Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

 

Friese schutters beginnend met letter C en K

Opmerking:

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Kalsbeek, Albert Arends geb.ca. 1802 z.v. Arends Alberts Kalsbeek te Wartena; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; broer van Gosse Arends Kalfsbeek; inv.nr.131; Raf Roordahuizum fol.56v op naam van Kalsbeek

Kalfsbeek, Gosse Arends geb.ca.1804 z.v. Arends Alberts Kalsbeek te Wartena; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; broer van Albert Arends Kalfsbeek; inv.nr.131; Raf Roordahuizum fol.56v op naam van Kalsbeek;

Calp, Joseph te Leeuwarden; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat,,5e comp.; lafhartig gedrag; v.nr.128; Tresoar: 

Kalsbeek ( ook Kalfsbeek), Harmen Bonnes, geb.Lippenhuizen 09.06.1805 z.v. Bonne Jalkes en Klaaske Harmens; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve divisie; 01.08 tot 21.08.1831 in 's rijks hospitaal te Utrecht; inv.nr.130;

Kalverboer, Klaas Johannes; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Cannegieter, Hendrik Gerrit, geb. ca. 1804 z.v. Hermanus Hendriks Cannegieter te Parrega; kapitein 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Raf Tjerkwerd fol.89; Cannegieter; 

Kam, Hendrik van der, geb. Leeuwarden 06.05.1803 woonplaats niet genoemd, zoon van Jan en Trijntje Koenders; vrijwilliger; 26.10.1831 aangekomen 1e afd., 1e bat, 1e comp.;

Kam, Klaas van der, geb. Bolsward 17.12.1788 z.v. Yke en Hiltje Klazes; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Kam, Pieter van der, geb.Leeuwarden 26.02.1811 z.v. Jan en Trijntje Kandig (?); vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Kamma, Kornelis Piers geb. Wierum 13.12.1802 z.v.Pier en Agnietje Jouws; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het reguliere leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Kammen, Doede Piebes; geb. Zwaagwesteinde 20.01.1802 z.v. Wybe (?!) en Sipkje Durks; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Kammen, Sine Thomas van,  geb. Buitenpost, 28.06.1806 wonende te Leeuwarden; z.v. Thomas en Geertje van Ibbema, wonende te Leeuwarden; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Kamminga ( geen verdere persoonsgegevens) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht) Staatscourant als Kaminga.;

Kamminga, Homme Jans geb. Hallum 10.12.1805 wonende te Jislum z.v, Jan Pieters en Maaike Hommes Dijkstra; 1e afd., 2e afd., 5e comp.; 07.08.1831 gewond in de strijd bij Kermpt; Cannegieter;  

Kamminga, Joost Wiebes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Kamp, Bartholomeus Daniel geb.Sneek 12.06.1806 overl.30.07.1879 heeft met zijn vrouw Azhra Martens Veenstra te Peperga gewoond; z.v. Daniel Kamp en Geeske Avontuur; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; zie diverse geboorte-akten gem.Weststellingwerf van kinderen van genoemd echtpaar; GN 1993 bladz.178;

Kampstra, Folkert Jans geb.Brantgum 28.10.1803 z.v. Jan en Maaikte Taekes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Kampstra, Sake J., 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Kamstra, Arjen Jacobs wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Kamstra, Daniel te Sneek, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; overleden Sneek  06.05.1870 oud 64 jaar; 

Kamstra, Harmen Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kamstra, Jan Doedes te Franeker, overleden aldaar 21 juli 1833 oud 41 jaar, gehuwd; 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Kamstra, Rinze Watzes geb. plm. 1808 z.v. Watze Tjallings te Hantum; ; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; Raf Ternaard fol.94;

Kamstra, Sybe geb. Leeuwarden 07.1796 z.v. Hendrik en Stijntje Wijnands, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127; inv.nr.128;

Kamstra, Sytze geb. Leeuwarden 31.12.1809 z.v. Sybe en Mietje Elias Visser; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;  

Kamstra, Wiebe Jacobs wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4ee comp.; inv.nr.128; Sannes;

Kanger, Lolke Pieters geb.Hollum (Ameland) plm.1802 z.v. Pieter Lolkes en Wytske Jans; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Canne, Hendrik Daniëls; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Cannegieter, Hendrik Gerrit, arts te Hallum, geb.Witmarsum 28.05.1804 z.v. Johannes Cannegieter en Baukje Hoornsman; kapitein 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr. 128; overl.Hallum 15.05.1881; Cannegieter; 

Carpentier, Johan Petrus de geb. Sondel 30.08.1806 z.v. Jan Hendrik en Altijthija van Hylckema, vrijwilliger, 1e luitenant, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127;

KarstKarel, Jacob geb. Sneek 24.08.1803 z.v. Klaas en Aaltje Heres, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;  overleden Sneek 16 mei 1871 oud 67 jaar, weduwnaar

Kaster, Pieter Hendriks, geb. Steggerda 20.03.1799 wonende te Kortezwaag, z.v. Hendrik en Grietje Jans; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1830; inv.nr.129 en 99;

Katje, Cornelis, geb.Leeuwarden 07.11.1811 z.v. Jetze en Aaltje Deinema; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp., 1830-1839; 06.01.1831 achtergebleven; 09.0.1831 bij de comp.terug; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Kats, Arjen Reitzes geb. Oldeboorn 26.12.1802 z.v. Reitze Jans Kats en Geertje Arjens; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Oldeboorn fol.38v;

Kats, Jan Taekes geb. Berlikum 22.09.1804 wonende te Franeker z.v. Taeke en Akke Thomas Westra; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127; 

