Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter R

Opmerking:

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld:  Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz.

 

Raadsveld, Willem Freerks geb.Echten 18.10.1803 wonende te Nijehaske z.v. Freerk Arends en Froukje Willem van der Tempel; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Radema, Sjouke Rommerts geb. Wijnaldum 26.03.1802 wonende te Midlum z.v. Rommert Bouwes en Trijntje Ages; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Rademaker, Reinder, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Radersma, Pieter Jans; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Radersma, Sjoerd, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Radsma, Jelte Minnes geb. Harlingen 01.02.1805 wonende te Leeuwarden z.v. Minne en Grietje Joekes Bierma, 1e afd. 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127 (zie website); 

Ram, Arend Jans de, mogelijk geb.Vinkega 25.08.1802 z.v. Arend Jans en Jantje Martens Douwma; 2e afd., 1e bat., 2e en 4e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie; van 05.07. tot 26.08.1831 in het hospitaal te Den Bosch; niet in het veld geweest; inv.nr.130;

Ramkema, Jacob Hommes geb. ca. 1804 z.v. Homme Jacobs Ramkema te Lemmer; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Lemmer fol.29v; 

Rameau, Jacobus Gijsbertus geb. Leeuwarden 07.04.1807 wonende te Workum z.v. Theodorus Louis Bruno en Cornelia van Keller; 2e luitenant kleine staf 1e afd., 3e bat.; inv.nr.94

Rappé, Cornelis Antoons, geb. Leeuwarden 13.09.1797 z.v. Anthoon en Froukje Cornelis plaatsvervanger voor A.P.van der Veen, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 01.01.1834 vervanger door A.P.van der Veen; inv.nr.129 en 94;

Ras, Hendrik geb. Leeuwarden 25.12.1812 z.v. Willem en Maria North, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 14.05.1832 gedetacheerd bij de Groninger Jagers; inv.nr.127; 

Ras, Christiaan Hendriks; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Ras, Pieter Freerks geb. Siegerswoude 10.09.1805 wonende te Hieslum z.v. Freerk Pieters en Roelofje Jans; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Ras, Roelof Hendriks geb.Sneek 25.11.1792 overl.27.01.1862 z.v. Hendrik Ras en Antje Roelofs; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Tresoar Raf Sneek fol.151; GN 1993 b

Raschen, Hermanus geb. Harlingen 13.12.1802 z.v. Albertus en Trijntje Vettevogel, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Ratelaar, Johannes Kornelis, geb. omstr. 1792 z.v. Cornelis Berends en Klaaske Jacobs te Gorredijk; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie; 01/23.08.1831 in het hospitaal te Den Bosch; 28.04.1832 als deserteur afgevoerd;  inv.nr.130; Raf Gorredijk folio 41v

Ratsma ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Wüpperman als Rotsma;

Ratsma, Klaas Annes,  geb. Workum 13.03.1811 z.v. Anne en Nieske Ruurds; 1e bat., 1e bat., 1e comp.; . 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd., Friese Schutterij;  inv.nr.127 en 128; 

Ratsma, Jelte, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Rauwerda, Herre Melles geb. Rauwerd 2.09.1802  z.v. Melle Aukes Rauwerda en Grietje Klazes; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Rauwerd fol. 20v;

Rauwerda, Sytze Melles geb. Rauwerd 03.10.1806 z.v. Melle Annes en Grietje Klazes Rienstra; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Reekers, Johannes Jans geb. ca. 1802 z.v. Jan Hendriks Reekers en Baukje Gerardus Pluim; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; broer van Pieters Jans Reekers; inv.nr.130; Raf Balk dl. 2 fol54v 

Reekers, Pieter (Petrus) Jans geb.Bakhuizen 18.09.1792 z.v. Jan Hendriks Reekers en Baukje Gerardus Pluim; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; 01.04. tot 12.06.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie; 01.08.1831 2e brigade van de 3e divisie; 02.08.1831 naar het hospitaal te Den Bosch en 24.09.1831uit 's rijks hospitaal te Utrecht; broer van Johannes Jans Reekers; inv.nr.130;

Rees, Cornelis van, geb. Franeker 19.01.1802 z.v. Boudewijn en Anna Izing; vrijwilliger, fourier, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 24.01.1832 als 2e luitenant naar de 1e afd., 2e bat.; inv.nr.127;

