Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter S en Z

Opmerking:

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz.

 

Zaagmans, Johannes Oenes; geb.Oldeboon 14.12.1797 wonende te St.Annaparochie n Oldeboorn;  z.v. Oene Jacobs en Wytske Johannes; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; overl. Eindhoven (hospitaal) 04.01.1832 oud 33 jaar; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóór uitreiking van de onderscheiding; BS Eindhoven overl.akte 1832 nr. 3BS Utingeradeel 1832 blad nr.9; inv.nr.128

Zagt (?), Harmen Arends; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Zak, Erasmus Jacobus geb. Makkum 16.02.1796 wonende te Franeker z.v. Jacob Willems en Regina Erasmus; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Salveatus, Bernardus; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Salverda, Ate Philippus geb. Franeker 26.10.1804 z.v. Philippus en Aukje Groeneweg, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127; 

Salverda, Jacobus Jelle, geb. Franeker, 02.09.1803 z.v. Sufridus en Petronella, Helena Cornelia Wentholt, wonende te Leeuwarden; vrijwilliger, kapitein 1e afd. 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Salverda, Jentje Sytzes geb. Britswerd 28.041804 wonende te Wommels z.v. Sytze en Hieke Meiles Salverda; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Salverda, mr. Ludolf Reinier wonende te Leeuwarden, 24.101830 2e luitenant-adjudant; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.12.1831 tijdelijk toegevoerd als adjudant van de commanderende kolonel der 2e brigade vn de reserve-divisie en wordt gevoerd à la suite der afdeling; 12.08.1833 1e luitenant; inv.nr.127; 26.10.1834 eervol ontslagen; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Samplonius, Sytze Johannes geb. Nijehaske 06.1803 wonende te Tjerkgaast z.v. Johannes Sjerps en Antje Sytzes Sytzma; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Samplonius, Sjerp Johannes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Zandbergen, Andries Eizes van; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Zandstra, Andries Jeips geb.ca.1806 z.v. Andries Hayes Zandstra te Mildam; korporaal 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf Mildam fol.200;

Zandstra, Gerben Annes geb. Wolsum 07.03.1803 wonende te Woudsend z.v. Anne Gerbens en Tjitske Bouwes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Zandstra, Sake Baukes geb. ca.1795 z.v. Bauke Sakes Zandstra te Nieuweschoot; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130; Raf Knijpe fol.62;

Zandstra, Sybolt Jochums; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Zandstra, Theunis Willems;  2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Zanne, Ytje Jan; geb. Schiermonnikoog plm.1803 z.v. Jan Pieters Zanne en Gratje Ytjes Rus; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Sannes, Wiebe Hylkes geb. Woudsend 16.01.1803 wonende te Joure z.v. Hylke Wiebes en Hinke Pieters Menalda; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Zanthuizen, Geert Leenders wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Zath, Johannes, geb. Amsterdam 02.04.1802 wonende te Leeuwarden z.v. Joh. Petrus en Maria Willigers; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Zaturdag, Haring Jentjes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht inv.nr.128; Staatscourant als Saterdag;

Scha, Thomas, vrijwilliger, korporaal, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Schaaf ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Schaaf, Bauke Watzes geb.plm.1793 z.v. Watze Harkes Schaaf te Minnertsga; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.n.128; Raf Minnertsga fol. 9v;

Schaaf, Folkert, vrijwilliger, tamboer, 1e afd., 3e bat.,3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Schaaf, Cornelis Klazes geb. Wons 10.03.1805 wonende te Makkum z.v. Klaas Gerlofs en Oedske Cornelis; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Schaaf, Pieter geb. Leeuwarden 24.04.1794  z.v. Volkert en Geeske Clameri, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127 en 128;

Schaaf, Alle Ottes van der; geb. Eernewoude 112.07.1802 wonende te Birstum (?); z.v. Otte Ales en Eke Jans Fleer; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Schaaf, Gerrit Lolkes van der, geb. Joure 22.06.1792 z.v. Lolke Gerrit en Berber Gerrits Prins; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Schaaf, Ype Sjirks van der;  geb. Roordahuizum 24.08.1803 wonende te Irnsum z.v. Sjirk Eintjes en  Sipjen Jelles Wiersma; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Schaaf, Klaas Mients van der, geb. Brantgum 06.091805 wonende te Kollum z.v. Mient Klazes van der Schaaf  en Sjieuwke Christiaans, plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Ternaard fol.46;

Schaaf, Pieter Douwes van der; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Schaaf, Pieter Tjallings van der; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Schaaf, Pieter Tjerks van der, te Franeker; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; 07.08.1831 gekwetst in het gevecht bij Kermpt; Cannegieter; mogelijk dezelfde als de schutter Van der Schaaff die in de Staatscourant als vermist tijdens de Tiendaagse Veldtocht wordt opgegeven; Staatscourant;

Schaaf, Reinder Minks van dergeb. Lollum 15.02.1805 z.v. Mink Johannes en Rimke Jochums; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Schaafsma, Anne Joukes, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Schaafsma, Tjeerd Alles geb. Grouw 28.08.1803 wonende te Tirns z.v.Alle Jans en Ieke Machiels; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Schaafsma, Hessel Lieuwes; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Schaafsma, Johannes, 1e afd,m 1e bat., inv.nr.127;

Schaafsma, Symen Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Schaafsma, Sjoerd (Sjaerd) Reins geb. Rien 26.08.1802 z.v. Rein Sjoerds en Corneliske Gerrits; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Schaafsma, Wybe Hanzes geb. Wons 15.01.1800 z.v. Hans Rimmerts en Sjoukje Freerks;  korporaal 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Schaafstra, Thomas Mients, geb. Ternaard 30.01.1803 x.v. Mient Thomas en Inskje van der Weide; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.11.1834 overleden;  inv.nr.129; BS Westdongeradeel overl.akte 1834 blad nr.14;

Weide ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht); Staatscourant; 

Schaap, Gerke Wouters geb. Goingarijp 11.02.1804 z.v. Wouter Gerkes en Aaltje Sybes Boltje; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat. artillerie schutterij; inv.nr.131;

Schaap, Lolke Jelles; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Schaap, Jacob Jans geb. Holwerd 22.08.1799 z.v. Jan en Trijntje Jacobs; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Schaap, Roelof Rienks geb. Joure 26.08.1805 z.v. Rienk Martens en Joukje Sakes Klos, tamboer 2e afd., 2e bat., 4e comp.;broer van Sake Rienks Schaap; inv.nr.131;

Schaap, Sake Rienks geb.ca.1803 z.v. Rienk Martens Schaap te Joure; tamboer 2e afd, 1e bat, 1e comp.; broer van Roelof Rienks Schaap inv.nr.130; Raf Joure fol.42;