Katsma, Klaas Annes, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Kauwenburg, Theodorus, vrijwilliger, tamboer, 2e afd. 1e bat., leger te velde; dec.1832 aangekomen en gediend tot aan de ontbinding; 

Kei, Berend Jans van der; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Keidel, Pieter Hendriks; ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Keimpema, Ids Keimpes geb. ca. 1801 z.v. Keimpe Hotses Keimpema te Rottum; 2e afd, 1e bat, 1e comp.; inv.nr.130; Raf St.Johannesga fol.29; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen, aldaar 2e afd., 2e bat.,;

Keimpema, Ynze Keimpes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Keijzer, Joost Everts, geb. Lieve Vrouwenparochie 12.09.1803 wonende te Leeuwarden z.v. Evert en Antje Tjeerds (?) van der Wal; 1e afd., 1e bat., 1e comp., 29.07.1832 overgegaan naar de marine; inv.nr.25 en 127;

Keller, Johannes, geb. Leeuwarden 14.05.1805 z.v. Antoon en Frederika; 1e afd., 1e bat., 1e comp. 222.10.1832 naar de 6e comp.; inv.nr.127  

Keller, Petrus, geb.Leeuwarden, 29.05.1804 z.v. Hendrik en Katharina Hellinga; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127; 

Kellerman, Ignatius; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Kempenaar, Hein Gerbens geb. Driesum 17.10.1803 wonende te Ee z.v. Gerben Keimpes Kempenaar en Grietje Jacobs; korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.128, Staatscourant;

Kempenaer, jhr. Hendrik van Andringa de, geb. Lemmer 16.12.1807 z. v. Antoon Anne en Anna Maria Catharina, 2e luitentant 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Kempenaer,  jonkheer Tjaard A.M.A. van Andringa de, geb. Lemmer 17.07.1806 wonende te Antwerpen, in 1856 te Leeuwarden z.v. Antoon Anne en Anna M.G.Alberda; vrijwilliger, 3010.1830 jager 1e bat.jagers te velde met eigen équipment en zonder genot van soldij en als zodanig de veldtocht meegemaakt; 01.05.1830 2e luitenant toegevoegd aan de staf van 2e Brigade 1e afd., 1e bat., reserve-divisie;mei 1832 ordonance-officier 30.05.1834 2e luitenant-adjudant; heeft  tot aan de ontbinding der Mobiele Schutterij. een plaatsvervanger in dienst gehad; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128, 131 en 132; 05.12.1839 eervol ontslagen; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Kempenaer, Wilco van Andringa de, geb. Leeuwarden 22.07.1809 wonende te Franeker in1856 te Lemer z.v. Regnerus Sevius en A.W. Tjallinga van Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg; vrijwilliger, okt.1830 vrijwilliger 1e bat. jager eigen équipment en zonder genot van soldij; 05.1831 2e luitenant; 2e afd. 2e bat., 1e comp. en gediend tot aan de ontbinding; inv.nr.128, 131 en 132; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Kempenaar, Sytze Jans geb. Zwaagwesteinde 05.10.1805 wonende te Kollumerzwaag, z.v. Jan en Beitske Piebes; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Kestens, JohannesJ geb.Maastricht 18.08.1794  wonende te Sneek z.v. Jodocus en Gijsberta Avontuur; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 22.10.1831 korporaal; kanonnier 1e klas bij de artillerie-comp. inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek;

Kesteren, Rommert van, vrijwilliger, tamboer; febr.1831 tot de ontbindidng; 2e afd.1e bat., inv.nr.132

Ketelaar, Klaas Sytzes, geb. Workum 02.10.1805 z.v. Sytze en Grietje Dooitses; sergeant; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Ketzer, Willem, vrijwilliger, korporaal-tamboer; leger te velde; febr.1831 tot sept.1834; vanaf 27.07.1831 tot 22.08.1831 voor de krijgsraad te Nijmegen; 2e afd. 1e bat.; inv.nr.132

Keulen, Hendrik van, geb.Leeuwarden 21.08.1805 z.v. Hendrik en Klaaske Sydzes; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; van 15 tot 24.09.1831 in het civil hospitaal te Den Bosch daarna 14 dagen verlof; 07.10.1831 geblesseerd en opgenomen in de Infirmerie te Leeuwarden;bij de comp. terug; inv.nr.127

Keuning, Evert Loukes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Keuning, Hendrik Meintes;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kielder, Frederik, geb. Den Helder 12.09.1793 z.v. Hendrik en Anna Elisabeth; vrijwilliger of plaatsvervanger; 1e afd., 1e bat.,1e comp.1830-1836, inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;

Kijlstra, Rinze Obles; sergeant 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Worden; inv.nr.129;

Kymmell, Jan, 2e luitenant 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Kienstra, Georg Frans; 1e afd, 1e bat., 3e comp.; van 04.08 tot 13.09.1831 in het hospitaal; 15.10.1831 naar het hospitaal te Den Bosch en aldaar 25.10.1831 overleden, oud 28 jaar, ongehuwd; inv.nr.128; BS Dokkum overl.akte 1832 blad nr.12;

Kienstra, Wiske Sjoerds; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Kiers, Hendrik Abels geb. ca. 1798 z.v. Abel Hendriks (overl.) te Fochteloo; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol.1;

Kiers, Roelof geb.Meppel 02.05.1804 wonende te Leeuwarden z.v. Jacobus en Stijntje Woudman, sergeant, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127

Kiesveld, Anthoon Berends geb. Woudsend 25.05.1801 wonende te Goingarijp z.v. Bered Anthoons en Antje Hendr. Oostendorp; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; 20.08.1832 naar het hospitaal te Eindhoven en 31.08.1832 overgebracht naar het rijkshospitaal te Utrecht, 21.10.1832 daaruit ontslagen; 11.12.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.131;