Regnery, Johannes Pieters geb. Heerenveen 18.12.1802 wonende te Bolsward z.v. Pieter en Akke van der Veen, sergeant 14.08.1832 gedegradeerd tot schutter, 1e afd., 1e bat., 3e comp. en 2e bat., 2e comp.; 18.08.1832 ontslagen en vervangen door zijn broer Fokke Pieters Regnery; inv.nr.127 en 128;

Regnerus, Teunis Douwes te Oosternijkerk; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; 07.08.1831 gewond in het gevecht bij Kermpt; Cannegieter;

Reiding, Aan Sytzes; geb.Drachten 18.07.1808 z.v. Sytze Fokkes en Hebbeltje Veenstra; vrijwilliger, 1e luitenant 1e afd., 3e bat., 2e comp. en klein staf; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Reiding, Wybe Gerbens z.v. Gerben Reids en Sijke Brandsma; fourier 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Reidinga, DouweFeyes geb. Oudega (Sm) 2.09.1803 wonende te Garijp z.v. Feye en Antje Klazes, broer van Klaas Feyes Reidinga; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Reidinga, Klaas Feyes; geb. Oudega (Sm.) 02.07.1801 wonende te Garijp; z.v. Feye en Antje Klazes, broer van Douwe Feyes Reidinga; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129;

Reifert, Jan Joseph; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.172; inv.nr.172;

Reinders, Evert Joekes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Reinders, Jan Jans geb. ca. 1802 z.v. Jan Jans Reinders te Haule; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr. 130; Raf Oosterwolde fol.9;

Reindersma, Reinder Willems geb. ca. 1804 z.v. Willem Reinders Reindersma te Ureterp; 2e luitenant 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol.35

Reinhart, Henrikus, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.88; inv.nr.127;

Reinhart, Karel geb. Leeuwarden 23.071798 z.v. Salomon en Henderina Schollenberg; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Reis, Hendrik Hendriks geb.Dokkum 20.04.1799 z.v. Hendrik en Gerritje Jans; plaatsvervanger,  1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 28.10.1834 vervangen door zijn principaal Hiemstra;  inv.nr.129

Reiziger, Gerard; sergeant 1e afd., 1e bat., 2e comp.; van 14.11.1830 tot 15.02.1831 te Den Bosch; de 15.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban en naar Leeuwarden vertrokken;  uit de dienst ontslagen; het Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Reiziger, Klaas; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Reissink, Tobias, treinsoldaat 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Reidsma, Fetze Tjallings; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131

Reitsma, Albert Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Reitsma, Berend Abeles, z.v. Abele Berends te Kooten; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Reidsma, Folkert  geb. 15.04.1800 echter RK dp. Warga 13.04.1800 wonende te Leeuwarden, z.v. Feyte Meynses en Antje Folkerts; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Reitsma, Jacob Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; overl. 's Hertogenbosch 17.5.1832 oud 26 jaar, ongehuwd; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; BS Leeuwarderadeel 1832 blad nr.17;

Reitsma, Jan A.; 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Reitsma, Jelle Taekes geb. Hallum 07.03.1793 z.v. Taeke en Baukje Sipkes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Reitsma,  Sied Teyes; korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 11.04.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Renandel, Paul Antoine de la Valette, vrijwilliger, 2e luitenant; maart 1831 mobiele leger 1e afd., 1e bat., 5e comp. te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Rengenvlies (?), Wiebe Gerrits; korporaal 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Repko,Frederik, geb.Harlingen 25.08.1791 z.v. Jan en Helena Maria Oswald; vrijwilliger, heeft gedurende de diensttijd zwaar tegen de krijgstucht gehandeld, zijn superieuren zwaar beledigd en daarenboven zich veel aan dronkenschap schuldig gemaakt: advies: is onwaardig het Kruis te dragen uit hoofde van zijn slecht gedrag; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127; 

Reuversma, Hans Johannes te Ferwerd z.v. Johannes Hanzes Reuversma en Aaltje Hendriks Vonk; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; 07.08.1831 gewond in het gevecht bij Kermpt; Cannegieter; overl.18.02.1855 oud 80 jaar; BS Ferwerderadeel overl.akte 1885 nr.24;