Schadenberg, Jan Hendriks; korporaal 2e afd, 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Scharringa, Inte Jelles; korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Schat, Pieter, geb. Leeuwarden 16.10.1810 z.v. Douwe en Marijke Renalda, wonende aldaar; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Schatte, Olivier Nicolaas van der, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Scheepstra ( geen verdere persoonsgegevens bekend); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Scheffer, Doeye Wybes geb. Rijperkerk 17.02.1804 z.v. Wybe en Dieuke Gerbens; 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Schelfsma, Obe Jelgers, geb. Makkum 18.04.1808 z.v. Jelger Obes en Aaltje Jans Olofs; vrijwilliger, sergt.majoor 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131; 2e luitenant-kwartiermeester; 2e afd., 1e bat., febr.1831 tot aan de ontbinding; inv.nr.131 en 132;  

Scheltema, Lucius,  1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Scheltinga, Jan Leenderts geb. ca. 1800 wonende te Nijeholtpade, z.v. Leendert Roelofs Scheltinga (overl.); 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr. 130; Raf  Wolvega fol. 59;

Schenbach, Auke, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 16.04.1831 naar de comp.artillerie nr.176; inv.nr.127;

Schenbach, Christiaan, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.115; inv.nr.127; 27.01 tot 01.02.1831 in het civiel hospitaal; 28.02 tot 11.03.1831 idem; 11.06.1831 naar de 1e comp.; inv.nr.127;

Scheper, Hendrik Minzes, geb.Oldeholtpade 14.06.1801 z.v. Minze Hendriks en Vroukje Johannes; 2e afd., 1e bat., 2e en 4e comp.; 05.03.1832 overleden in het hospitaal te Den Bosch; inv.nr.130;

Scheper, Hendrik Pieters; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr. 130;

Scheper, Roelof Minzes geb.ca. 1805 z.v. Minze Hendriks en Vroukje Johannes te Wolvega; broer van Hendrik Minze Scheper; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 12v;

Scheper, Wytze Halbes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Schermer, Arjen, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Schevel, Wessel Jans; geb. Garijp wonende te Stiens; z.v. Jan en Albertje W.Smidt; 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129 en 94;

Schierer, Berend; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Schilstra, Gerrit Jans, geb.Oudemirdum 17.07.1802 z.v. Jan Ottes en Eeltjen Gerrits Moolder; van 01.04 tot 12.07.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve divisie; 01.08.1831 bij de 2e brigade 3e divisie; van 28.06. tot 30.08.1831 in het hospitaal te Den Bosch; Metalen Kruis toegekend;  inv.nr.130 en 131; 

Schilstra, Hendrik Pieters,  1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 02.08.1831 naar het hospitaal inv.nr.128; Pieters 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Schilstra, Keimpe Hotzes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Schiphof, Douwe Tijmens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Schiphof, Siemon Reins, vrijwilliger 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Schippers, Harmen Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Schippers, Hendr. Arend Gjalt; geb Leeuwarden 12.03.1811 z.v. Jacobus en Froukje Hoekstra; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Schippers, Roelof Jans; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Schipstra, Jan Kornelis geb.1804 z.v. Kornelis Klazes overl. en Antje Luitzens te Siegerswoude; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130 Raf Ureterp fol.59;

Schoegje, Johannes Fokkes geb. ca. 1805 z.v. Fokke Abes Schoegje te Delfstrahuizen; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130; Raf St.Johannesga fol.178;

Schokker, Geert Hendriks, vrijwilliger, van 1831 tot de ontbinding; 2e afd., 1e bat. 4e comp, inv.nr. 130 en 132

Schokker, Jentje Berends geb. Rottum 19.03.1801 wonende te Nijehaske z.v. Berend en Annigje Hendriks Nijmegen; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Schokker, Remmelt Hendriks geb. ca. 1805 z.v. Hendrik Jans Schokker te Blesdijke; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 15;

Scholten, Jacob Izaacs; 2e afd., 1e bat., 2e en 4e comp.; lafharig gedrag; het bataljon verlaten uit lafhartigheid en vrees; aantekening bij 4e comp.: ofschoon de gehele veldtocht mede gemaakt hebbende en anders van goed gedrag  zijnde is hij bij de Slag bij Leuven bij de kamp niet present geweest;inv.nr.130; overl.Weststellingwerf 15.11.1884 oud 85 jaar gehuwd met Brantje Arends Duitscher; BS Weststellingwerf overl.akte 1884 nr.256;

Scholtens, Johannes geb. Martenshoek (Gr.) 01.11,1798 z.v. Gerardus en Maria Jans Kruidema; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Schoonhoven, Karel Lodewijk; geb.Hille (?) 02.01.1803 wonende te Burum; z.v.Lodewijk en Elisabeth Bodewier; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Schootstra, Fetse Folkerts geb. .Ouwsterhaule 08.081805 z.v. Folkert Johannes Schootstra en Akke Fetzes; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Langweer fol.10;

Schors, Rinze Jacobs geb.Surhuisterveen plm. 1803 z.v. Jacob Dercks en Jeltje Jans van der Ploeg; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Schotanus, Anne Wybrens; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Schotanus, Feite Sjoerds geb. Heerenveen 13.11.1803 z.v. Sjoerd Feites en Magdalena Pauw; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Schotanus, Popke geb. Bolsward, 18.06.1810 z.v. Evert en Froukje Braam; vrijwilliger sergt.majoor 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Schotanus, Klaas Everts, geb. Bolsward 24.08.1805 wonende te Workum; z.v. Evert en Vroukje Braam1e afd., 1e bat., 6e comp.; 13.10.1832 overgegaan naar het regiment lanciers nr.10; inv.nr.127;

Schotanus, Popke Everts, vrijwilliger; 2e luitenant; febr.1831 tot aan de ontbinding; inv.nr.132;

Schots, Yge Hylkes geb. ca. 1802 z.v. Hylke Jochums te Kolderwolde; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Koudum fol.142;

Schra, Jan Roelofs;geb. Zwartsluis 01.11.1792 wonende te Sneek z.v. Roelof Schra en Elbrig van Raalte; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; 29.07.1832 gedetacheerd bij de marine; inv.nr.131;

Schrader, Johannes, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Schregardus, Hendrik Alles geb. Hiaure 01.09.1805 wonende te Brantgum, z.v. Alle en Aafke Broers Terpstra; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Schreinder, Johannes Philippus, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 06.12.1830 gedegradeerd van korporaal tot schutter; 07.01.1831 ter dispositie van de auditeur-militair; inv.nr.127;

Schreinhout, Paulus, geb. Leeuwarden, 16.05.1800 z.v. Hendrik en Jirske Dirks of Katharina Hayes, wonende aldaar; vrijwilliger, korporaal, 1e afd., 1e bat., 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; inv.nr.127 en 128;

Schreuder, vrijwilliger in dienst maart 1831 korporaal tamboer te Leeuwarden; 1e afd., 3e bat., inv.nr.129;

Schreur, Marten Jans geb. ca. 1802 z.v. Jan Pieter Schreur te Oldeholtpade; sergeant 2e afd., 1e bat., 4e comp.; roer van Wybe Jans Schreur; binv.nr.130; Raf Wolvega fol. 49; 

Schreur, Wybe Jans  geb. ca. 1809 z.v. Jan Pieters Schreur te Oldeholtpade; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Marten Jans Schreur; inv.nr.130; Raf  Wolvega fol.49;

Schroor, Douwe Jans; 2e afd., 1e bat., 3e comp., inv.nr.130;