Kiestra, Age Pieters; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Kiestra, Yske Jans geb. plm. 1803 z.v. Jan Eizes te Burum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Kiestra, Lubbert Ritskes; korporaal 1e afd., 2e bat.,1e comp.; inv.nr.128;

Kikstra, Klaas Wytzes; 1e afd., 1e baat.; op 1 september ontslagen wegens gebreken; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831;  inv.nr.127 en nr.43 nr.184;

Kilian, Oepke Hendriks geb.Sneek 12.03.1811 overl.Franeker 12.06.1862 als Oepke Hendriks Gilians, z.v. Hendrik Kilian; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; BS Franeker overl.akte 1862 nr.124; Tresoar Raf folio 108v; GN 1993 bladz.178;

Kingma, Hidde Sieses geb. Franeker 17.05.1801 z.v. Sies en Wytske Harmens; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Kingma, Jacob Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kingma, Jan Gosses te Wanswerd, sergeant 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128; Cannegieter; 

Kingma, Johannes Hanzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kingma, Johannes Igles; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; 08.03.1832 overleden te 's Hertogenbosch, oud 27 jaar, ongehuwd; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; overl.akte Leeuwarderadeel 1832 blad nr.17

Kingma, Leendert Hylkes geb. Makkum 22.03.1805 z.v. Hylke Jans Leendert en Neeltje; sergeant  2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Kingma, Tjeerd Gerrits geb. Woudsend 24.03.1806 z.v. Gerrit Yntes en Geeske Tjeerds Buwalda; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Kingma, Wybe Jans geb. Franeker 11.08.804 z.v. Jan en Lyske Hendriks; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Kip, Hendrik de, geb. Groote Gaast ( =Grootegast ?) 27.09.1786 z.v. Dirk en Maria Verhagen, wonende te Leeuwarden; vrijwilliger, 1e afd.., 1e afd., 1e comp.; 06.11.1831 à la suite bij de 2e comp.; inv.nr.127; ook genoemd als sergeant bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Kirchner, Johan Christiaan Frederik; vrijwilliger, majoor 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;  in oktober 1832 eervol ontslagen; hij was een Duitser;  Cannegieter;

Klaassen, Gerrit Dirks geb. Kampen 25.09.1796 z.v. Dirk en Anna Laskewiski; plaatsvervanger voor Brons 1e afd., 3e bat., 1e comp.; 13.03.1832 gedetacheerd bij het bataljon artillerie schutterij te Naarden; 24.09.1834 uit de dienst ontslagen en vervangen door Brons; inv.nr.94

Klaassen, Johannes Pieters geb. 17.05.1787 wonende te Dordrecht z.v. Klaas Pieters en Clasina Brouw; kapitein 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Klaasesz, Hermanus Boekhout, geb. Dokkum 13.11.1810 wonende te Ternaard z.v. Jan Klaasesz, notaris te Dokkum en Renske Boekhout; vrijwilliger, 1e luitenant; maart 1831 mobiele leger 1e afd., 3e bat., 5e comp. te Leeuwarden, Den Helder en Bergen op Zoom; inv.nr.129; BMHG

Kladder, Klaas, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Klanke, Hendik Fredrik; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Klaren, Wieger Jans geb. Tjalleberd 30.04.1803 z.v. Jan Wiegers en Elisabeth Jans; korporaal 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen; aldaar 2e afd., 1e bat.;

Klazinga, Roel Daniels; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Klazinga, Tjibber Daniels; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Klazinga, Wytze Jans, geb. De Knijpe 21.02.1800 z.v. Jan en Tjitske, wonende te Leeuwarden; 26.10.1831 bevorderd tot korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;

Klaver, Geert Annes; geb. Westergeest 05.03.1805 z.v. Anne en Fokje Aukes; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Klaver, Rienk Gosses; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Klaversma, Pieter Martens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Cleef, Johan van, geb.Amsterdam 14.01.1803 z.v. Marcus en Martje Hartog; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127; 

Cleef, Hermanus van; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; van 01.04. tot 12.06.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie; 01.08.1831 bij de 2e brigade van de 3e divisie; 02.08.1831 in het hospitaal te Den Bosch; 26.08.1831 uit 's rijks hospitaal te Den Bosch; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130; BS Leeuwarden huw.akte 1826 nr.9

Kleefstra, Jelle Nannes geb. Oldeboorn 06.1804  z.v. Nannes Jelles  Kleefstra en Janke Jilles; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf. Akkrum fol. 21;

Kleijn  Aaldert Willemz. de, geb. Tiel 29.08.1801 wonende te Sneek z.v. Willem en Geertruida Wichman; 08.11.1830 sergt.-majoor; 11.05.1831 adj.vaandrig; 1e afd., 1e bat.; 06.07.1832 2e luitenant kleine staf 1e afd., 3e bat.; 4e comp.; inv.nr.127 en 94; onderscheiding voor langdurige eervolle dienst bij de schutterij; lid  vaan de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Friesland, later Leeuwarden;

Klein, David Everts, geb. Leeuwarden 29.01.1800 z.v. Evert en Joukje Dirks; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Klein, Hendrik J.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Klein, Jippe Jippes de; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Klein, Johannes Everts; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Kleine, Johannes Johannes de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;; inv.nr.128;

Kleistra, Roelof Andries; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Klerk, Pieter wonende te Leeuwarden, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; lid van de Vereeniging het Metalen Kruis afd.Leeuwarden als P.Clerk;

Clermont, Thomas geb. Leeuwarden 23.12.1812 z.v. Thomas en Maaike Stornebrink, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 14.05.1832 gedetacheerd bij het korps Groninger Jagers; inv.nr.127;