Reversma, Sierd Hanzes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Reverda, Hillebrand Jobs Berlikum 16 (?).03.1792 wonende te Franeker z.v. Job Sjoerds en Antje Piers;  afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 4e comp.;  inv.nr.127; 

Reviersma, Douwe, vrijwilliger, geb. Leeuwarden 02.03.1791 z.v. Piebe en en Janke van der Wal; 1e afd, 1e bat., 4 comp.; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Reviersma, Lieuwe Douwes, vrijwilliger, hoornblazer; jan.1831 tot april 1839; 2e afd. 1e bat., 1830-1839, inv.nr.132; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Ridder, Aard Willems van der; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Riem, Pieter geb. Harlingen 09.05.1800 z.v. Christiaan en Marijke Wijnalda; 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Riemersma, Auke Pieters geb. IJlst 24.09.1803 wonende te Woudsend z.v. Pieter Jelles en Lolkje Aukes Jongbloed, ; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Riemersma, Jelte Klazes geb. Bolsward 23.11.1791 z.v. Klaas en Lolkje Jeltes, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht (?);11.03.1832 uit de dienst ontslagen;  inv.nr.127, Staatscourant als korporaal;

Riemersma, Riemer Gaeles wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Riemersma, Sikke Dirks geb. Westhem 03.8.1792 wonende te Sneek z.v. Dirk Jelles en Trijntje Pieters Dijkstra; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Riemersma, Waling Gaeles wonende te Vrouwenparochie; korporaal 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Rienstra, Paulus Thomas, geb. Scharnegoutum 26.02.1818 wonende te IJlst .z.v. Thomas en Willemke Johannes; vrijwilliger, tamboer, 1e afd., 3e bat.,1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Rienstra, Sjoerd, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Rietveld, Gerrit Harmens; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Rietveld, Pieter Gerrits geb. Sneek 19.08.1792 z.v. Gerrit en Nikeltje (?) Pieters; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Rijken, Gerardus, treinsoldaat 1e afd., 2e bat.; in.nr.128;

Rijken, Johannes Baptist; 2e luitenant 1e afd., 3e bat., 4e comp.; 10.1830 bij het mobiele leger in garnizoen te Eindhoven en Leeuwarden; inv.nr.129;

Rijfkogel, Lodewijk geb.Leeuwarden 28.08.1812 z.v. Ernst en Wilhelmina Rumff, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127 en 128;

Rijpkema, Sjoerd Hantjes geb. Terhorne 17.09.1805 z.v. Hantje Sjoerds en Antje Gerrits Boetze; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Rijpma, Ulbe Johannes geb. Witmarsum 16.05.1803 z.v. Johannes en Sytske Sjoerds ; 2e luitenant 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Rijpstra, Gerrit Dirks; geb.Bolsward 17.12.1793 z.v Dirk en Dirkje Koopman; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Rijpstra, Pieter Franzen, geb. Blija 27.071815 z.v. Frans en Maaike Hendriks[ vrijwilliger, tamboer, maart 1831 mobiele leger 1e afd., 3e bat., 4e comp. te Leeuwarden; inv.nr.129;

Rijs, Benedictus Sybrens van,geb. Dokkum 26.08.1802 z.v. Sybren en Klaske Aukes Blauw, fourier, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127;

Riewald, Marten, korporaal; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 26.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij wegens gebreken is ontslagen; volgens andere lijst: tot 24.04.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; 02.12.1831 weer bij het leger te velde aangekomen; het Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Rikkers, Eerde Pieters geb. Harlingen 06.01.1809 z.v. Pieter en Hiltje Minnes Gleibakker, vrijwilliger, tamboer 01.10.1832 hoornblazer, 1e afd., 1e bat., 3e comp., 1830-1839; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Rikse, Willem; vrijwilliger, sergeant 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128; 

Rindertsma, Klaas Rinderts; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; afhartig gedrag; inv.nr.128;

Rindloop, Frederik Johs., vrijwilliger, tamboer; jan.1831 in dienst gekomen en 18 febr.1831 ontslagen; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132;

