannes geb.plm. 1797 z.v. Johannes Doekes te Birdaard; Pieters 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Rinsumageest fol.56; 

Prins, Jan geb. Groningen 28.04.1802 wonende te Harlingen z.v. Harmen en Marga Donga; 1e afd., 1e bat.,2e comp.;  inv.nr.127;

Prins, Romke Sjoerds; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Prins, Sjoerd Kornelis geb.ca. 1806 z.v. Kornelis Martens Prins te Bakkeveen; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Lippenhuizen fol.70

Prom, Pieter Thomas geb. Compagnie 09.03.1802 wonende te Oudehaske z.v. Thomas en Ansje Jans; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Pronk, Jacob Nammes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Prosje, Gerrit Jans wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128; Sannes;

Prosje, Sierk Siebrens wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Pruffer, Bernardus Fredriks geb. Franeker 17.10.1805 z.v. Fredrik en Trijntje Bachra, tamboer, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; broer van Johan Frederiks Pruffer; inv.nr.127

Pruffer, Johan Frederiks geb. Franeker 02.10.1798 z.v. Frederik en Trijntje Bachra; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; broer van Bernardus Frederiks Pruffer; inv.nr.127;

Pruidon, Pieter geb. Groningen 28.08.1792 wonende te Leeuwarden z.v. Sevatius en en Petronella Scheen (?), vrijwilliger, korporaal Friesche Schutterij, 2e brigade, 1e afd., 1e bat., gewezen 1e comp.van het 2e bat.07.08.1832 naar de 5e comp.;  10.01.1831 tot 28.04.1831 te Den Bosch; 29.04.1831 bij het leger te Velde; 02.08.1831 naar het hospitaal te Eindhoven; gunstig advies van de bat.kommandant en onderscheiding toegekend; o6.11.1831 à la suite bij de 2e comp. van het 1e bat. afkomstig van de 1e comp.; 15.12.1831 naar het hospitaal; nv.nr.127 en 128;

Pruimen, David Johannes van, geb.Workum 17.12.1799 z.v. Johannes en Sybrigje Pieters; 1e afd., 1e bat., 6e comp. inv.nr.127;

Punter, Jetze Jans geb. ca. 1800 z.v. Jan Hendriks Punter te Vinkega; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 71v;

Punter, Simon Feyes geb. Gouw 08.07.1804 z.v. Feye Jans en Pietertje Feddes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;