Klijnsma, Meine Sints; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130

Klingen, Matheus Jans van, geb. Bolsward 23.08.1802 z.v. Jan en Chrisje van Klingen; sergeant; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Klinkhoff, Andries; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Kloet, Dirk Sakes geb. Garijp 20.11.1805 z.v. Sake en Trijntje de Weerdt; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129

Klok, Jacob Sybes; ; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;inv.nr.128;

Klokgieter, Joseph,geb. Leeuwarden 06.12.1795 z.v. Johannes en Johanna Kalbout, wonende aldaar; vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; 06.06.1832 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.n.127; inv.nr.128;

Klomp, Jan Tijmens geb. ca. 1804 z.v. Tiemen Jans Klomp te Rotstergaast; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130; Raf St.Johannesga fol.215;

Klompmaker, Cornelis Thijs geb. Oudehaske 06.12…. (niet ingevuld) z.v. Thijs Pieters en Grietje Veenstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;

Klompstra, Wybe Olpherts; geb. Veenwouden 05.08.1805 z.v. Olphert en Antje Wybrens; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Klooster, Jan Hinkes geb. ca. 1805 z.v. Hinke Foppes te Donkerbroek; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol.59;

Kloosterhof, Harmen Jelles geb. Workum 16.03.1799 z.v. Jelle Harmens en Reinskje Deddes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Kloosterman, Jan Hendriks;  1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Kloosterman, Johannes geb. Leeuwarden 22.05.1800 z.v. Theunis en  Bernardina Vos; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; van 20 tot 29.02.1832 met verlof; 29.02.1832 achtergebleven en 12.03.1832 als deserteur beschouwd en afgevoerd; inv.nr.114 en 131;

Kloosterman, Lolle Jeltes z.v. Jelte Lolles te Bergum; 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.n.r.129;

Kloosterman, Marten Fokkes geb. Kooten 03.04.1805 wonende te Surhuisterveen z.v. Fokke Martens en Aukje Gerlofs; 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1830; inv.nr.129 en 99;

Kloosterman, Teunis Annes z.v. Anne Kloosterman te Kollum; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e afd., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden, inv.nr.129; Raf Kollum fol.21;

Kloostra, Jan A., 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Klopma, Dirk Geerts geb. Hardegarijp 20.06.1805 z.v. Geert en Eelke Pietersma; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Klos, Jan Johannes geb. ca. 1805 z.v. Johannes Stevens Klos te Haule; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr. 130; Raf Oosterwolde fol. 16v

Klos, Steven Johannes geb. ca. 1800 z.v. Johannes Stevens Klos te Haule, 2e afd., 1e bat., 5e comp.; broer van Jan Johannes Klos; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol.16v;

Knap, Sytze F., overl.Kollumerland 22.10.1878 oud 69 jaar, ongehuwd; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; BS Kollumerland overl.akte 1878 nr.117;

Knijpstra, Sytze Jans; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Knip, Leendert, tamboer 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.31; inv.nr.127;

Knoop, Jacob Pieters van der, geb. Workum 24.07.1804, z.v. Pieter en Saakje Kuipers; 1e afd., 1e bat., 1e comp. inv.nr.127;

Knoop, Johannes Hermanus geb. Sneek 07.06.1799 wibebde te Harlingen z.v. Hermanus en Rinskje Gerbens; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Knorre, Gustaaf, geb. Hamburg 09.04.1804 wonende te Harlingen, in 1856 te Leeuwarden z.v. Gustaaf en Maria Elisabeth Burmester; 14.11.1830 1e luitenant; 1e afd., 1e bat, 6e comp.; 29.11.1832 overgeplaatst naar de 4e comp.,; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 11.07.1834 eervol ontslagen; lid van Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden en afd. Leeuwarden (sectie 2);

Knuyse, Anthony, geb.Amsterdam 10.11.1805 z.v. Lucas en Jacob Meyer, wonende te Harlingen; vrijwilliger, 2e luitenant, 1e afd., 1e bat., 2e comp; inv.nr.127; gehuwd met Johanna Wilhelmina Christina van Loon;

Kobus, Pieter Doekes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Coehoorn, Rienk Tietes z.v. Tiete Jans Koehoorn en Harmke Rienks Holwida te Stavoren; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie;01.08.1831 naar het hospitaal te Den Bosch en wegens lichaamsgebreken ontslagen; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130;

Koehoorn, Wybe Ybeles; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Koel, Hendrik Casper; sergeant 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Koenen, Cornelis Cornelis; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Koers, Hermanus geb.Workum 05.01.1792 z.v. ds.Willem Hermanus Koers en Jacobje Pieters; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127 

Coersen, Severinus (Swerus) Everhardus,  vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127 en 128;

Koersma, Jelle Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  inv.nr.128;

Koerts, Johannes Reitzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Koesema, Hans Thomas; z.v. Thomas en Antje Aukes; broer van Jan en Wytze Thomas Koesema; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Koesema, Jan Thomas; geb. Metslawier 15.04.1801 wonende te Driesum z.v. Thomas en Antje Aukes; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; broer van Hans en Wytze Thomas Koesema; inv.nr.129;

Coets, Dirk, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 13 tot 26.12.1830 in het civiel hospitaal; 01.04.1831 comp.artillerie nr.79; inv.nr.127; bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie; aldaar kanonnier artillerie met een diensttijd van 1825-1840; 

Koets, Kornelis Pieters wonende te St,Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Cohen, Izaak Wolf geb. Leeuwarden 16.09.1811 z.v. Wolf en Hester L…….diel, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Cohen, Marcus Levi (Abraham) .geb. Leeuwarden 1806 z.v. Abraham Marcus en Jettje Hartog; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 4e comp.; 13.08.1832 met verlof; 08.09.1832 overleden; inv.nr.127;