Schuil, Anne Jacobus geb. Sneek 02.02.1792 z.v. Paulus en Janke Peeting, vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 4e comp.;  inv.nr.127;

Schuil, Broer Tjitzes, geb.Leeuwarden 19.07.1805 z.v. Petrus en Anke Feenstra; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;

Schuilinga, Fetze Alberts, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 06.05.-06.06.1831 in het civiel Hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127

Schuit, Klaas Freerks van der wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Schuit, Lucas Alberts, geb. in de Wijngaarden o/d Langezwaag 01.06.1800, z.v. Albert Lucas en Dieuwke Meinderts; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; 02.02.1831 4 dagen met verlof; ziek achtergebleven tot 16.04.1832  en heeft noch in de vesting noch in het veld dienst gepresteerd; geen aanspraak op het Metalen Kruis; inv.nr.130;

Schuitemaker, Wybe Theunes geb. ca. 1803 z.v. Theunes Rinderts Schuitemaker te Noordwolde; 11.08.1831 naar het hospitaal te St.Truijen; 16.08.1831 het hospitaal verlaten; 17.081831 opnieuw wegens ziekte naar het hospitaal te Den Bosch getransporteerd; Metalen Kruis verleend; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Schulte, Johan; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831

Schulte, Joseph, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Schulten, Meinte Dirks; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Schultze, Johannes Bernardus geb.Leeuwarden 14.04.1800 x.v. J.Bernardus Schultze en Sjoukje Dirks;, fourier, 1e afd. 1e bat., 2e comp.; 22.12.1830 aangesteld tot 2e luitenant -kwartiermeester bij de staf van het 2e bat.; inv.nr.127, 128 en 131;

Schupstra, Lieuwe Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Schurer, Hendrik,  geb. Sneek 02.11.1798 z.v. Johannes en Johanna Panhuis; sergeant; 02.10.1832 gedegradeerd tot schutter; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127Schurer, Lutzen Bartelomeus; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Schurer, Pier Johannes wonende te Oldeberkoop z.v. Johannes Piers Schurer, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; ook korporaal 2e afd., 1e bat.; 1e comp.inv.nr.127 en 130; Raf Oldeberkoop fol.64;

Schut, Gabe Dirks, korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp., 23.10.1831 als sergeant overgegaan naar de 2e comp.;inv.nr.25 en 127;

Schut, Jan Johannes; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; bij het leger te velde gedetacheerd bij de caissons; inv.nr.128;

Schut, Theunis Gerbens; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Schuur, Gerrit geb. Harlingen 03.05.1803 z.v. Pybe en Sjoukje Gerrits Hof, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg, Michael Onuphrius baron tho, grietman van Het Bildt wonende te St.Annaparochie; vrijwilliger, kapitein 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128; Sannes;

Schwering, Johan Gerhard Anton Engelbert, geb. Vreden 18.02.1801, z.v. Bernardus Schwering en Johanna Catharina Vöcking, w. Noordwolde; schutter, 4e comp. 2e afd.  

Sebastiane, Hendrik Jans Dekker de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;    

Zee, Age Willems van der, geb. Workum 19.12.1794 z.v. Willem en Janke Ages; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Zee, Folkert Harmens van der; 2e afd., 1e bat., 3e comp., inv.nr.130;

Zee, Gabe Buddes geb. Makkum 31.03.1811 z.v. Budde Gabes en Sybrigje Klazes, vrijwilliger, tamboer; 2e afd. 2e bat., 2e comp.; febr.1831 tot aan de ontbinding; inv.nr. 131 en 132;

Zee, Heere Johannes geb. Embden 15.05.1805 wonende te Franeker z.v. Johannes en Anna Kraijenhage, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Zee, Ids Meinderts van der, geb. Makkum 29.11.1804 z.v. Meindert Idzes en Tietje Liskes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Zee, Jacob Eekes van der; korporaal 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Zee, Cornelis van der; sergeant 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Zee, Paulus Symons van der, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; aan de in de Tiendaagse Veldtocht opgelopen verwonderingen overleden vóór uitreiking van de onderscheiding; inv.nr.128; overlijdensakte niet in Friesland gevonden; Staatscourant; 

Zee, Tjalling Jans; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Zeef(f),  Jan Folkerts van der, geb. ca. 1803 z.v. Folkert Jans van der Zeef te Gorredijk; sergt.majoor 2e afd, 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Gorredijk fol. 38v;

Seepma, Johannes Keimpes geb. Ternaar 17,01.1803 z.v. Keimpe Johannnes en Trijntje de Vries; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; ; NB Raf Ternaard fol.58 geeft de familienaam weer als Seetema;

Zegeling, Gerrit, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 26.05.1831 te Den Bosch en op laatst genoemde datum ontslagen wegens lichaamsgebrek; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830;inv.nr.127

Seyen, Wybe Sytzes van geb. ca.1803 z.v. Sytze Gosses van Seyen te Hemrik; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130; Raf Lippenhuizen fol.2;

Zeilmaker, H. wonende te Sneek, kanonnier 1e klas artillerie-comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek; 

Zein, Bouwe Auke geb. Harlingen 29.10.1800 z.v. Auke en Dieuwke Jans Lieuwma, vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127; 

Zelle, Geert van Hoek geb. Leeuwarden 20.03.1811 z.v. Gerrit Jans en Antje van Hoek, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 15.12.1832 op mars naar de krijgsraad te Breda, 20.12.1832 terug; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Zelle, Herman Ottes, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Zetstra, Jitte Arjens geb. Joure 07.07.1805 z.v. Arjen Tiedes en Henderina Gerrits Enning; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr. 131; Raf Joure fol.10;

Zetstra, Jacob Meiles; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Zetstra, Meine Meines; 1e afd.; 2e bat., 4e comp.; bij het leger te velde; 14.06.1831 naar het hospitaal;  inv.nr.128;

Zevenhoek, Job Lieuwes geb. Pingjum 1705.1801 z.v. Lieuwe Jobs en Johanna Sjoerds; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Sybenga, Egbert Kornelis geb. Eestrum 24.10.1803 z.v. Kornelis en Antje Egberts; 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Sybenga, Evert Sybes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Sybes, Sybe Heins; vrijwilliger, 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128; 

Sybrandy, Tjebbe Sybrands (Sybrens), 1e afd., 1e bat., 1e comp.inv.nr.25 en 127; 

Siderius, Douwe, geb.Sneek 04.11.1811 z.v. Harmen en Femmetje Koopmans; 1e afd., 1e bat., 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; 07.08.1831 vermist; bij Kermpt gesneuveld; inv.nr.127 en 128;

Siderius, Evert Siegers; geb.Vrouwenparochie 28.03.1802 wonende aldaar z.v. Sieger Everts en Klaasje Taekes; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; overl. 's Hertogenbosch, 13.02.1832 oud 30 jaar, ongehuwd; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; inv.nr.129;  BS Het Bildt overl.akte 1832 nr.98;