Ringer, Jan Meinderts; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Ringma, Sybe Heerkes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Ringnalda, Johannes; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 26.05 1831 te Den Bosch op welke datum hijwegens gebreken  is ontslagen; het Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Ringnalda, Wybe Rinzes, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Ringnalda, Willem Gerrits; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Ringsma, Ulbe geb. Harlingen 23.09.1793 Hendrik en Antje Fransen; z.v. 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Rinia, Arjen Cornelis; 1e afd., 2e bat.,5e comp.;  inv.nr.128;

Rinking, Jan geb. Bolsward 12.11.1801 wonende te Franeker z.v. Gerrit en Jetske Eisma; 1e afd., 1e bat., 5e comp. 23.05.1832 vervangen door Roelof van der Molen; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 23.05.1832 vervangen door Roelof van der Moleninv.nr.127;

Rinsema, Louw Egbert geb.plm.1807 te Boornbergum z.v. Louw Egberts en Jitske Jans; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Rinsma, Marten Harmens; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Rinsma, Robijn Sytzes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Rinsma, Sible Sjoerds; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Ripke,  Frederik schutter Friesche Schutterij 1e Afd., 1e bat. der Friesche Schutterij; hebbende zich zeer dikwijls aan dronkenschap schuldig gemaakt en verdient het kruis niet; de volgende straffen opgelegd; 27.10.1831 3 dagen provoost wegens dronkenschap; 29.12.1831 3 dagen provoost wegens dronkenschap; 30.01.1832 8 dagen provoost wegens dronkenschap; 03.02.1832 4 dagen provoost wegens het beledigen zijner meerdere; 13.02.1831 8 dagen provoost wegens dronkenschap in dienst; 11.04.1832 8 dagen provoost om de andere dag water en brood wegens liederlijkheid en dronkenschap; 26.06.1832 4 dagen politiekamer wegens dronkenschap;  inv.nr.127;

Rippers, Godefriedus Stoffel geb. Makkum 1800 z.v. Christiaan Rippers en Antje Pieters; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Rispens, Jan Jans geb. Spannum 31.01.1801 z.v. Jan Reinders en Janke (Jaaike) Jans Schuringa; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; broer van Jelle en Taede Jans Rispens; inv.nr.131;

Rispens, Jelle Jans geb. Spannum 30.01.1805 wonende te te Tzum z.v. Jan Reinders en Janke Jans Schuringa ; diende als schutter bij de Mobiele Friese Schutterij 3e divisie, 1e brigade; 1e afd., 2e bat., 5e comp. ; 07.08.1831 gekwetst in het gevecht te Kermpt en opgenomen in het ambulant hospitaal; overleden; geen overlijdensakte gevonden; broer van Jan en Taede Jans Rispens; inv.nr. 128; Cannegieter;

Rispens, Taede Jans geb. Spannum 17.01.1799 wonende te Tzum z.v. Jan Reinders en Janke Jans Schuringa;  Friese Schutterij 3e divisie, 1e brigade, 1e afd., 2e bat., 5e comp.; 07.08.1831 gekwetst in het gevecht bij Kermpt;. 03.02.1832 overl. in het hospitaal te 's Hertogenbosch, oud 33 jaar, ongehuwd; broer van Jelle en Taede Jans Rispens; inv.nr.128; Cannegieter; BS  Franekeradeel overl.akte 20.08.1832 nr.11;

Roo, Thomas de, geb. Dordrecht 03.04.1790 wonende te Leeuwarden, z.v. Jonas en Johanna Oortzang (?)vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Robert, Johannes, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 13/21.05.1831 in het civiel hospitaal te Den Bosch; 08./23.08.1831 in hetzelfde hospitaal; inv.nr.127

Roode, Sytze Jans geb. Makkum 31.07.1800 z.v. Jan Jans Roode en Magdalena Jacobs ; korporaal 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Rodenburg, Albert, geb. Sneek 06.09.1814 z.v. Jelle en Lutske Gongrijp vrijwilliger 1e afd., 2e bat., 1e en 4e comp., inv.nr.127 en 128;

Rodenburg, Jacobus, vrijwilliger, sergeant; jan.1831 tot de ontbinding;

Rodenhuis, Ybele Sytzes, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Rodenhuis, Jelle, geb.Leeuwarden 09.02.1805 z.v. Jacob en Elizabeth Jelles; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127; vaandeldrager van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie; aldaar vrijwilliger, sergeant met een diensttijd van 1831-1839;