Knoop, Jacob van der 

Kok, Bernardus geb. Arum 06.10.1803 wonende te Harlingen z.v. Bauke en Grietje Mlenaar; 1e afd., 1e bat., 4e comp.;  inv.nr.127;

Kok, Gerben Johannes geb. Doniaga 19.05.1803 wonende te Ypecolsga z.v. Johannes Kerstes en Trijntje Jans; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Kok, Jan Johannes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Kok, Jan Taedes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kok, Johannes Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kok, Theunis Thelis; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Coldewaayer, Anne Beernts geb. ca. 1805 z.v. Beernt Pytters en Jeltie Annes te Oudemirdum; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Balk dl.1 fol.53v;

Kolff, Kasper Marinus geb. Bergen op Zoom 05.07.1788 wonende te Leeuwarden z.v. Marinus en Johanna Huizinga, vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Kolk, Jelmer Wygers van der, geb. Bergum 20.01.1803 z.v. Wyger en Etje Jelmers; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129; 

Kolk, Lammert Wiebes (afkomstig uit Rotsterhaule/St.Johannesga ?); 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Kolk, Tjeerd Harmens wonende te Oudebildtzijl; korporaal darna fourier 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes; 

Collet, Gerrit Désiré; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat,; lafhartig gedrag;

Kolweyer, Ruurd Jacobs geb. Heeg 15.09.1805 wonende te Sanfirden z.v. Jacob Franses en Jitske Ruurds Huitema; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Comello, Willem; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Koning, Albert Alberts; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Koning, Hendrik. Machiels, vrijwilliger, tamboer; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; febr.1831 in dienst gekomen, nov.1836 overgegaan bij de Oostindische Troepen; inv.nr.128, 131 en 132;

Koning, Hermanus, vrijwilliger, tamboer 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Koning, Marten Gerrits wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; bij het leger te velde; 29.06.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128; Sannes';

Koning, Nolle J.; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Koning, Willem Pieters wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat, 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Conradi, Petrus geb. Buitenpost 26.08.1800 wonende te Leeuwarden z.v. Hendrik en Helena Michiels; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 4e comp.; daarna 6e comp.; inv.nr.127;

Conrady, Wytze Nicolaas; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Kooy, Gerrit Foppes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kooi, Lammert M. 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Kooi, Fedde Sjoerds van der, ; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Kooi, Hedzer Keimpes van der, boer te Oostrum; geb.1820 wonende aldaar, overl.Oostrum 20.03.1877; z.v. Keimpe Hedzers van der Kooi, overl. en Hiltje Tjeerds;  1e afd., 2e bat., 1e comp; inv.nr.128; Friese Schutters in de Tiendaagse Veldtocht; Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland ("De Kollumer"), 08.11.1968;

Kooi, Hendrik Jans van der, te Hallum, z.v. Jan Hendrik van der Kooi en Lijsbert Jacobs; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128; 07.08.1831 gewond in het gevecht bij Kermpt;  Cannegieter; overl.29.07.1853 oud 60 jaar; BS Ferwerderadeel 1853 blad nr.30;

Kooi, Jan Rypkes van der, z.v. Rypke Jans van der Kooi en Sytske Lammerts, broer van Lammert Rypkes van der Kooi; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Kooi, Lammert Rypkes , van der geb. Rijperkerk z.v. Rypke Jans van der Kooi en Sytske Lammerts, broer van Jan Rypkes van der Kooi; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129

Kooy, Rinke Jelles van der; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Kooi, Rinze Tjeerds van der; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Kooi, Sjoerd Feitzes van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; mogelijk dezelfde als de schutter Van der Kooy die in de Staatscourant als vermist tijdens de Tiendaagse Veldtocht wordt opgegeven; Staatscourant;

Kooi, Wybren Uilkes van der; geb. Langweer 11.1805wonende te Tjerkgaast; z.v. Uilke Romkes en Margje Jochums de Vries; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Kooistra, Age Lieuwes; geb. Eernewoude 11.01.1805 woonplaats niet genoemd, z.v. Lieuwe en Akke Aukes; korporaal 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129;

Kooystra, Anne Koerts; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; sedert 08.04.1831 in het hospitaal;  inv.nr.128;

Kooystra, Bauke geb. Harlingen 04.04.1804 z.v. Sjierk en Trijntje Dijkstra; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Kooistra,  Benne Lammerts; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Kooistra, Berend Tjebbes geb.Eestrum 04.12.1802 z.v. Tjebbe en Aaltje Berends; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129;

Kooistra, Hylke Sjoerds, geb. Oudega (Sm.) 01.07.1812 wonende te Bergum z.v. Sjoerd en Dieuke Reinders korporaal 1e comp. 1e afd., 3e bat.; nadien 1e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Kooistra, Homme Piers geb. Witmarsum 12.10.1802 wonende te Arum z.v. Pier Douwes en Sytske Taekes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Kooystra, Yltje Ypkes; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; bij het leger te velde; sedert 22.06.1831 in heet hospitaal; inv.nr.128;

Kooistra, Jan Meinderts te Stiens en St.Annaparochie, 2e luitenant 1e afd., 2e bat., 2e en 3e comp. in 1832 naar de 5e comp.;  07.08.1831 gewond in het gevecht bij Kermpt; inv.nr.128;  Cannegieter; Sannes;  buiten dienst gesteld met behoud van activiteiten-tractement; van 10.12.1833 tot 01.11.1834 gepensioneerd; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden  

Kooistra, Jan Piers geb. Gersloot 19.01.1799 wonende te Tjalleberd z.v. Pier en Froukje Cornelis; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; 05.06.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.131;

Kooystra, Jan Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; (tweemaal!) 