Siderius, Johannes geb. Harlingen 14.03.1792 z.v. Harmen en Dieuwke Akkerman; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Sijens, Doede Lamberts geb. Brantgum 15.05.1800 z.v. Lammert Wybes en Hiltje Gosses; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Siedss, Kersje mogelijk wonende op Ameland; 1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Zijlstra, Anne Tjipkes; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Zijlstra Jr., Année, vrijwilliger, 2e luitenant; dec.1830 tot mei 1833; heeft voorts tot aan de ontbindng der M.S. een plaatsvervanger in dienst gehad; 1e afd. 1e bat., 30.07.1831 2e afd., 2e secretaris van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden;

Zijlstra, Douwe; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Zijlstra, Douwe Klazes; geb. Zwaagwesteinde 19.05.1803 z..v. Klaas en Saapke Theunes; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Zijlstra, Eeltje Douwes geb. Franeker 25.07.1804 z.v. Douwe en Josseltje Thijssens; , 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Zijlstra, Freerk Annes geb. Oppenhuizen 14.02.1805 wonende te Offingawier z.v. Anne Wybes en Wytske Doedes de Boer; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Zijlstra, Gerrit Gerrits geb. Akkrum 06.10.1795 wonende te Sneek z.v. Gerrit Doekes en Hieltje Gerrits; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Zijlstra, Gosse Reins, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;   

Zijlstra, Haike Pieters; geb. 1801 z.v. Pieter Hendriks te Burum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Zijlstra, Harmen Gijsberts; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Zijlstra, Harmen Popkes geb. Exmorra 04.05.1802 wonende te Schettens z.v. Popke Harmens en Antje Douwes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Zijlstra, Hoite Ates; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Zijlstra, Yde IJberts wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Zijlstra, Jacob Harmens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Zijlstra, Jan Aedes; 1e afd., 2e bat.,1e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Zijlstra, Jan Jans Posthumus, geb. Leeuwarden 18.12.1803 z.v. Jan en Antje Andries Visser; sergeant, 1e afd. 1e bat., 1e comp.; inv.nr.25 en 127;

Zijlstra, Jan Taekes, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat,; lafhartig gedrag;

Zijlstra, Jouke Jacobs; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Zijlstra, Klaas Ebeles geb. 28.02.1811 z.v. Ebele Klazes Zijlstra te Oldetrijne; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Raf Sonnega fol. 25;

Zijlstra, Cornelis Botes, z.v. Bote Murks Zijlstra en Tjitske Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp., overl.Utrecht 14.10.1831; komt voor de onderscheiding in aanmerking; inv.nr.128; BS Hennaarderadeel 1831 blad 16

Zijlstra, Lammert Annes geb. Oppenhuizen 03.05.1803 z.v. Anne Wybes Zijlstra  en Beitske Douwes; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Zijlstra, Lieuwe Hommes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Zijlstra, Pieter Annes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Zijlstra, Sake 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Zijlstra, Sytze Tjipkes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Zijlstra, Sipke Meintes geb. ca. 1804 z.v. Meinte Sipkes Zijlstra te Ried; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Raf Tzum fol.47;

Zijlstra, Tjepke Murks geb. Oosterend 21.07.1803 wonende te Rien z.v.Murk en Anke Sijgers de Jong; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131; van 19.02. tot 06.05.1832 in het rijkshospitaal te Utrecht en vandaar met verlof naar Friesland in afwachting van ontslag; 24.06.1832 uit de dienst ontslagen

Zijlstra, Tjitze Jans; geb. plm. 1799 z.v. Jan Paulus te Kollum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Kollum fol. 13v.;

Sijpkens, Jacob Jans; 1e afd., 2e bat.; 17.06.1831 uit de dienst ontslagen; inv.nr.128;

Sijpkens, Willem Jacobus, kapitein 2e comp., 1e bat. 1e afd.; 01.04.18131 overgegaan naar de artilleriecomp.nr.1; inv.nr.127;

Sieswerda, Tjalling Jans, geb. Pingjum 24.12.1803 z.v. Jan Tjallings en Baukje Dirks; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Sietzama, Hotze Sjoerds; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Sytsma, Klaas Joukes geb. Bolsward 27.11.1792 z.v. Jouke Reintzes en Oeke Eeltjes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Sytsma, Geert Harmens geb. Groningen 11.01.1805 wonende te Kollum z.v. Harmen en Sjoerdtje Lukas; eerst korporaal later fourier 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Sytsma, Job Sytzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Sijtsma, Pier Sytzes; korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Sievers, Georg Frederik, geb.Hannover 18.06.1804 z.v. Johan en Catharina Reuver; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.127  

Sikkema, Rinze Tjeerds geb.Wierum 03.09.1804  z.v. Tjeerd en Antje Rinzes; korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder;31.07.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Sikkens, Halbe Jansen, geb. Leeuwarden 07.10.1798 z.v. Sikke en Taetske Jans; 10.03.1831 aangesteld als sergeant bij het 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127; 

Sikkinga, Gerrit Harmens geb. Westerbork 14.12.1800 wonende te Joure z.v. Harmen en Geesje Johannes Strijks; korporaal 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131;

Sickler, Jan;geb.Leeuwarden 03.02.1805 z.v. Lodewijk en Hiske;  vrijwilliger, sergeant 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;  

Sickler, Casper 1e afd., 1e bat., 1e comp., 1e comp.; inv.nr.25 en 127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd Heereveen, aldaar genoemd K.Sikler en 1e afd., 2e bat.);

Sikma, Wilhelmus, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Sixma, Jelle wonende te Sneek; 1e afd., 1e bat.van 06.12.1830 tot 18.03.1831 te Den Bosch op welke datum hij is geremplaçeerd; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek ( familienaam geschreven als Siksma)

Sixma, Wopke Eelkes geb. Ternaard 01.1802 wonende te Wierum z.v. Eelke Wopkes en Taetske Hendriks; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Simonides; Hotze Hylkes geb. orkum 14.10.1805 z.v. Hylke Symons (moeder niet genoemd); 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Simons, Simon Jans geb.Minnertsga  02.02.1805 wonende te Leeuwarden z.v. Jan en Petronella Grendel, hoornblazer, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 4e comp.;inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Sinderen, Jan van; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Sinderen, Klaas Hendriks van, geb. Ternaard 25.01.1805 wonende te Hantumhuizen z.v. Hendrik en Klaaske Thomas; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Sinnema, Eeltje Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; leger te velde; 02.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Sint, Auke Reyers geb. Harlingen 25.02.1792 wonende te Bolsward z.v. Reyer en Ybeltje Aukes, vrijwillger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Sipkens, Harke Willems geb. Oostermeer 30.10.1801 z.v. Willem en Janke Petrus; 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; broer van Lammert Willems Sipkens; inv.nr.129;

Sipkens, Lammert Willems z.v. Willem en Janke Petrus, 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; broer van Harke Willems Sipkens; inv.nr.129;

Sipma, Hermanus Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht (?)inv.nr.128; Staatscourant met alleen familienaam;

Sipma, Sipke Wytses; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Zirsky, Hendrik von, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Zittema, Gerriit Lykles wonende te Vrouwenparochie; heeft volgens Sannes gediend in de 1e afd., 2e bat., mogelijk 4e comp.; Sannes;