Rodenhuis, Johannes Frederikus; geb. Leeuwarden 10.01.1794 z.v. Leendert en Dorathea Mulders; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.129;

Rodenhuis, Lykele Sjoukes wonende te Vrouwenparochie; korporaal 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Roek, P.J.de, (geen verdere persoonsgegevens bekend) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld in de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Roodhof, Harmen Reins geb. Scharren (= Scharl? volgens overl.akte te Langweer) wonende te Gaastmeer z.v. Rein Lammerts en Baukje Jelles; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Roeda, Foppe Durks; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Rohlée, Johannes geb. Leeuwarden 03.07.1812 z.v. Coenraad en Doetje Moms (?), vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 14.05.1832 gedetacheerd bij de Groninger Jagers;  inv.nr.127

Rol, Lieuwe Pieters van der, wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat.,4e comp.; inv.nr.128;  Sannes;

Rolsma, Sjerk Hessels geb. Cornwerd 21.04.1801 wonende te Makkum z.v. Hessel Sjerks en  Jetske Jelles2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Romkes, Taeke geb. Leeuwarden 12.01.1796 z.v. Johannes en Regina Zijlstra, vrijwilliger, 2e luitenant 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131;  1e luitenant; Vesting Den Bosch, Tiendaagse Veldtocht; nov.1830 en 1831 tot aan de ontbinding  1e afd., 1e bat., 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.114 en 132

Rommerts, Hille; 1e afd., 1e bt., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.116; inv.nr.127

Ronda, Jan S., vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1828-1839, inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Ronner, Jan Frederiks, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Ronner, Willem Anthony geb. Dokkum 18.10.1802 wonende Kollum z.v. Anthony en Anna Theresia; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Roock, Johan Diederik de, geb. Oosterend 21.05.1800 z.v. Johan Frederik en Alexandrina Frouljan (?) wonende te Birdaard; 2e later 1e luitenant 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Roopstra, Lieuwe Tjibbes; geb. Leeuwarden 02.08.1801 wonende te Zwaagwesteinde z.v. Tjibbe en Berber Klazes; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Roorda, Jacob 1e luitenant 2e comp. 1e bat., 1e afd.; 01.04.1831 overgegaan naar de artillerie comp.nr.3; inv.nr.127;

Roorda, Taeke Jans geb. Hallum 12.03.1804 z.v. Johannes (!?) Taekes en Jetske Jans Terpstra; 1e afd., 2e bat, 5e comp.09.07.1831 naar de tijdlijke ziekenzaal te Eindhoven; 24.08.1831 uit het hospitaal te Utrecht bij de kompagnie aangekomen; inv.nr.128; 06.01.1834 aangesteld tot korporaal; inv.nr.80;

Roorda, Teunis Alberts; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Roos, Jan Jans; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130

Roos, Jozeph Mathias; geb. Groningen 01.06.1804 wonende te Workum, z.v. Mathias en Rijne(?) Watweer, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inr.127; lid Het Metalen Kruis afd.Workum; 

Roos, Kersjen Hilbrands de geb.plm.1799 wonende op Ameland z.v. Hilbrand Kersjens en Dieuke Pieters; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Roos, Kornelis de, geb. Harlingen 28.10.1806 z.v. Douwe en Antje Wijngaarden; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Roos, Pieter Jans de geb.ca. 1795 z.v. Jan Jacobs de Roos te Rinsumageest; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Rinsumageest fol. 27;

Roos, Sikke Sjoerds de ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Roosma, Lolle Reins; RK doop Makkum 30.03.1799 z.v. Rein Lolkes en Tjetske Jurjens; overl.26.09.1831 te 's Hertogenbosch, oud 26 jaar; 2e afd., 2e bat.; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot d.d. 13.07.1832; inv.nr.131; BS Wonseradeel overl.akte 06.08.1832 blad nr.24;

Rop, Klaas vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Ros, Adam, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naaar de comp.artillerie nr. 114; inv.nr.127;

Ros, Fokke Meinderts, vrijwilliger, tamboer; jan 1831 tot mei 1837; inv.nr.132;