Kooistra, Klaas Jans; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Kooistra, Klaas Olferts geb. Tzum 14.07.1890 wonende te Rien z.v. Olfert Klazes en Klaaske Jans Vellinga; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Kooistra, Lieuwe Piers geb. Witmarsum 11.05.1801 wonende te Joure z.v. Pier Douwes en Sietske Taekes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Kooistra, Meindert Ates; korporaal, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Kooistra, Meinte Tjeerds geb. Baard 14.05.1804 (?) wonende te Harlingen z.v. Tjeerd Meintes en Geertje Jetzes Baarda; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Kooistra, Oebele Harmens; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Kooistra, Pieter Dirks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kooistra, Sierk Roels; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Kooke, Hendrik, vrijwilliger, 2e afd., 2e bat., Leger te Velde, 12 dec.1832 aangekomen dient zonder tractement en kleding; gediend tot de ontbinding; inv.nr.128 en 132;

Kool, Jurjen Johannes van der, geb.Suameer 07.1796 wonende te Sneek en Bergum z.v. Johannes en Hinke Jurjens; leger te velde, Metalen Kruis uitgereikt; 1e afd., 1e bat, 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 2e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; inv.nr.127 en 128;

Koolstra, Jan Dirks geb. Arum 03.08.1803 z.v. Dirk Lieuwes en Tjitske Jans; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Koop, Gerben Johannes geb.plm.1805 z.v. Johannes Gerbens en Rinske Jochums te Surhuizum; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; broer van Jochum Johannes Koop; inv.nr. 129; Raf Surhuizum fol. 53v;

Koopal, Auke geb. Menaldum 03.03.1815 wonende te Franeker z.v. Syds Aukes en Baukje Donia, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Koopal, Thijmen Sjoerds; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Koopman, Haye Jeens; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Koopmans, Anne Pieters geb. ca. 1789 z.v. Pieter Aanes Koopmans te Huins; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Jorwerd 60v;

Koopmans, Ynze Meints geb. Langezwaag 0512.1804 z.v. Meint Ynzes en Hiltje Heins Houtsma; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Koopmans, Jacob Feddes geb. IJsbrechtum 27.05.1706 wonende te Sneek z.v. Fedde Hinnes en Hitje Jacobs; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Koopmans, Rienk Sytzes geb. Oosterlittens 14.03.1791 wonende te Stiens z.v. Sytze en Marijke Willems; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Koopmans, Rinze Melles; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Koopmans, Tjeerd Pieters geb.Oldeboorn 12.1805 z.v. Pieter Rinses en Akker Tjeerds Jager; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Heerenveen fol. 39;

Koopmans, Wybe Adams; geb. Birdaard 08.07.1805 z.v. Adam en Wytske Wybes; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Koopstra, Wybe Theunis geb. Oldeberkoop 23.06.1802 wonende te Heerenveen z.v. Theunis Cornelis en Jantje Egberts; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Koornstra, Jacob Hiddes; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130

Kooten, Jinte Martens van geb.plm.1797 z.v. Marten Sipkes van Kooten te Kooten; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Kootstra, Gerlof Jelles geb. Kooten 24.04.1804 z.v. Jelle en Eelkje Taekes; 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1829; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; broer van Hendrik en Taeke Jelles Kootstra; inv. nr. 129 en 99;

Kootstra, Hendrik Jelles, geb.Kooten z.v. Jelle en Eelkje Taekes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; broer van Gerlof en Taeke Jelles Kootstra; inv.nr.129;

Kootstra, Taeke Jelles, geb. Kooten z.v. Jelle en Eelkje Taekes; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden, broer van Gerlof en Hendrik Taekes Kootstrs; inv.nr.129; 

Korf, Jochum Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Korf, Cornelis Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kornelisma, Kornelis Pieters geb.Zuiderdrachten 12.09.1802 z.v. Pieter Kornelis en Hendrik Jans Kuipers; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Kornelisma, Pieter Pieters geb.ong.1804 z.v.Pieter Kornelis te Noorderdrachten; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf  Drachten dl.1., fol.110; 

Corvinus, Tjeerd Luitjens; korporaal 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Kost, Roelof; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te 

Leeuwarden; inv.129

Koster, Hillebrand Wybes geb. Wirdum 29.08.1805wonende te Zurich z.v. Wybe Hilbrands en Jetske Rinzes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Koster, Jacobus geb. Harlingen 07.081805 z.v. Hillebrand en Sijke de Boer; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Koster, Jan Ales geb. Joure 09.05.1805 z.v. Ale en Aaltje Schoonhoven;  2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Koster, Jentje Melchior, vrijwilliger1e afd., 1e bat., 5e comp.; 11.06.1831 naar de 1e en 21.10.1831 weer naar de 5e comp.; inv.nr.127;

Koster, Klaas, geb. Dokkum 22.11.1796 z.v. Sybe en Tjitske Boekhout, 1e afd., 1e bat., 2e comp., inv.nr.127

Koster, Levy Joseph, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 4e comp.; inv.nr.127;

Koster, Lodewijk; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Koster, Melchior geb. Sneek 25.03.1787 wonende te Leeuwarden z.v. Harmen en Martje Melchior, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Koster, Pieter Hendriks plm. 1797 z.v. Hendrik Pieters te Steggerda; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; Raf Noordwolde fol.62; 

Koster, Sipke Idzes; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130

Kooten, Jan K.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Kort, Bjintse Ruurds; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Korthak, Sjoerd Wiegers geb. Stiens 01.01.1797 wonende te Welsrijp z.v. Wieger en Grietje Piers; korporaal 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131

Krayer, Okke Jans; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Kraak, Harm(en) Thijsses, geb. ca. 1803 z.v. Thijs Geerts Kraak te Blesdijke; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; van 05 tot 23.08.1831 in het hospitaal; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 12;