Sitter, Jan de, geb.Groningen 07.02.1793 wonende te Leeuwarden, z.v. Willem de Sitter en Maria A.J. Drents (?) vrijwilliger, kapitein; ridder MWO 4e klasse; mei 1831 overgenomen van de afd.grenadiers waar hij in okt.1830 in dienst was getreden; gediend tot de ontbinding; 2e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr 128, 131 en 132; 

Sjaarda, Jentje Douwes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Sjaarda, Kornelis Tjeerds geb.plm.1798 z.v. Tjeerd Jentjes te Kollum; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Kollum fol.23v;

Champenoi, Coenraad Jacques; tamboer; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafharig gedrag; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht (?); inv.nr.128, Staatscourant als Schampenoy;

Champenoy, Pieter geb. Leeuwarden 20.11.1785 z.v. Coenraad en Grietje Pieters Tamminga, vrijwilliger, korporaal-tamboer 2e afd., 2e bat., febr.1831 tot okt.1833; inv.nr.128 en 132;  

Sjoerdsma, Sjoerd Pieters, geb.Kollum 09.006.1799 wonende te Leeuwarden; 1e afd., 1e bat. 2e comp.; 11.06.naar de 1e comp.;inv.nr.127

Slaterus, Jan Willems; 1e afd., 1e ba.t.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis uitgereikt wgens november 1830; inv.nr.127;

Sloep, Gerrit Gerrits wonende te St.Annaparochie schrijver van een dagboek over de Tiendaagse Veldtocht; 1e afd., 2e bat.,4e comp.; inv.nr.128; Sannes

Slof, Willem Jans; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Sloot, Jacob Theunis ( mogelijk Jacob Antonius Sloot geb. ca. 1802 z.v. Antonius Berends te Nijeberkoop) 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr. 130; Raf Oldeberkoop fol.53;

Sloot, Bartele Pieters van der; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Slootheer, Jan Theunis; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Slot, Hendrik Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Slot, Klaas Lenzes geb. ca. 1799 z.v. Lenze Egberts Slot te Oldeberkoop; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 13v 

Slotegraaf, Brugt Harmens geb.Suameer 28.04.1800 z.v. Harmen Jelmers en Tjitske Aukes te Suameer; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Slotegraaf, Jan Harmens; 2e afd., 2e bat., 3e comp., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.131; Staatscourant;

Slotegraaf, Oepke Harmens; geb.Suameer 19.12.1798 z.v. Harmen Jelmers en Tjitske Aukes, wonende te Leeuwarden;  1e afd. 1e bat., 1e comp.; van 14.11.1830 tot 14.08.1831 te Den Bosch op welke datum met verlof tot 02.08.1831; 23.08.1831 bij het leger te velde terug; verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis werd toegekend wegens november 1830; inv.nr.25 en 127

Slooten, Evert van der, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.108; inv.nr.127;

Sloterdijck, Herman Daniël, vrijwilliger, jager 1e bat. jagers van okt. 1830 tot okt,1832 eigen équipment en zonder genot van soldij; van okt1830 tot sept. 1834 2e luitenant; 2e afd., 2e bat.; inv.nr.128 en 132; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Sloterdijck, Jacob Frederik Bourboom; 1e luitenant 1e afd., 2e bat, 3e comp.; inv.nr.128;

Sloterdijck, Johannes Leonardus (van), 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 23.02.1831 als 2e luitenant overgegaan naar het 2e bat., 2e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.127 en 128; Staatscourant;

Sloterdijk, Taeke Eizes geb. Rottevalle (Acht.) plm. 1801 z.v. Eize Johannes en Rientje Tietes te Veerveen (?);; 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Sluik, Reindert geb. Terschelling 02.09.1803 wonende te Harlingen z.v. Albert en Albetje Swart; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Sluis, Dirk Sipkes van der, geb. Makkum 03.03.1803 z.v. Dipke Durks en Wybrigje Pieters; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Sluis, Jan Alberts van der, geb. Cornwerd 17.10.1805 z.v. Albert Sybrens en Jeltje Annes; 2e afdeling, 2e bat., 2e comp. 06.11.1832 als hoornblazer naar de 4e comp.; inv.nr.114 en 131;

Sluis, Klaas Poppes van der; geb. Langweer 09.09.1802 z.v. Poppe Joukes en Grietje Melis; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Sluiter, Martinus geb. Joure 27.06.1801 z.v. Johan Christoffel en Jetske Gerrits de Vries; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Slump, Gerrit Harmens geb. Echten 11.06.1800 z.v. Harmen Pieters en Jantje Gerrits; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Slump, Wolter (Wouter) Roelofs geb. ca. 1803 z.v. Roelof Pieters Slump te Oosterzee; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol. 12v; 

Smedema, Wessel Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Smedes, Jan Melles geb.Buitenpost plm.1803 z.v. Melle Foppes en Adriaanje Sjoerds Klooster; sergeant 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Smeding, Dirk Nannes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Smeding, Douwe Andries; koporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Smeding, Egbert Sjoukes geb. Rottevalle 14.12.1805 wonende te Hardegarijp; z.v. Sjouke en Geertje Joukes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Smeding, Frans geb.Leeuwarden 04.04.1809 z.v. Jacobus en Christina Lucia Smeding , vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127;

Smeding, Ritske Doekes, 2e luitenant 2e afd., 1e bat., 3e comp.; was dienstplichtig doch had zich voor de inklaring der schuttering reeds als vrijwilliger aangemeld; inv.nr.130;

Smeding, Roelof Jacobus; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; sedert 1907.1834 in het hospitaal; inv.nr.128;

Smeding, Sytze Johannes geb.Rottevalle (Sm.) z.v. Johannes Wiemers en Wiepkje Geerts; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Smeer, Jan Andries geb.Surhuisterveen plm. 1804 z.v. Andries Linzes en Geertje Jans; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Sminia, Arend Johan, vrijwilliger, 2e luitenant 1e afd., 3e bat.,1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Smidt, Hendrik geb. Hindeloopen 29.12.1803 z.v. Izaäk en Jildertje Postma; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Smit, Jacobus Cornelis Hermanus, vrijwilliger,  tamboer, 1e afd., 2e bat., lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Smid, Jan Adriaan van der Vegt, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 1e comp.;inv.nr.127;

Smid, Johannes Reinders geb.ca. 1803 z.v. Reinder Roels Smid te Het Meer (Heerenveen); broer van Roel(of)Reinders Smid; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf Heerenveen fol.95;

Smid, Klaas Jans;2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Smith, Klaas Tobias, fourier,  1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Smit, Christiaan; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Smit, Lammert Luitzens; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Smith, Nicolaas geb. Embden 04.07.1799 wonende te Harlingen z.v.Koert en Geeske Hendriks, tamboer, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127 

Smith, Pieter (Pier) Hendriks, korporaal, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; 08.09.1831  ontslagen me reisgeld wegens volbrachte tienjarige dienst; inv.nr.127; inv.nr.43 nr.19;

Smit, Reinder Jacobs geb. ca. 1799 z.v. Jacob Lefferts Smit te Oldeberkoop; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 31v;