Ros, Jan Klazes geb. Leeuwarden 25.03.1795 z.v. Klaas en Sijke Petrus; plaatsvervanger, korporaal 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Ros, Lammert Tjeerds geb. Tjalleberd 07.01.1799 wonende te Gersloot z.v. Tjeerd Christiaans en Eefje Lammerts Jager; 20.04.1832 uit de dienst ontslagen; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Ros, Linze; 04.12.1830 gedegradeerd van korporaal tot schutter 1e afd. 1e bat., 1e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.25 en 127;

Ros, Sybren Sytzes geb. Murmerwoude 06.09.1800 wonende in de Valom z.v. Sytze en Aalje Sybrens; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Rozeboom, Keimpe geb. Leeuwarden 01.04.1811 z.v. Tijmen en Oona Mattens (?), vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; bij missive van 11.07.1832 van het stedelijk bestuur van Leeuwarden als militair overgegaan naar de 18e afd., infanterie; inv.nr.127;

Rosema, Hedzer Lieuwes geb. Akkerwoude 05.04.1806 wonende te Rinsumageest z.v. Lieuwe en Sytske Kooistra; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Rozen, Johannes, vrijwilliger, tamboer, maart 1831 mobiele leger 1e afd., 1e bat.,5e comp. te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 

Rozenberg, Hendricus Jacobus geb. Leeuwarden 24.02.1795 wonende te Bolsward; z.v. Jacobus en Aaltje Weits, vrijwilliger1e afd., 1e bat., broer van Johannes Jacobus Rozenberg; inv.nr.127;

Rozenberg, Johannes Jacobus geb. Leeuwarden 08.02.1801 z.v. Jacobus Rozenberg en Aaltje Weits; 2e bat., 3e comp.; broer van Hendricus Jacobus Rozenberg; inv.nr.131;

Rozendaal, Berend Hendriks van; 1e afd., 2e bat., 4e comp. ; bij het leger te velde; 14.06.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Rozendal, Berend Piebes van, wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Rozier, Johannes Stephanus geb. Leeuwarden 01.01.1816 z.v. Stephanus en Geeske van der Wal, vrijwilliger, tamboer, maart 1831 mobiele leger 1e afd., 1e bat.,5e comp. te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 

Rosier, Tomas Nutters; 1e bat., 1e afd., inv.nr.127;

Rossum, Johannes van, geb. Leeuwarden 27.06.1777 wonende te Dendermonde, .z.v. Gerardus en Petronella Bruining; vrijwilliger, kapitein; was gepensioneerd 2e luitenant, febr.1831 tot nov.1837; 2e afd. 2e bat., 2e comp. inv.nr.128, 131 en 132;

Rost, Hans geb. Harlingen 11.04.1804 z.v. Hans en Trijntje Wiersma, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Rost, Reint Ernstes geb.ca. 1800 z.v. Ernst Frederik  Rost te Oosterwolde; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 45;

Rouing, Hermanus A.; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Ruardi, Sikke Regnerus geb.omstreeks 1803 z.v. Regnerus Ruardi en Geeske Postma, overl.Baarderadeel 09.12.1837 oud 34 jaar; 2e afd., 1e t., 3e comp.; lafhartig gedrag; het bataljon verlaten uit lafhartigheid en vrees; inv.nr.131; BS Baarderadeel overl.akte 1837 nr.104; 

Ruitenschild, Pieter geb.St.Annaparochie 17.05.1804 wonende te Leeuwarden z.v. Douwe en Rinske Pieters; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis toegekend wegens november 183; inv.nr.127

Ruiter, Dirk Jans geb. Oudehaske  1805  z.v. Jan Wiegers Ruiter en Trijntje Lammerts de Jong; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Haske fol.46v;

Ruiter, Evert Bonnes de; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Ruiter, Jan Jans de, vrijwilliger, jan.1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132;

Ruiter, Mindert Binnes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Ruiter, Ruurd Jans de, korporaal, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Ruiter, Sipke de, tamboer 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.32; inv.nr.127;

Ruitinga, Meinte Pieters; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Ruurdsma, IJje Aukes geb.Hijum 27.01.1805 wonende te Nes (WD) z.v. Auke en Bijntje Postma; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Ruwersma, Pieter Hessels;geb. Kollum 10.07.1800 wonende te Veenwouden z.v. Hessel en Taetske Pieters; 1e afd., 3e bat., 4e comp.,; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 29.09.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;