Kramer, Douwe Piers, geb.Surhuisterveen 05.02.1805 z.v. Pier Douwes en Grietje Jans te Kooten; 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1830; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; 12.04.1839 uit  uit de dienst ontslagen;  inv.nr.129 en 99;

Kramer, Jan Pieters; 1e afd., 2e bat., inv.nr.128;

Kramer, Jarig Johannes geb. Franeker 16.09.1798 wonende te Harlingen z.v. Johannes en Mintje Dirks; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127

Kramer, Joseph,  geb. Leeuwarden 11.04.1805 z.v. Joseph en Betje Markus; 1e afd. 1e bat., 1e comp., van 14.12.1830 –20.01.1831 in het civiel hospitaal te Den Bosch; 18-21.03.1831 in hetzelfde hospitaal; 03.10.1831 achtergebleven, 08.10.1831 bij de comp.terug.; inv.nr.25 en 127

Kramer, Sjoerd Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kramers, Hendrik Gerlofs geb. ca. 1800 z.v. Gerlof Harmens Kramers te Bolsward; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Bolsward fol. 6v; 

Kras, Jan Lammerts geb. Heerenveen z.v. Lammert Jans en Aaltje Annes Klos; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Kreeft, Wybe Annes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Cremer, Jan Pieter; 1e afd., 2e  

Kresner, Johannes, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127 en 128;

Krijgsman, Willem geb. Leeuwarden 29.08.1799 z.v. Fredrik en Elisabeth (onleesbaar), vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127 en 128;

Krikke, Gerrit Jans; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Krikke, Sander Jans geb. Oudehaske 13.06.1803 z.v. Jan Gerrits en Grietje Pieters Nijmegen; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Krins, Rients geb. Sneek 28.04.1797 z.v. Huite en Geeske de Boer; 1e afd., 1e bat., 5e comp; van 06.12.1830 tot 06.08.1831 te Den Bosch;  op laatstgenoemde datum in het hospitaal; 28.08 bij de comp. te Den Bosch terug; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127

Kroeger, Paulus Christoffels geb. Franeker, 01.05.1795 z.v. Christoffel en Aaltje Jans; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Croes, Evert Jans, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Kroes, Jan Hendriks; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Kroes, Klaas, 1e afd., 1e bat., 1e comp.,  inv.nr.127; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kroeze, Geert; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Kroeze, Hendrik Hendriks; 2e luitenant 2e afd., 1e bat.,4e comp.;02 08.1831 wegens koorts en ongemak aan de voet verhinderd te marcheren; van Tongelre naar Eindhove getransporteerd; 21.08.1831 terug bij de comp.; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130;

Kroese, Jan Gerrits geb.Oenkerk, 08.08.1804 te Oenkerk, z.v. Gerrit Jans en Minke Lammerts; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 08.09.1834 uit de dienst ontslagen, was reeds met onbepaald verlof; inv.nr. 129

Kroese, Klaas Douwes geb.Workum 23.12.1798 woonplaats niet aangegeven, z.v. Douwe Ybles en Zwaantje Jans; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; 

Krol, Age Gerbens geb. Koudum 3005.1804 z.v. Gerben Meinderts en Lysbeth Ages Agema; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Krol, Klaas Jans, geb. Hindeloopen  12.04.1814 wonende te Sneek z.v, Jan en Dieuwke; vrijwilliger, fourier, 1834 2e luitenant 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.80 en 128; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek (overleden);

Krol,. Kornelis Alberts; 1e afd., 2e bat.; 1e comp.; inv.nr.128

Krol, Sake; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Krol, Sieds Alberts  geb. Hallum 1796 z.v. Albert Jans Krol en Antje Siedzes Koopal; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 07.08.1831 gekwetst in het gevecht bij Kermpt; lafhartig gedrag; inv.nr.128; Cannegieter; mogelijk dezelfde als de schutter Krol die in de Staatscourant als vermist tijdens de Tiendaagse Veldtocht wordt opgegeven; Staatscourant; overl .01.12.1859 oud 63 jaar; BS Ferwerderadeel 1859 blad nr.59 (suppl. 1-14); 

Krom, Albert Alberts; korporaal 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Kromhout, Sjoerd Annes z.v. Sjoerd Annes Kromhout te De Knijpe; 2e afd, 1e bat, 1e comp.; inv.nr.130; Raf Knijpe fol.109;

Kromkamp, Reinder Annes geb. ca.1801 z.v. Anne Reinders Kromkamp te Noodwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf fol. 131v;

Kromsigt, Pieter Johannes geb. Helmond 11.04.1805 z.v. Johannes en Maria Boens; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 4e comp., 0612.1831 6e comp.; 31.10.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Kronenburg, Eelke Ritskes geb. Harlingen 27.03.1796 z.v. Ritske Jans en Trijntje Alberts; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Krootsma, Alle Abrahams; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Kroodsma, Ype Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Kroondijk, Hendrik Jacobs geb. ca. 1802 z.v. Jacob Hanses Kroondijk te Oldelamer; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr. 130; Raf Sonnega fol. 82;

Krot, Jansen Pieters geb. Haarlem 25.07.1800 wonende te Veenwouden z.v. Pieter en Geetje Alberts; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Krottje, Adam Johannes wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 3e comp. lafhartig gedrag;  inv.nr.128; Sannes; 

Kruis, Hendrik Rinkes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Kuik, Bartel Durks; 1e afd., 2e bat, 4e comp.; bij het leger te velde; 15.06.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128; Sannes;

Kuik, Johannes van, geb.02.10.1798 z.v. Jan en Hendrica Zomers; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp. en 2e bat., 1e comp.; inv.nr.127 en 128;