Smid, Roel(of) Reinders; geb. ca. 1796 z.v. Reinder Roels Smid te Het Meer (Heerenveen); broer van Johannes Reinders Smid; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf Heerenveen fol.95

Smit, Wijnand te Leeuwarden,  1e afd., 2e bat., 4e comp., fourier 5e comp.; inv.nr.128; Cannegieter; 

Smits, Douwe Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Smits, Hendrik; plaatsvervanger, tamboer 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Smits, Jan Tjisses; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Smits, Jelte Wybes wonende te Vrowenparochie; korporaal 1e afd., 2e bat., 4e comp.; 12.06.1831 gedetacheerd bij het depot te Leeuwarden; 13.05.1834 nog niet terug;inv.nr.128; Sannes;

Smits, Joost Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Smits, Pieter Everts geb. Makkum 1712.1792 z.v. Evert Smits en Elbrig Klazes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Smits, Wybe Tittes geb. ca. 1804 z.v. Titte Wybes Smits te Koudum; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Koudum fol. 66v;

Smids, Willem Sjoerds; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Smidts, Zacharias; 1e afd., 1e bat.; op 1 sepember wegens gebreken ontslagen; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 1e afd. 1e bat.; 3e comp.; inv.nr.127 en 43 nr.167; 

Smink, Jan Freerk geb. ca.1810 z.v. Freerk Freeks Smink te Langezwaag; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Raf Langezwaag fol.50;

Smink (e), Siemon Alberts geb. ca. 1802 z.v. Albert Freerks Sminke; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Koudum fol.123;

Snijder, A.A., sergeant bij een onbekend onderdeel van de schutterij van 1831-1838; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Snijder, Ebel Aukes geb. ca. 1803 z.v. Auke Hendriks Snijder te Oldeberkoop; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Hendrik Aukes Snijder; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 26;

Snijder, Hendrik Aukes,  geb.ca. 1805 z.v. Auke Hendriks Snijder te Oldeberkoop; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Ebel Aukes Snijder; inv.nr.130; Raf  Oldeberkoop fol.26;

Snoekstra, Huite Foekes geb. Sneek 1807 woningen de Goinga, z.v. Foeke Klazes en Wikje Hanzes Nijland; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Zoet, Rein Jacobs; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Zoethout, Jelle; 1afd., 1e bat.; van 06.12..1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; op 19.02.1831 naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127;

Soethout, Cornelis Ages geb. Woudsend 15.07.1801 z.v. Age Jelles en Wytske Johannes Zuiderveld; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Zoethout, Sytze, 1e afd., 1e bat.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Zovele, Sierd Jans; vrijwilliger, sergeant-majoor 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Solkema, Jan Sybouts (van) z.v. Sybout Jeltes (overl.) en Fettje Jans Koopmans te Oosterzee; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol. 38;

Solkema, Okke Sybouts (van) geb.Oosterzee 24.02.1806 wonende te Workum; z.v. Sybout Bouwes  en Zwaantje Berends; 1e afd., 1e bat., 2ee comp.; inv.nr.127;

Somers, Jan; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Solsberg, Johannes Broers geb. Nijehaske 28.06.1799 z.v. Broer Johannes en Fetje Johannes de Haan; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Zon, Jacob Izaak, vrijwilliger, sergt.majoor; febr.1831 ror febr.1837; 1e afd., 1e bat., inv.nr.132;

Zon, Pieter Doekes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Zondervan, Gosse; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Zondervan, Pieter Pieters, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 3e comp., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.127; Staatscourant;

Zoodsma, Gerrit Jans; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Zoutsma, Pieter; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Spaan, Piet Hendriks; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Spaanstra, Rindert Synes geb. ca. 1801 wonende in de Noorderdrachten, z.v. Syne Eelkes en Aaltje Klazes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; overl. 12.09.1832 oud 31 jaar, in het militair hospitaal te Bergen op Zoom; BS Smallingerland overl.akten 1832; RAF Noorderdrachten dl.2 fol.39v;

Spar, Jitse Pieters 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Sparrius, Geert Antoons geb. Ballum 23.12.1805 z.v. Antoon en Antje D.Spraker; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Sparrius, Hendrik Martens geb.plm.1804 wonende op Schiermonnikoog; z.v. Hendrik Martens en Pietje Gerrits Appelman; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 

uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Speelman, Jan Feddes geb. Joure 12.05.1803 wonende te Nijhuizum z.v. Fedde Pieters en Rigtje Wiebes ; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Speyer, Abraham geb. Amsterdam 03.09.1803 wonende te Harlingen z.v. Aäron en Klaartje Elkan; 1e afd., 1e bat., 4e comp.;  broer van Eliaser Speyer; inv.nr.127;

Speyer, Eliasar, geb. Amsterdam 02.10.1802 z.v. Aäron en Klaartje Elkan; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Abraham Speyer; inv.nr.127

Spijkerman, Hein Jacobus geb. Leeuwarden 16.02.1800 z.v. Jacobus en Aaltje Vliegendehond, vrijwilliger 1e afd., 1e bat.,6e comp, inv.nr.127;

Spijksma, Jacobus,  geb. Leeuwarden 03.12.1811 z.v. Pier en Baukje Kramer; schutter, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat., gewezen 1e comp.van het 2e bat., 1832 5e comp.; vrijwilliger met diensttijd van 1830-1840; 10.01.1831 tot 28.04.1831 te Den Bosch; 29.04.1831 bij het leger te Velde;15.07.1831 (ook 04.08.1831) naar het hospitaal (te Eindhoven); gunstig advies van de bat.kommandant en onderscheiding toegekend; inv.nr.127 en 128; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie) 

Spijksma, Lieuwe Aukes, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Spieksma, Pier geb. Leeuwarden 22.04.1787 z.v.Jacobus en Sytske Jans; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook bij 2e bat.; inv.nr.128;

Spijkstra, Feike Tjitzes geb. ca.1802 z.v. Tjitze Tjerks Spijkstra; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; broer van Tjerk Tjitzes Spijkstra; inv.nr.131; Raf Roordahuizum fol.73

Spijkstra, Tjerk Tjitzes geb.ca.1799 z.v. Tjitze Tjerks Spjkkstra te Warga; broer van Feike Tjitzes Spijkstra; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Raf  Roordahuizum fol. 73;

Spoel, Gabe Jetzes van der, geb. Bolsward, 22.12.1803 z.v. Ids en Aaltje Hartsma; korporaal 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127

Spoel, Idzerd Gerrits, geb. Leeuwarden 09.05.1811 wonende te Bolsward z.v. Gerrit en TAekje Posthumus; vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 1e en 4e comp.; inv.nr.127 en 128;

Spoelstra, Durk Pieters geb. Oosterend 20.02.1804 wonende te Bozum z.v. Pieter en Pietje Romeins; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Spoelstra, Jacob  geb. Hijum 28.03.1804 z.v. Sipke en Jeltje Roorda;  1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Spoelstra, Jan Edzes z.v. Edze Tjeerds en Antje Geerts te Surhuizum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Spoelstra, Jan Jans; geb. plm. 1801 z.v. Jan Jans te Burum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf fol.38;

Spoelstra, Cornelis Jans geb. in 't Meer (Heerenveen 22.09.1795 z.v. Jan en Wiepje Sannes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Spoelstra, Oeds geb. Leeuwarden 31.03.1802 wonende te Sneek. z.v. Cornelis en Jeltje Schaap, 1e afd., 1e bat.; 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127

Spoelstra, Pieter Wybrens; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.12

Spoelstra, Simme Hendriks; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Spoor, Kornelis Fokkes; geb. Bergum 31.08.1801 z.v. Fokke en Sjoukje Pieters; 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Sprietsma, Geert Lammerts, 1e afd., 1e bat., 3e bat.; inv.nr.127; 08.09.1831 ontslagen wegens volbrachte tienjarige dienst, met reisgeld; inv.nr.43 nr.144;

Sprietsma, Pieter Tammes, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Staak, Evert Rinzes van der , korporaal, 23.06.1831 1e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.127;

Staal, Dirk, 24.03.1831 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 09.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban; 01.05.1831 naar de comp.artillerie nr.37; inv.nr.127;

Stallinga, Frans Hiddes, 1e afd., 1e bat. en 2e bat., 2e comp.;, inv.nr.127 en 128;

Stam, Albert Willem, vrijwilliger, fourier 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Stam, Arend Wytzes geb. Sneek 25.09.1807 z.v. Wytze en Akke Evertsz., koporaal 01.02.1832 fourier 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 26.07.1832 2e luitenant kleine staf 1e afd., 3e bat., 5e comp.; inv.nr.94; 129 en 127;

Stamberg, Jan Willems; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Stamberger, Frederik Hendrik; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Stap, Hein Jans geb. Finkum 03.01.1803 wonende te Stiens z.v. Jan en Ytje Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Stapersma, Joannes Annes geb. Wommels 14.02.1802 wonende te Kubaard z.v.Anne en Froukje Anskes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Starke, Geert, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 3e comp.; inv.nr.127;

Steeg, Sybe Meinderts van der; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Steegstra, Aan Sjoerds; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Steegstra, Tjipke Sjoerds; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128

Steenbergen, Klaas Symons geb. Scharnegoutum 17.09.1802 z.v. Symon Hendriks en Aukje Klazes; 07.04.1832 naar het depôt van  de 7e afd. infanterie te Zwolle; 12.04.1832 uit de dienst ontslagen; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Steenbreker, Karel Christoffel, mr.schoenmaker 1e afd., 2e bat., bij het leger te velde; sedert 22.06.1831 in het hospitaal; inv.nr.128;

Steensma, Hendrik Jelles; sergeant 1e afd., 2e bat, 3e comp.; inv.nr.128;

Steensma, Cornelis; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 16.04.1831 naar de comp.artillerie nr.177; 

Steenstra, Ynte Hendriks, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 11.06.1831 naar de 1e comp., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; 21.10.1831 naar de 5e comp.; inv.nr.25 en 127; Staatscourant;

Steenstra, Jacob M., 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Steenstra, Tjerk Mients, geb. Surhuisterveen 13.09.1805 z.v. Mient en Geertje Schippers; 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1830; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; 12.04.1839 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129 en 99;

Steenstra, Wytze Tjitzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Steenwijk, Tjepke Tjepkes geb.Leeuwarden 11.08.1803 z.v. Tjepke Tjepkes en Ymkje Simons; korporaal, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Steffering, Jacobus geb. Leeuwarden 12.05.1799 z.v. Jan en Dine Schut; plaatsvervanger (?) 1e afd., 1e bat., 1e comp. 22.10.1831 overgenomen van de 2e comp.; inv.nr.127;

Steggerda, Johannes  Leeuwarden 28.05.1804 z.v. Johannes Nicolaas en Anna Smit; vrijwilliger (?) korporaal; 1e afd., 1e bat., 5e comp; 28.08.1832 gedegradeerd tot schutter; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831;  inv.nr.127;

Steggerda, Nicolaas geb. Leeuarden 22.10.1802 z.v. Johannes Nicolaas en Anna Smid; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Steinvoorte, K. wonende te Sneek, kanonnier artillerie-comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek (overleden);

Steinfort, Tjalling Lieuwes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 01.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Stek, Frederik geb. Leeuwarden 11.08.1812 z.v. Christiaan en Catharina Poortman, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e omp.; 14.05.1832 gedetacheerd bij de Groninger Jagers; inv.nr.127;

Stek, Sies geb.Makkum 20.11.1805 wonende te Workum, z.v. Douwe en Grietje Bokshoorn; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Stellingwerf, B. wonende te Sneek, adj.onderofficier bij de dienstdoende schutterij te Sneek; onderscheiding wegens getrouwe dienst; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek (NB niet op lijsten in inv.nr.127)

Stellingwerf, Ynze Jans geb. 06.05.1802 wonende te Rauwerd z.v. Jan ( geen verdere gegevens vermeld); 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Stellingwerf, Johannes Wybes; korporaal 1e afd., 2e bat.; 09.07.1831 naar de tijdelijke ziekenzaal te Eindhoven; 25.08.1831 uit het hospitaal te Utrecht; 05.09.1831 uit de dienst ontslagen; inv.nr.128;

Steringa, Cornelis Roelofs geb.Rinsumageest 08/12.1811 wonende te Hallum z.v. Roelof en Grietje Dirks de Vries; vrijwilliger, sergeant-majoor 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Cannegieter; 

Sterk, Johannes Jacobus; korporaal 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Sterk, Marius, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 14.11.1830 te Den Bosch; 15.02.1831 aldaar in het hospitaal; 21.08.1831 bij het leger te velde terug; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; Metalen Kruis verleend wegens november 1830; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;

Stevens, Wijnant, 1e bat., inv.nr.127;

Stiensma, J. onderwijzer te Peins; 1e afd., 2e bat., mogelijk 4e comp. doch komt niet voor op de lijsten van dit onderdeel; 07.08.1831 gesneuveld in het gevecht bij Kermpt; geen overlijdensakte gevonden; Sannes; (familienaam Steensma ?)