Kuyk, Pieter, korporaal 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 bij de comp.artillerie nr.19; inv.nr.127;

Kuiken, Aart Klazes wonende te St. Jacobiparochie; sergeant 1e afd., 2e bat., 4e comp.; bij het leger te velde; 02.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Kuiken, Folkert Arjens wonende te St.Anneparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Kuiken, Hendrik van; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Kuiken, Marten Lammerts wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Kuiken, Schelte Jans, geb.Minnertsga 2712.1805 wonende te Vrouwenparochie, z.v. Jan en Dieuwke Harmens; 1e afd. 2e bat.. 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Kuindersma, Holke Gabes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131; ( op de lijst staat Kuundersma)

Kuiper, Dirk Jans; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Kuiper, Geert Geerts geb. Oude Pekela 08.04.1801 wonende te Idaard z.v. Geert Jans en Geeske Jans van Dijk; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Kuiper, Hendrik Dirks geb. ca. 1798 z.v. Dirk Jans Kuiper te Elsloo; fourier 2e afd, 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol.5;

Kuiper, Hendrik Jans; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Kuiper, Klaas Jans, mogelijk afkomstig uit de Weststellingwerf; vrijwilliger, fourier, sergt.majoor; jan.1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat., 4e comp.; abusievelijk opgegeven als vrijwilliger;is echter door aanloting dienstplichtig geworden;  inv.nr.131 en 132;

Kuiper, Willem Barteles; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Kuipers, Aldert Hattums; korporaal 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Kuipers, Ate Jacobs geb. Abbega 1803 wonende te Westhem z.v. Jacob Folkerts en Grietje Murks; sergeant 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Kuypers, Hendrik Alberts, geb. Workum 23.09.1801 z.v. Albert en Rinske Meinderts; 1e afd., 1e bat., 1e comp. inv.nr.127;

Kuipers, Hendrik Rintjes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Kuijpers, Huite Tjerks; 1e afd., 2e bat., 3e comp. ; bij het leger te velde; 09.07.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Kuipers, Jan Klazes geb. ca. 1805 z.v. Klaas Jans Kuipers te Lippenhuizen; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Lippenhuizen fol.65v; 

Kuipers, Jan Symens vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127 en 128;

Kuipers, Jetze; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Kuijpers, Jochum Annes wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; met aantekenng: slecht gedrag; inv.nr.128;

Kuipers. Jochem Dirks, mogelijk afkomstig uit Weststellingwerf ( Sonnega: Postma, Dirk Jochems) vrijwilliger, tamboer, jan 1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat., 4e comp.; abusievelijk opgegevens als vrijwilliger doch door aanloting dienstplichtig geworden; inv.nr.131 en 132; 

Kuipers, Oebele Johannes; ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Kuipers, Rinze Jans, plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Kuipers, Rintje Jorrits geb. Sneek 01.04.1798 z.v. Jorrit Rintjes en Minke Bloembergen, 1e afd., 1e bat., 5e comp.;11.06.1831 naar de 1e en 21.10.1831 weer naar de 5e comp.; 21.08.1831 naar het civiel hospitaal te Den Bosch, 21.01.1832 terug;  inv.nr.63 en 127;

Kuipers, Siebe Machiels geb. Eestrum 26.12.1804 z.v. Machiel en Geertje Hamstra; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Kuijpers, Sieger Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 01.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Kuipers, Simon Klazes geb. Harlingen 08.03.1805 z.v. Klaas en Neeltje van Loon, korporaal 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Kuipers, Sjoerd Rinzes, geb. Akkrum 06.10.1804 z.v. Rinze Douwes en Lieuwkje Sjoerds van der Wal ; tamboer  2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Kuipers, Willem Ettes geb. Foudgum 24.11.1804 wonende te Ternaard z.v. Ette en Geertje Idzardi; fourier en 01.05.1834 sergeant-majoor 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; BMHG bldz. 267

Kuipers, Willem Jans, geb. Sneek 17.11.1803 z.v. Jan en Grietje Jacobs; vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Kuit, Berend Karsten; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; zijn broer (?): Johannes Karsten Kuit te Blesdijke; inv.nr. 130; Raf Noordwolde fol.16v; 

Kuit, Hendrik Johannes; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Kukuk, Willem geb. Grave 25.12.1788 wonende bij de Franse Armee z.v. Johannes en Maria Vroom; tamboer-majoor staf 2e afd., 2e bat.; inv.nr.131;

Kunst, Roelof Roelofs; geb. ca. 1802 z.v. Roelof Roelofs Kunst te Follega; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Raf Oosterzee fol.27;

Kunst, Wybe Arjens  geb. Hidaard 13.09.1805wonende te Nijland z.v. Arjen Arjens en Gooitske Wybes Hoekstra (?); 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Kuiperus, Franke Johannes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Cuperus, Heerke Hotzes geb. Irnsum 26.12.1802 wonende te Abbega, z.v.Hendr. (?) Sjoerds en Antje Ruurds; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Kuperus, Hijltje Sippes;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Cuperus, Jan Aedes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Cuperus, Pieter Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 31 juni 1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Cuperus, Ruurd Jans geb. Witmarsum 26.05.1802 z.v. Jan Oetzes en Doetje Ruurds; 2e afd., 2e bat., 2e comp., 06.11.1832 hoornblazer 4e comp.; inv.nr.114 en 131;

Kuur, Johannes Luitjes van (de), wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Sannes

Kuurstra, Rintje Reins geb.Franeker 15.12.1803 z.v. Rein Baukes en Rinske Rintjes ; 1e afd., 1e bat., 5e ;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Kwast,  Sybe Antonius, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp., inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;