Stienstra, Jan Gabes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Stienstra, Jan Roelofs; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Stienstra, Nammen Ydes; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Stienstra, O. vrijwilliger, korporaal bij de artillerie, 1830-1839; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie); 

Stins, Sytze; 2e afd., 1e bat., 3e comp., inv.nr.130

Stobbe, Wyger Brugts geb. ca. 1805 z.v. Brugt Wygers Stobbe te Lippenhuizen; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Stoet, Johan Philip geb. Leeuwarden 13.01.1812 z.v. Hendrik en Cornelia Huizer; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp;  inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr. 198; inv.nr.128;

Stok, Jacob; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Stooker, Dooitze geb. Harlingen 05.12.1803 z.v. Tjeerd en Lijske Sprikkener, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Stoker, Jan Cornelis geb. Leeuwarden 24.02.1781 z.v. Cornelis en Mintje Jans, vrijwilliger  1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Stornebrink, Johannes, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Stortman, Dirk Hendriks; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Straatsma, Doris; 1e afd., 1e bat.; van 06.12..1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127;

Strakbeen, Johan Hendriks, vrijwilliger, tamboer; 2e afd. 2e bat., 5e comp., febr.1831 in dienst getreden, aug.1836 naar het reg.dragonders nr.4; inv.nr.132; plaatsvervanger, korporaal 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129 en 131;

Strampel, Hendrik Alberts; 2e afd., 1e bat., 3e comp., inv.nr.130;

Strandstra, Jelle Everts geb. Pingjum 24.08.1804 z.v. Evert Reins en Pietertje Sybens; korporaal 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Straten, Hans Wybrandus van, geb. Harlingen 22.03.1804 zv. Wybrandus en Ypkje van der Meulen; korporaal; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Straten, Laas Douwes van; geb. Pingjum z.v. Douwe Tjallings en Insche Lases; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Strikwerda, Jacob Ulbes; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Strooisma, Jacob Pieters wonende te St.Annaparochie; korporaal 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Strooisma, Pieter Pieters wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Stuurman, Willem Folkerts geb. Noordwolde 02.10.1799 wonende te Oudehaske z.v. Folkert en Willemke Jans Douma; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Stuurman, Willem Sipkes geb. ca. 1804 z.v. Sipke Willems Stuurman te Noordwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 134;

Suchtelen, Adriaan Leopold Balthazaar Willem.van, vrijwilliger, 2e luitenant, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Zuidema ( geen verdere persoonsgegevens bekend); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld in de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant.

Zuidema, Dirk Cornelis; korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Zuidema, Pieter Botes, geb. Westergeest 29.12.1799 z.v. Bote en Aukje de Vries; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; van 14.11.1830 tot 14.06.1831 te Den Bosch; op laatstgenoemde datum bij het leger te velde; 01.08 in het hospitaal; 22.08 bij het leger te velde terug; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend;  inv.nr.25 en 127;

Zuiden, Durk Martens van; z.v. Marten Sjoerds van Zuiden te Kollum; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.129

Zuiden, Hinne Brugts van, plaatsvervanger,  1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Zuidhof, Jacob, 1e afd., 1e bat., en  2e bat., 2e comp.; inv.nr.127 en 128; 

Suil, Arend Jans geb.ca. 1804 z.v. Jan Reinders Suil te Wolvega; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; van 11 tot 16.08.1831 in het hospitaal te St.Truyen; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.14;

Zuijlen, Nicolaas Pieters van; wonende te Bergum z.v. Pieter en Jantje Ytzes Wijma; 2e afd., 1e bat., 4e daarna 2e comp.; 21.06.1832 in de Zuid-Willemsvaart verdronken; inv.nr.130; NB geen overlijdensakte gevonden; 

Suring, Johannes geb. Leeuwarden 21.01.1812 z.v. Roelof en Petronella Jurres, vrijwilliger,05.08.1832 aangesteld tot tamboer  1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Surring, Johan Bernardus; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Sustering, Albertus, geb. Sneek 07.08.1804 z.v. Johannes en Marfia Corner; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; ; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831., inv.nr.127;

Zuurland, Oene, geb. Leeuwarden 05.10.1795 z.v. Christoffel en Pietje Braaksma; vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 1e en 4e comp.; inv.nr.127 en 128;

Suwijn, Simon, 1e afd., 1e bat., 2e comp; 01.04.1831 comp.artillerie nr.112, 1830-1835; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Zwaag, Roel Lolkes van der; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; 

Zwaag, Siebe Berends van der; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Zwaag, Wybe Jans van der, geb.Ouwsterhaule 14.03.1805 z.v. Jan Hinkes en Froukje Poppes Hooima; 2e afd., 2e bat., 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bataljon artillerie schutterij;  1e comp.; inv.nr.131;

Zwaagstra, Durk A.; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Zwaagstra, Gerben, geb.Joure 13.04.1809 wonende te Sneek  z.v. Klaas en Trijntje Eisses; vrijwilliger 18.11.1832 korporaal 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127

Zwager, Jan Durks (Johannes Dirks), 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; overl. in de gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren 23.01.1832; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen; inv.nr.128; overl.akte Leeuwarderadeel 1832 blad nr.3

Zwart, Auke Andries geb. Joure 09.1793 z.v. Andries en Martjen Aukes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Zwart, Barteld Cornelis geb. Tjalleberd 08.08.1805 z.v. Cornslis Idzes en Geeske Bareles de Leeuw; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Zwart, Berend Benjamins geb. 25.02.1792 wonende te Leeuwarden, z.v. Benjamin ( geboorteplaats -vermoedelijk in het buitenland - en namen van de moeder onleesbaar); 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Zwart, Hilbrand, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar 3e comp.; inv.nr.127;

Zwart, Jacob, vrijwlliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Swart, Jacob Ypes, 15.03.1831 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.85; 11.06.1831 naar de 3e comp.; inv.nr.127

Zwart, Jan Jans; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Zwart, Jan Louws de; sergeant 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Zwart, Klaas Jans geb.Leeuwarden 29.05.1798 z.v. Jan en Jeltje Pieters; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden;25.10.1834 uit de dienst ontslagen door  inlijving van de geremplaçeerde Venema; inv.nr.129;

Zwart, Klaas Pieters, 1e afd., 2e bat., 5e comp.; bij het leger te velde; 02.08.1851 naar het hospitaal;

Zwart, Marten Teyes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.,bij het leger te velde; 02.08.1831 naar het hsopitaal; inv.nr.128;

Swart, Sjoerd de, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 10.04.1831 comp.artillerie nr.110;

Zwart, Tekele Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Zwart, Wiebe geb. Harlingen 14.12.1804 z.v. Sybe en Hendrika Belstra; 1e afd., 1e bat.; 4e comp; van 14.11.1830 tot 13.06.1831 te Den Bosch; 14.06. bij het leger te velde; 04.08 naar het hospitaal; 22.08 bij het leger te velde terug; door ziekte verhinderd de veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127

Zwart, Willem Andreas; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Swartee, Symon Meinderts; 1e afd., 2e bat.; 31.05.1831 gedetacheerd naar Den Bosch om gehervisiteerd te worden; 12.06.1831 gedetacheerd te Zwolle bij het depot van de 7e afd.; ontslagen 24.04.1831 (?); inv.nr.128

Swarts H. diende van 1830-1839 bij een niet genoemd onderdeel van de schutterij; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie); (NB komt niet voor op de lijst)

Swarts, Johannes Dirks; 1e afd., 1e bat, 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.107; inv.nr.127;

Swartz, Simon geb. Gorredijk 09.10.1811 wonende te Sneek z..v. Johannes en Huberta Steensma, vrijwiliger 1e afd., 1e bat., 5e comp/; inv.nr.127;

Zweege, Pier Willems ten, geb. Makkum 06.07.1813 z.v. Willem Jacobs en Atje Piers; vrijwilliger tamboer 2e afd., 2e bat., 2e comp.; 11.03.1832 schutter inv.nr.131;

Zwol. Jan van; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Zwolsman, Hoitze Albertus; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129